Αρχείο ετικέτας ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Η επίδραση της προσχολικής αγωγής στην πορεία στο Δημοτικό

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αντιγόνη Πιτσουλάκη

Περίληψη: Η πρόταση για υποχρεωτική διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι προσανατολισμένη στη μετατόπιση της μαθησιακής διαδικασίας σε ακόμα μικρότερες ηλικίες. Η εμπειρία μας από τη φοίτηση των παιδιών μας σε έναν ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής από την ηλικία των 3 έως 6 ετών, όπου προάγεται η βιωματική μάθηση και αποφεύγεται η πρόωρη αφύπνιση της σκέψης (εκμάθηση γραμμάτων, αριθμών, κλπ.) ήταν περισσότερο από ενθαρρυντική. Τα παιδιά εντάχθηκαν ομαλά στο Δημοτικό σχολείο ενώ διέπονται από αληθινή δίψα για μάθηση, αναπτύσσουν υγιή ανταγωνισμό και έχουν βαθιά πίστη στον εαυτό τους. Η προσχολική αγωγή δεν πρέπει να γίνει ο προπομπός του Δημοτικού σχολείου. Απεναντίας, οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία και το δικαίωμα των παιδιών για παιχνίδι.

Abstract: The proposal for two-year compulsory education in kindergarten is oriented at the transfer of the learning process to even smaller age groups. Our personal experience from the study of our children to a single preschool operator from the age of 3 to 6 years old, where small child learns through acting and the early awakening of thinking is avoided was more than encouraging. Children were smoothly integrated into the primary school whereas show a genuine thirst for knowledge, develop a healthy competition and have inner belief to themselves. The early childhood education should not become the forerunner of the primary school. On the contrary, it should protect early childhood and the right of children to play.