Αρχείο ετικέτας Αναλυτικά Προγράμματα

Προτάσεις για ένα Δημοκρατικό Παραγωγικό Σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Banos Vassilis

Περίληψη: Σας κοινοποιώ μιά πρόχειρη σύνοψη θέσεων για την Παιδεία, που την τελευταία δεκαετία υποστηρίχτηκαν δημόσια από μένα και από αρκετούς άλλους μαχόμενους εκπαιδευτικούς. Συνοπτικά οι προτάσεις : — Ένταξη της Σχολικής Ψηφιακής Εκπαίδευσης στις ανάγκες της Παραγωγής — Αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων και της Παιδαγωγικής Συνεδρίασης — Πενταετές Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών — Κατάργηση της βαθμολογίας και αντικατάσταση με Περιγραφική Αξιολόγηση — Κυριαρχία της Σχολικής Κοινότητας πάνω στη Σχολική Μονάδα — Κατάργηση όλων των Πιστοποιήσεων — Πλήρης αντικατάσταση του κλειστού λογισμικού με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα — Πλήρης τεχνικός έλεγχος συμβατότητας των κτιρίων και επεμβάσεις

Abstract: This is a simple compendium of proposals about educational reforms needed in modern Greece. — Integrating Digital Education into the Production Needs — Upgrading the influence of the Staff of School / enhancing the Pedagogic Conference — 5-Year-Frame of a Curriculum — Replacing the Numerical Grade System with a Descriptive Evaluation — Dominance of the School Community over the School Unit — Abolition of all kinds of Certifications — Complete replacement of Closed Proprietary Software with Free/Open Source — Compatibility examination and technical control for all school buildings and constructive interventions

Συστηματική διδασκαλία της επιχειρηματολογίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Φωτεινή Εγγλέζου

Περίληψη: Η παρούσα πρόταση υποστηρίζει τη συστηματική διδασκαλία της επιχειρηματολογίας ως βασικού μέσου καλλιέργειας του κριτικού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης, της αποτελεσματικότερης χρήσης της ελληνικής γλώσσας και της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών όλων των βαθμίδων. H επαρκής παραγωγή, χρήση και αξιολόγηση επιχειρημάτων αναδεικνύεται σε βασική δεξιότητα ζωής. Προϋποθέτει τη σφαιρική μελέτη της τρίπτυχης φύσης του επιχειρήματος: λογική, ρητορική και διαλεκτική. Η συστηματική διδασκαλία της συνδέεται με την αξιοποίηση του λόγου των επιχειρημάτων σε ποικίλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και συσχετίζεται με τη διδασκαλία της ρητορικής ως ανεξάρτητου διδακτικού αντικειμένου.

Abstract: This proposal supports the systematic teaching of argumentation as a basic mean for developing critical literacy and critical thinking, for improving the efficient use of the Greek language and for increasing the communicative competence of students across all education levels. The competent production, use and evaluation of arguments is considered as an invaluable life skill and presupposes the extended and whole study of the three-fold nature of arguments’ manifestation: logical, rhetorical, dialectic. Its systematic teaching is interwoven with the teaching of various subject areas through the curriculum or with the use of cross-curricular activities, while it is correlated to the teaching of rhetoric as independent subject of the curriculum.

Επανένταξη της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Βάλια Λουτριανάκη

Περίληψη: Η παρούσα πρόταση υποστηρίζει τη συστηματική και παράλληλη καλλιέργεια του προφορικου λόγου και της δημιουργικής σκέψης. Η ρητορική παιδεία, είτε ως αυτόνομο αντικείμενο είτε ως μέθοδος που εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πτυχή ανανέωσης του αναλυτικού προγράμματος πολλών μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των μαθητών σε ποικίλους τομείς της προσωπικότητάς τους. Ο απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων ομιλητών και σκεπτόμενων ενεργών πολιτών με πίστη στον δημοκρατικό διάλογο.

Abstract: This proposal supports the systematic and parallel cultivation of oral speech and creative thinking. Rhetoric education, either as a standalone object or as method applied to all subjects in the curriculum, could be an important aspect of renewal of the curriculum for all levels of education and empowerment of students in various areas of their personality. The ultimate goal is to develop integrated speakers and thinkers-active citizens with faith in the democratic dialogue.

