Αρχείο ετικέτας αξιολόγηση

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Περίληψη: Στο κείμενο αναπτύσσονται επιγραμματικά οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, οι οποίες εν συντομία στοχεύουν στην οργάνωση/ βελτίωση εκείνου του σχολικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ευρύτερη ανάπτυξη της πολυδιάστατης νοημοσύνης των μαθητών και της ισορροπημένης αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 Abstract: The text explicates briefly the proposals which the Association of Parents and Legal Guardians (in loco parentis) of Students of the First Primary School of Xanthi have reached. These proposals aim mainly at the improvement of a school environment that will enable the development of students’ multidimensional intelligence and the balanced interaction of all parties involved in the educational process.

Προτάσεις για τη βελτίωση των πολιτιστικών προγραμμάτων (σχολ. Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γιακουμάτου Τερέζα, Υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων, Διεύθυνση ΔΕ Δ΄Αθήνας

Περίληψη: Επιχειρείται η κριτική ανασκόπηση και η εξέταση των καινοτόμων χαρακτηριστικών του θεσμού των πολιτιστικών προγραμμάτων. Διερευνώνται οι καινοτόμες παράμετροι των πολιτιστικών προγραμμάτων, τα προβλήματα που αναδύονται μέσα από την εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων και συνδέονται με τη φιλοσοφία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, και γίνονται προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των εν λόγω δράσεων. Τα πολιτιστικά προγράμματα διαμορφώνουν στο σχολείο νησίδες διαφορετικού μαθησιακού ήθους, που όμως η όποια ανανεωτική τους λειτουργία δεν ξεπερνά τα όρια της ομάδας του προγράμματος. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου επιτρέπει στα άτομα από παθητικοί καταναλωτές πληροφοριών να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί περιεχομένου. Επισημαίνεται ότι τα πολιτιστικά προγράμματα προάγουν μια σειρά από καινοτομίες που αν προωθηθούν ορθά και αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Abstract: The objective of this proposal is a critical review and examination of the innovative features of cultural activities in schools. The innovative aspects of cultural programs are explored, along with the problems that emerge through the implementation of innovation and are associated with the philosophy of Greek education system. Some recommendations are included for the improvement of cultural activities. Cultural extra curriculum activities form at school little islands of different learning ethos, but their refreshing operation does not exceed the limits of the project team. The development of educational content enables people to evolve from passive consumers of information to content creators. Cultural programs promote a series of innovations that if they are implemented properly, can result in significant changes to the whole Greek educational system.

 

Προτάσεις Συλλόγου Διαδασκόντων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση για συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία, μετά από διαβούλευση των μελών του κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις για τομείς όπως: τα αναλυτικά προγράμματα, η αξιολόγηση των μαθητών και η διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ανόρθωση του Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λύκειο Πλατυκάμπου

Περίληψη: Εμείς, οι καθηγητές του ΓΕΛ Πλατυκάμπου συμμετέχοντας στον διάλογο για την Παιδεία καταθέτουμε τις προτάσεις, σκέψεις μας που θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν στην αναμόρφωση του Λυκείου ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής μας και να ανακτήσει το «χαμένο» κύρος του. Οι πρώτες κατά την εκτίμησή μας , έχουν έναν επείγοντα χαρακτήρα και μπορούν και πρέπει να δρομολογηθούν και να εφαρμοστούν άμεσα. Οι δεύτερες, χρειάζεται να συνεκτιμηθούν σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο «ανόρθωσης» της Παιδείας μας και του Λυκείου.

 Abstract: We, the teachers of the LYCEUM of Platykampou, participating in the dialogue on education put forward our proposals which we believe will contribute to reformation of the Lyceum in order to meet the modern demands of our times and to recover the “lost” reputation. The first Part ( A) or our proposals , have a sense of urgency and can and should be implemented and applied immediately. The second part (B) , need be considered in a broader context of “recovery” of our Education and high school.

Δύο προβληματισμοί σχετικά με τις προσλήψεις μελών ΔΕΠ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ερευνητής

Περίληψη: Δύο προβληματισμοί σχετικά με τις προσλήψεις μελών ΔΕΠ.

