Αρχείο ετικέτας αποτίμηση

ΝΟΜΟΣ 4327/2015 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Άρθρο 19 – Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περίληψη: Σχετικά με το άρθρο 19, παράγραφο 2 γ, του νόμου 4327/2015, που αφορά στη μοριοδότηση του κριτηρίου του δεύτερου πτυχίου για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων, η αρχή της αξιοκρατίας επιβάλλει τα πτυχία του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή αντίστοιχων Σχολών να μοριοδοτούνται με περισσότερα μόρια από άλλα πτυχία, καθώς τα πρώτα προσφέρουν γνώσεις Δημόσιας Διοίκησης που διασφαλίζουν περισσότερο την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή σχολικής μονάδας.

Abstract: With reference to Article 19, paragraph 2c, of Law 4327/2015, in relation to the fact that more points are awarded for a second university degree as a criterion for the selection of school principals, the principle of meritocracy indicates that degrees on Political Science and Public Administration from the School of Economics and Political Science of the National and Kapodistrian University of Athens or corresponding Faculties should get more points than other degrees, since the first ones provide specialized knowledge on Public Administration, enhancing expertise in the official duties of a school principal.

Απλές προτάσεις κοινής λογικής

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περίληψη: Η παιδεία και οι όποιες μεταρρυθμίσεις που όντως είναι απαραίτητες πρέπει να μελετηθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα συμφωνημένο βάθος χρόνου βαθμιαία και με ετήσια αποτίμηση των αποτελεσμάτων.