Προτάσεις για τη Φυσική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Πιερίας

Περίληψη: Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης στη Φυσική Αγωγή σ όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης και προτάσεις βελτίωσης προς όφελος των μαθητών

Μία πρόταση σε γυρεύει

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βαρδακώστας Γιώργος – Εκπαιδευτικός Β΄θμιας εκπαίδευσης

Περίληψη: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μικρό χαρούμενο βασίλειο. Ίσως όχι τόσο χαρούμενο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο νέος βασιλιάς φαινόταν αποφασισμένος να κάνει μεταρρυθμίσεις. Εμήνυσε λοιπόν στους υπουργούς του να βιαστούν. Ο υπουργός παιδείας ανταποκρίθηκε από τους πρώτους. Πώς όμως θα μπορούσε να κάνει μια μεταρρύθμιση, που να μην είχε την τύχη των προηγούμενων; Μια και δυο λοιπόν έτρεξε στο μαγικό καθρέφτη και ρώτησε: – Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πως θα κάνω μια πετυχημένη μεταρρύθμιση; – Ρώτα τους εκπαιδευτικούς αφέντη μου, απάντησε ο καθρέφτης. Έτσι κι έγινε. Ο υπουργός ρώτησε. Και οι εκπαιδευτικοί απάντησαν. Σας παρουσιάζω μερικές από τις απαντήσεις αυτές, που έδωσαν όχι μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά επίσης γονείς και μαθητές στα 15 χρόνια, που δεν έχω σταματήσει να τους ρωτάω. Να μην πω ψέματα. Αρκετές από τις προτάσεις αυτές είναι δικές μου. Μη βιαστείς να με βρίσεις. Διάβασε με προσοχή και ρώτα κι άλλους.

Abstract: Once upon a time there was a little happy kingdom. Maybe not so happy, but it doesn’t matter. The new king seemed determined to make reforms. So, he sent a message to his ministers to hurry up. The Minister of Education responded immediately. But how could he make a reform that would not have the fate of the earlier ones? He ran into the magic mirror and asked: – Mirror mirror on the wall, how to make a successful reform? – Ask the teachers, the mirror replied. And so it happened. The minister asked. And the teachers answered. I will present some of these answers, given not only by teachers but also by parents and students in the last 15 years. I will tell you no lies. Several of the proposals are mine. Do not rush to misjudge me. Read carefully and ask others too.

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περίληψη: Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια πρόταση για τα αναλυτικά προγράμματα του ΕΠΑ.Λ. τα οποία θα βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στον μαθητο-κεντρισμό. Στην αρχή, παρουσιάζονται οι τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση και μετά διαμορφώνεται μια πρόταση προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι μαθητές που επιλέγουν την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση έχουν μαθησιακά και κοινωνικά προβλήματα και επομένως, χρειάζονται διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και περισσότερη υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο. Απαιτείται ποιοτική και ουσιαστική γνώση που θα προκύπτει μέσω των σύγχρονων μαθητο-κεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων βασισμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα και των διδακτικών βιβλίων που θα τις υποστηρίζουν. Η εργαστηριακή- πειραματική εμπειρία μέσω δραστηριοτήτων ή διδακτικών σεναρίων, που θα βασίζονται σε επαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μεθόδους μάθησης μέσω δράσης, θα υποστηρίζει- ενδυναμώνει τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης ατομικά και/ή συνεργατικά. Τα μαθήματα πρέπει να είναι ενιαία (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος ως ενιαίο σύνολο). Το μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής γνώσης θα ανακύπτει από την πειραματική μελέτη, τις επαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και τη μάθηση μέσω δράσης. Για τα γενικά/ανθρωπιστικά μαθήματα προτείνονται θεματο-κεντρικά ή προβληματο-κεντρικά προγράμματα σπουδών.

Abstract: In this article, a proposal for the curricula of the vocational lyceum of Greece that will be based upon learning outcomes and student-centered learning is presented. In the beginning, the trends of the countries of European Union are presented and then a general proposal for the curricula of the vocational high schools of Greece is presented. Research shows that a large number of students who mainly select the vocational paths have learning disabilities or school difficulties. Consequently, they need special teaching and learning approaches and more personalized support. Thus, the focus of curriculum should be on student-centred learning through inductive reasoning, because research shows it is more appropriate for students with learning disabilities or school difficulties. The qualitative knowledge should be obtained through modern teaching and learning methods and appropriate learner-centred textbooks. The experience that the learners will obtain through activities based upon inductive reasoning and action learning might empower construction of knowledge. This proposal does not differentiate between theory and practice but it leads towards a continuing practice where the theory would be discovered through experimentation and action learning. For the general knowledge subjects are suggested problem-based and issue-based curricula.

Περιγραφή νέου ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες/ριες: Ομάδα νέων REN – Reform Education Now!