 Abstract: Two concerns about the employment of teaching and research staff in universities.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Περίληψη:Οι προτάσεις που ακολουθούν προκύπτουν από την κοινή διαπίστωση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΓΕΛ Νέας Περάμου Καβάλας, ότι το σημερινό σχολείο πάσχει σε όλα τα επίπεδα (μη εμφανής στοχοθεσία, κατακερματισμός της γνώσης και καλλιέργεια χρησιμοθηρίας, προβλήματα υποδομής και δομής των προγραμμάτων σπουδών κ.α.). Είναι κοινό το αίτημα των εκπαιδευτικών οι προτάσεις τους να αξιοποιηθούν ουσιαστικά (είτε μέσα από την κατά πλειοψηφία αναφορά τους είτε, όταν μειοψηφούν, από την επιστημονική βάση και τη συμβολή τους στη δημιουργία σχολείου με ενιαία κατεύθυνση και δομή) και όχι να χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα για την επιβολή ενός ήδη καταρτισμένου σχεδίου. Επίσης, είναι σημαντικό η αξιοποίηση των προτάσεων να οδηγήσει στη δημιουργία ενός σχολείου με ενιαία στοχοθεσία σε σχέση με το είδος της εκπαίδευσης που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Τέλος, ο σχεδιασμός οφείλει να είναι μακροπρόθεσμος και σεβαστός από όλους στη λογική μιας ενιαίας και Εθνικής Παιδείας που δεν θα ταλανίζεται από συνεχείς υπουργικές παρεμβάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων.Οι προτάσεις του Λυκείου μας χωρίζονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος βρίσκονται οι προτάσεις που εγκρίθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση και επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 39/12-04-2016 πράξη του. Στο δεύτερο μέρος εμπεριέχονται ατομικές προτάσεις των καθηγητών, μερικές από τις οποίες βρίσκουν σύμφωνους και άλλους εκπαιδευτικούς χωρίς να υιοθετούνται από την πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων.

Abstract: The following suggestions result from the belief shared among the members of the Body of Teachers in Nea Peramos Senior High School that today’s schools suffer in various aspects such as unclear targeting, segmentation of knowledge in a utilitarian culture context, problems of infrastructure and curriculum design.The teachers wish their suggestions to be taken into serious consideration (both those supported by the majority and those proposed by a minority, on the grounds of their scientific basis and their contribution to the creation of a school with a single direction and structure) and not to be used as an argument for imposing a predetermined plan. It is equally important that the appropriate use of the suggestions lead to the creation of a school with single targeting with respect to the kind of education needed by the Greek society. Finally, education designing should be long-term and respected by all towards a single national Education which will not be harassed by constant ministerial interventions of their respective governments.Our school’s suggestions are in two parts. In the first part are the recommendations adopted by the vast majority of the Body of Teachers at a special meeting and endorsed in Act.no. 39 / 12-04-2016. The second part includes proposals by individual teachers, some of which are approved by a number of colleagues without being adopted by the majority of the Body of Teachers.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Στις προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 80ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης θίγονται θέματα που αφορούν: το Ολοήμερο Σχολείο, την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την Ειδική Αγωγή, την Αξιολόγηση των μαθητών, τη Σχολική Αποτυχία, τις Σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα Αναλυτικά Προγράμματα.

Abstract:The proposals of the Teacher’s Association of the 80th Primary School Thessaloniki, are referred to issues such as: the Extended Programme, Teacher’s training, Special Education, Students’ Assessment, School Failure, the relations of the members of the Educational Community and generally the curricula.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Περίληψη: 1. Να μειωθούν στο Γυμνάσιο τα τρίμηνα παρακολούθησης μαθημάτων από τρία σε δύο, όπως ισχύει και στο Λύκειο, και να διεξάγεται ένα υποχρεωτικό Διαγώνισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.2. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22 συν 10 %).3. Οι αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής να προσλαμβάνονται με την έναρξη του σχολικού έτους (την 1η Σεπτεμβρίου), καθώς η καθυστερημένη πρόσληψή τους δημιουργεί πολλά προβλήματα στους μαθητές με μαθησιακές, κινητικές και άλλου τύπου δυσκολίες που χρήζουν ειδικής αγωγής, αλλά και δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών.4. Να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής από ειδικούς επιστήμονες του ΚΕΔΔΥ, οργανωμένη από το Υπουργείο Παιδείας ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης.5. Κρίνεται σημαντική η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την ηθική τους επιβράβευση και ανταμοιβή, χωρίς όμως να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα ή να επιφέρει κυρώσεις.6. Καθίσταται αναγκαία η αναμόρφωση των σχολικών εγχειριδίων προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος και το βάρος τους προς όφελος της σωματικής υγείας των μαθητών.

Abstract: Suggestions.

 

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, Αξιολόγηση.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής Εκαίδευσης

Περίληψη: Προτείνεται η αντικατάσταση της ψηφοφορίας από την αξιολόγηση των υποψηφίων σχολικών συμβούλων (σ.σ.), διευθυντών εκπαίδευσης (δ.ε.) και διευθυντών σχολικών μονάδων (δ.σ.) από τους εκπαιδευτικούς και περιγράφεται ο τρόπος.

 Abstract: Here is a description of how the vote could be replaced by the evaluation by teachers.

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 3ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

Περίληψη: Θίγονται σημεία κλειδιά της Εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τα οποία κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων του σχολείου, πρέπει να θεσμοθετηθούν ή να αποκατασταθούν, κατά περίπτωση, από την Πολιτεία. Αφορούν τόσο την διδακτική πρακτική όσο και τη ζωή του Έλληνα δασκάλου.

Abstract: Affecting key elements of the Educational reality, which in the opinion of teachers and the school parents, it must be established or restored, where appropriate, by the State. Concerning both teaching practice and life of the Greek teacher.