Αρχείο ετικέτας Αναπτυξιακή νοοτροπία

Αδιέξοδα, αλήθειες και προοπτική.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ζούκης Νίκος

Περίληψη: Αδιέξοδα, αλήθειες και προοπτική Η ανεργία και ειδικότερα η ανεργία των νέων πτυχιούχων του εκπαιδευτικού συστήματος αναδυκνείεται μείζον και αδιέξοδο νεοελληνικό πρόβλημα. Τι έφταιξε και έχουμε φθάσει σ’ αυτό το σημείο; Το νεοελληνικό φαντασιακό; Η νοοτροπία και η κουλτούρα που οικοδομήσαμε; Το μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετήσαμε; Οι επιστήμες ή η επιστήμη της αγωγής που αναπτύξαμε; Τι απ’ όλα φταίει και ποια είναι η αλήθεια; Ποιες αλήθειες κρύβονται μέσα στην ίδια μας την γλώσσα και πως μπορούν να μας φανούν χρήσιμες; Τι τελικά χρειάζεται να αλλάξουμε και ποιες λύσεις να υιοθετήσουμε; Στο πλαίσιο της παρούσας τοποθέτησης όλα τα παραπάνω ερωτήματα συνεξετάζονται από κοινού. Η ανάδυση των εννοιών της αλήθειας που κρύβονται μέσα μας, δηλαδή στην σκέψη και την γλώσσα μας, αποτελούν έννοιες κλειδιά για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης αλλά και πολύτιμοι οδηγοί για την αλλαγή πορείας που απαιτείται. Πολύτιμη αρωγός, στην ίδια κατεύθυνση επίσης, αναδυκνείεται η Επιστήμη της Αγωγής που παρουσιάζεται εδώ ως σφαιρική – ερμηνευτική – κριτική και εφαρμοσμένη παιδαγωγική με τις προτάσεις της για αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης, την οικοδόμηση αναπτυξιακής νοοτροπίας, την οργάνωση του ενιαίου σχολείου και την επένδυση στην εκπαίδευση ικανοτήτων. Οι Έλληνες απέδειξαν στο παρελθόν ότι υπερβαίνουν αδιέξοδα και μεγαλουργούν. Οι νεοέλληνες οφείλουν να κάνουν το ίδιο, γιατί ο λαός που έχει ιστορία είναι ικανός για ιστορία.

 Abstract: DEAD END, TRUTH AND PERSPECTIVES Unemployment among the youth and in particular unemployment that deeply affects the generation of young University graduates is turning into a huge problem in Greece nowadays, a problem that might reach a dead end. Certain questions inevitably rise: What causes such a problem? Is it perhaps that modern Greeks continue to daydream? Is it the result of our mentality and culture? Is it because our educational system is inefficient? Are various disciplines, and more specifically Pedagogy, to blame? What can this situation be attributed to? Where does truth lie? What kinds of truth/truths can be traced within our own language? Can such truth/truths be of any practical use? What needs to be changed and what solutions can be adopted? All the above mentioned questions are being examined in our presentation. The emergence of the various definitions of truth which lie deep within us –i.e. our thought and our language – consist key-words that can be used in order to comprehend the current situation; at the same time, such definitions can serve as valuable clues that will hopefully allow us to change our course of action. In that sense, Pedagogy can prove itself an indispensable tool. Pedagogy is being considered here in a global – interpretative – critical – applied way and as such it can offer suggestions concerning the reform of the educational model, the construction of developmental mentality, the organisation of “School as a whole” and the investment in skills’ education. In the past Greeks often proved that we can overcome obstacles and accomplish miracles. It’s high time we modern Greeks did the same, since our people is capable of forming history. 