Περίληψη: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διατηρεί έναν ομοιοστατικό μηχανισμό που καθιστά ανεπαρκείς τις επιλεκτικές αλλαγές που κατά καιρούς προτείνονται. Με βάση την έρευνα, την εμπειρία και την συγκέντρωση απόψεων της μαθητικής κοινότητας διατυπώνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα πρέπει όχι να μεταρρυθμίσει, αλλά να αντικαταστήσει το σημερινό μοντέλο. Οι βασικές αρχές αυτού του συστήματος είναι οι εξής: – Ενιαίο, 12χρονο, δωρεάν και δημοκρατικό σχολικό σύστημα για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως – Ενοποίηση του Λυκείου, ισχυρή και ενιαία Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά – Διαχωρισμό του Λυκείου από τις διαδικασίες εισαγωγής στα ΑΕΙ με ισχυρό απολυτήριο – Εναλλακτικές μορφές περιγραφικής αξιολόγησης με περιορισμό βαθμών και εξετάσεων – Αυτενέργεια των σχολείων, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, αποκεντρωμένη σχολική διοίκηση – Φιλικό και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον και εξοπλισμός για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό – Σχολείο ως πολιτιστικός και κοινωνικός κόμβος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας – Κοινωνικό έλεγχο της εκπαίδευσης με άνοιγμα των σχολείων στην τοπική κοινωνία – Ενεργοποίηση και εμπλοκή της μαθητικής και φοιτητικής κοινότητας στα θέματα που τις αφορούν – Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση & Έρευνα με έμφαση στη δημιουργία νέας γνώσης

Abstract: The greek educational system supports a homeostatic mechanism, which makes all the selective changes that occur insufficient. Based on research, our experience and the collection of students’ opinions, we present a completed system that should not just reform, but replace the current model. Principles of this system: -A single, democratic school system that lasts 12 years and its free for every student -A single High School, powerful Technical Education afterwards – Alternative methods of descriptive assessment, reduced exams and degrees -Self-motivated schools, empowered teachers, decentralized school management -Friendly and modern school environment and equipment for the student and the teacher -School as a cultural and social hub throughout the day -Social control of education, open schools to the local community – Activating and involving the students’ community -Single University Education & Research, focus on creating new knowledge

Αρχαία ελληνικά και η “Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλης Συμεωνίδης και Σωτήρης Γκαρμπούνης

Περίληψη: Η πρόταση αφορά το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασίζεται στην πρόσφατη ιστορία της εκπαίδευσης και επικαλείται την κοινή εμπειρία διδασκόντων και διδασκομένων. Προτείνουμε να ενισχυθεί η αρχαιογνωσία στο Γυμνάσιο μέσα από μεταφράσεις αρχαιοελληνικών κειμένων, να καταργηθεί η αδιέξοδη διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας, και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του μαθήματος στο Λύκειο. Παράλληλα, προτείνουμε να αξιοποιηθεί η «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» του Α. Φ. Χριστίδη.

Abstract: The resolution regards the subject of Ancient Greek in the secondary education. It depends on the recent history of education and it is associated with teachers and students’ experience. Students will strengthen their knowledge of ancient past if they are taught translations of ancient greek texts. We recommend that the instruction of Ancient Greek be abolished in junior high school. Its role should be defined in high school. Also, we suggest the utilization of “History of Ancient Greek Language” written by A.-F. Christidis.

ΣΧΕΔΙΟ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σωκράτης Κουγέας

Περίληψη: Οι σημειώσεις που ακολουθούν είναι περίγραμμα οργάνωσης δευτεροβάθμιου σχολείου, του σημερινού Γυμνασίου-Λυκείου, και μια μικρή αναφορά στις αρχές που νομίζω ότι πρέπει να διέπουν το Δημοτικό. Η οργάνωση του σχολείου υποστηρίζουμε ότι πρέπει να βασίζεται στη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και στην ενοποίηση Γυμνασίου-Λυκείου. Στο σχέδιο που ακολουθεί και το οποίο μπορεί να δώσει στοιχεία σε μια ευρύτερη πρόταση, ή, αν αποτελέσει βάση συζήτησης, να εξειδικευθεί, επιχειρείται η ενίσχυση της σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τοπικούς θεσμούς, η αξιοποίηση των θεσμών αυτών, και η παροχή της ευρύτερης δυνατής παιδείας σε όλους τους τομείς, στο πλαίσιο της δωρεάν παιδείας. Για το λόγο αυτό οι τομείς που αποτελούν σήμερα μέρος της βασικής εκπαίδευσης αλλά δεν καλύπτονται κατ’ ουσίαν από το σχολικό πρόγραμμα και όσοι συμβάλλουν στην καλλιέργεια ιδαίτερων κλίσεων και ταλέντων των μαθητών, προτείνουμε να υλοποιούνται με μεγαλύτερη ελευθερία, απαλλαγμένοι από τη συμβατική αντιμετώπιση των μαθημάτων, να παρέχονται σε ευρύτερες ομάδες μαθητών και μαθητριών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού «τμημάτων επιλογών», και να δίνουν την ευκαιρία στους νέους και τις νέες να συνεργάζονται και να αξιοποιούν τις υπάρχουσες τοπικές δομές (δημοτικές Βιβλιοθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις).

