Αρχείο ετικέτας αρχαία ελληνικά

Προτάσεις για την παιδεία του συλλόγου διδασκόντων και τουδεκαπενταμελούς συμβουλίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: Αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμηνα στο Γυμνάσιο, εξετάσεις στο Γυμνάσιο μόνο τον Ιούνιο,κατάργηση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου χωρίς βάση βαθμολογίας . Μείωση διδακτέας ύλης και τα μονόωρα μαθήματα να γίνουν δίωρα . Οι βιωματικές δράσεις και τα προγράμματα να γίνονται μέσα στο ωράριο διδασκαλίας σε ζώνες. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και χρήσης του υπολογιστή με ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από τους διδάσκοντες. Η ενισχυτική διδασκαλία να ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Ανώτερο όριο 20 μαθητές στην τάξη και ψυχολόγος ή/και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία .Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : περισσότερα κείμενα, απλά και προσιτά , περιορισμός της ενασχόλησης με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συστηματική , ουσιαστική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

 

 

Φιλολογικά Μαθήματα Γυμνασίου και Ειδική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Ενώ η επιλογή των μορφωτικών αγαθών στα Α.Π.Σ. πρέπει να γίνεται με κριτήρια α) την μορφωτική αξία κάθε μαθήματος, β) τα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα και γ) τα ενδιαφέρονται και τις ανάγκες των μαθητών, το τελευταίο κριτήριο (ο μαθητής) λαμβάνεται λίγο έως ελάχιστα υπόψη. Κατά συνέπεια αποτελεί βασικό μας αίτημα η τροποποίηση των ΑΠΣ και η μετατροπή τους από κλειστά σε ανοιχτά, ο περιορισμός της διδακτέας ύλης κυρίως στα φιλολογικά μαθήματα και η επιλογή κειμένων στα Αρχαία Ελληνικά διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το κύριο βάρος εξάλλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να μετατεθεί από το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την ποσότητα ύλης στη μεθοδολογία και την οργάνωσή της. Απαραίτητη τέλος κρίνεται η σωστή συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων ένταξης.

 

Αρχαία ελληνικά και η “Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλης Συμεωνίδης και Σωτήρης Γκαρμπούνης

Περίληψη: Η πρόταση αφορά το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασίζεται στην πρόσφατη ιστορία της εκπαίδευσης και επικαλείται την κοινή εμπειρία διδασκόντων και διδασκομένων. Προτείνουμε να ενισχυθεί η αρχαιογνωσία στο Γυμνάσιο μέσα από μεταφράσεις αρχαιοελληνικών κειμένων, να καταργηθεί η αδιέξοδη διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας, και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του μαθήματος στο Λύκειο. Παράλληλα, προτείνουμε να αξιοποιηθεί η «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» του Α. Φ. Χριστίδη.

Abstract: The resolution regards the subject of Ancient Greek in the secondary education. It depends on the recent history of education and it is associated with teachers and students’ experience. Students will strengthen their knowledge of ancient past if they are taught translations of ancient greek texts. We recommend that the instruction of Ancient Greek be abolished in junior high school. Its role should be defined in high school. Also, we suggest the utilization of “History of Ancient Greek Language” written by A.-F. Christidis.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Ειρήνη Τζίμα

Περίληψη: Το κράτος απαιτείται να θέλει να οργανώσει ένα λειτουργικό σύστημα που θα δημιουργεί ελεύθερα και ανήσυχα πνεύματα με κριτική σκέψη.Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχάσει τη σημαντικότητα και την ορθή διδαχή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ως κομμάτι και μέλλον του σύγχρονου Έλληνα, της ιστορίας της χώρας με πηγές και από ιστορικούς των αντιπάλων κρατών κατά τους πολέμους, την έμφαση στην αναγκαιότητα του θεσμού της οικογένειας και των ανθρωπίνων σχέσεων πέρα και πάνω από τα υλικά αγαθά, την αναγκαιότητα ισότητας, ισονομίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να μιλούν και να σκέφτονται, να σέβονται το διαφορετικό αλλά να μην φτάσουμε στα άκρα όπου για το φόβο μην νοιώσει άβολα το διαφορετικό, κατακρίνουμε και δεσμεύουμε τα παιδιά μας. Η ισορροπία μπορεί να βρεθεί σε μια υγιή κοινωνία που δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι αναγκαίο να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και το μέλλον μας από εμάς τους ίδιους.

Abstract: The state should want to organize a software which will result to free and restless spirits with the ability of analyzing the information they are given. Under no circumstances should the state forget the necessity of the accurate teaching of the ancient Greek language as part and future of the modern Greek, the teaching of the country’s history providing information from history writers of the opponent countries in the times of war, to emphasize in the necessity of the family and the human relationships beyond and above materialistic possessions, the necessity of equality in general and in relevance to the law, dignity and self respect. We must set kids free to speak and think, to respect the different yet we should not reach the other edge where out of fear of making the different feel uncomfortable, we criticize and enslave our kids. The balance can be found in a healthy society that works for no one’s special interests. It is I would say of the outmost importance to protect our kids and our future from us.