Εκπαίδευση Ικανοτήτων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλης Κομεσσάριος

Περίληψη: Όπως καθορίζεται από τη Ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, «όλα τα άτομα χρειάζονται για προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την ενεργή ιδιότητα του πολίτη, για κοινωνική ένταξη και απασχόληση ” οκτώ Βασικές Ικανότητες. Η απόκτηση των 8 Βασικών Ικανοτήτων από το 2009 θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τη μελλοντική ανάπτυξη του κάθε ατόμου και πρέπει να επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης σε κάθε κράτος μέλος. Το ελληνικό κράτος συμμορφώθηκε με τη στρατηγική της ΕΕ με την νομοθετική αλλαγή που έλαβε χώρα το 2010, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει ένα νόμος που δεν έχει εκτελεστεί. Το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει προσανατολισμένο σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης του «εγώ» να παράγει πεποιθήσεις, αξίες και συμπεριφορές που οδηγούν σε παγιωμένες αντιλήψεις τρόπου σκέψης και ζωής. Πιστεύουμε ότι η αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης σε ένα μοντέλο εσωτερικών κινήτρων και ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης σε Εκπαίδευση Ικανοτήτων είναι η μία και μοναδική λύση για να μπορεί κάθε Έλληνας να ξεπεράσει οποιαδήποτε κρίση, οικονομική, προσφυγική και άλλες που θα έρθουν. Οι έλληνες μαθητές χρειάζονται ένα νέο τρόπο σκέψης, μια νέα αναπτυξιακή νοοτροπία για να ζήσουν την νέα ζωή τους στη νέα Ευρώπη που δημιουργείται με τη συμμετοχή τους. Μέχρι στιγμής η προσπάθεια μας έχει εξελιχτεί σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που ονομάσαμε [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] και για τα επόμενα έτη είμαστε οι μοναδικοί φορείς αυτού. Από το 2009 η ομάδα μας προωθεί την [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] υποστηρίζοντας εκπαιδευτικά τους ενδιαφερομένους να γίνουν υπεύθυνοι για την δική τους μάθηση και ενθαρρύνοντας την ατομική εξέλιξη των μαθητών, των γονέων ,των καθηγητών και άλλων επαγγελματιών. Κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αποκτούν και να διδάσκουν τις αρχές της [Εκπαίδευσης Ικανοτήτων] και μέχρι στιγμής στην Αθήνα οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια μας ανέρχονται στον αριθμό των 135 ενώ πολλαπλάσιος είναι ο αριθμός των γονέων και μαθητών. Η συμμετοχή μας στον εθνικό διάλογο πηγάζει από την αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος να εισάγουμε και να εφαρμόσουμε πλήρως την [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] και να δώσουμε στους νέους Έλληνες την ευκαιρία να ευημερήσουν.

 Abstract: As set by EU strategy, Key Competences are those that “all individuals need for personal fulfillment and development, active citizenship, social inclusion and employment”. Key Competences Acquisition (KCA) since 2009 is regarded as a cornerstone for every person’s future development and should be acquired during school attendance in any member state. The Greek state abided by the strategy with a legislative change that took place in 2010. In 2016 it remains a law that has not been enforced. So far the educational system with the ego oriented approach has produced beliefs, values and attitudes that have formed a strong fixed mindset and guided us to an ego oriented way of thinking and living. We believe that competence oriented education is the one and only solution for Greece to overcome any crisis; economic, refugee and others to come. Greek students, need a new way of thinking, a new growth mindset to live their new life in the new Europe which is created with their participation in it. So far our idea has developed into a complete competence oriented educational system: [able] way, and for the years to come we are the sole providers of Key Competences Acquisition in Greece. Since 2009 the [able]way team (En[able]rs) have been promoting the Key Competences Acquisition, supporting educational stakeholders to become responsible for their own learning and stimulating the individual development of students, parents, teachers and other professionals. During these group sessions, the participants learn to acquire and teach competence oriented education with competence oriented approaches. Up to now, in Athens Greece, teachers who have attended the workshops and are potential En[able]rs amount to 135. Our participation in the National Dialogue stems from our feeling of responsibility and duty to introduce and fully implement KCA and give Greek young people a chance to prosper.