Abstract: The following notes focus on secondary school’s organization plan. Also there is a reference to the principles that I think should guide the primary education. The organization of the school that we support should be based on the twelve-year compulsory education and unification “Gymnasio” and “Lykeio”. The proposal below seeks to strengthen the connection of the school with the local community and local institutions, the development of these institutions, and the provision the broadest possible education to all sectors in the context of free education. For this reason the fields which these days are part of basic education but they don’t covered in substance by the school curriculum and these that contribute to foster inclinations and talents of students, we recommend implemented more freely, free from the conventional course, in larger groups of male and female students, so there is possibility of forming selection’s sections and give the opportunity for young men and women to work together and build upon existing local structures (municipal libraries, sports facilities)

Κριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κατσίκας Νικόλαος

Περίληψη: Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η μαθητική κοινότητα θα πρέπει να προετοιμάζεται για τη διαχείριση της τεράστιας ποσότητας πληροφοριών που δέχεται καταιγιστικά από το διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει, επίσης, να προετοιμάζεται για τη διαχείριση σύνθετων προβλημάτων, που σχετίζονται με τη διαρκή αλλαγή σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής που απλώνεται από τη δομή της οικογένειας μέχρι τη διαχείριση του πλανήτη. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας πρέπει πρωτίστως να σκοπεύει στην ισορροπημένη συναισθηματική, σωματική και πνευματική ωρίμανση και ανάπτυξη των μαθητών, η οποία επιδιώκεται με τον αναπροσανατολισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών της διδασκαλίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς και με την εισαγωγή δραστηριοτήτων, που θα αναπτύσσουν τη αυτογνωσία, τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την ελευθερία, την δημοκρατία, την ελευθερία λόγου γενικότερα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, που είναι πολύ συχνό πρόβλημα στην εποχή μας, καθώς επίσης και την ανακαλυπτική μάθηση και γνώση, τις ηθικές αξίες, την ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και τέλος την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα. Η κουλτούρα, την οποία πρέπει να ανακαλύψουμε, δε βρίσκεται ούτε στην παραδοσιακή εκπαίδευση ούτε στην εξειδίκευση, όπως εφαρμόζεται σήμερα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο τεμαχισμός της γνώσης, ακόμη και αν είναι επιστημονικός (ύλη, τομείς, παραδόσεις, μαθήματα κ.λ.π.), δε βοηθά το άτομο να αποκτήσει μια αντίληψη του συνόλου των προβλημάτων της κοινωνίας. Η γνώση, η οποία είναι προσανατολισμένη προς το παρελθόν, δεν είναι χρήσιμη σήμερα όπου τα προβλήματα συσσωρεύονται ασταμάτητα. Θα πρέπει να προσανατολίσουμε την εκπαίδευση προς την απόκτηση μιας εξελικτικής κουλτούρας, δηλαδή μιας μόρφωσης η οποία να ευνοεί την πραγματική οικολογική και κοινωνική συνείδηση. Δεν καλούμαστε πια να μαθαίνουμε αλλά να μάθουμε να βλέπουμε την καταλληλότητα των γνώσεων, όταν τις αποκτούμε, σε ό,τι αφορά την επίλυση των μακρο-προβλημάτων μας. Σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική μορφωμένο είναι το άτομο το οποίο μπορεί να ρυθμίσει τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι το άτομο το οποίο εκθέτει τη δική του γνώση του παρελθόντος.

Abstract: Today, as never before, the student community should be prepared to manage the enormous quantity of information received by storming the internet and the media. It should also be prepared to manage complex problems related to the constant change in every area of ​​social life that spreads from family structure to manage the planet. The educational system of Greece should primarily intends to balanced emotional, physical and spiritual maturation and development of students, which seeks to redirect the quality characteristics of teaching. This objective can be accomplished by a variety of education and teaching methods, and by introducing activities that develop self-awareness, dialogue, critical thinking, freedom, democracy, freedom of speech in general, respect for diversity, which very frequent problem in our time, as well as discovery learning and knowledge, ethical values, competence in making decisions and finally to raise awareness on social issues. The culture, which we must discover, is not found either in traditional education or specialization, as currently applied in our educational system. The fragmentation of knowledge, even if science (matter, fields, traditions, etc. courses), it helps the individual to gain an understanding of all the problems of society. Knowledge, which is oriented towards the past, it is not useful today where problems accumulate endlessly. We have to orient education toward acquiring an evolutionary culture, ie an education that fosters true ecological and social conscience. There we no longer learn, but learn to see the relevance of knowledge, when you acquire in terms of solving our macro-problems. According to Critical Pedagogy educated is the person who can regulate the problems of society and not the person who exposes his own knowledge of the past.