Αρχείο ετικέτας Αυτοαξιολόγηση σχολείου

Η αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία ανάπτυξης του αυτόνομου και ανανεούμενου σχολείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κατσίκας Νικόλαος

Περίληψη: Ως διαδικασία η αυτοαξιολόγηση σχολείου αναφέρεται στην προσπάθεια βελτίωσης ενός τομέα της σχολικής πραγματικότητας με πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών της υπηρεσίας καθώς και φορέων της κοινότητας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το γεγονός ότι η αυτοαξιολόγηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αυτόνομη και συνεχώς αναπτυσσόμενη σχολική μονάδα. Η πρακτική αυτή, από τη μία, ενδυναμώνει τη θέση του εκπαιδευτικού και θωρακίζει το επαγγελματικό του κύρος, και, από την άλλη, εισάγει εκλογίκευση στην εργασία των σχολείων και ενσυνείδητη βελτιωτική προσπάθεια, η οποία έχει επιστημονική βάση

Abstract: As the school self-evaluation process refers to the effort to improve one area of ​​school reality with full and effective participation of all members of the service and community agencies. The purpose of this paper is to highlight the fact that the self creates the conditions for the autonomous and constantly growing school. This practice, on the one hand strengthens the position of teacher and shields his professional prestige, and, on the other, introduces rationalize the work of schools and conscious ameliorative effort, which has a scientific basis.