Αρχείο ετικέτας Α ΚΑΙ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Περίληψη: Ενώ για την Α’ και Β΄ Δημοτικού παρέχεται πολύ ικανοποιητικό διδακτικό υλικό , εντοπίζονται αρκετά προβλήματα στην οργάνωση της ύλης και στον σχεδιασμό των κατάλληλων ασκήσεων στις υπόλοιπες τάξεις. Η βασική πρόταση είναι να υπάρχει ορθή κατανομή της ύλης στις Γ’ –Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεις ώστε να εξασκηθούν οι μαθητές στις βασικές δεξιότητες που προβλέπονται για το Α1’ επίπεδο γλωσσομάθειας και αυτό είναι εφικτό μόνο αν υπάρξει μία συγγραφική ομάδα που θα έχει την ευθύνη όλων αυτών των τάξεων. Το ίδιο προτείνεται και για το γυμνάσιο με στόχο οι μαθητές να δίνουν εξετάσεις για το Β2’ επίπεδο Κρατικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη Γ’ τάξη.

Abstract: Although the educational material designed for the A’ and B’ grade of elementary school is very satisfactory, there are problems in the organization of the teaching goals and the selection of appropriate activities for the next three grades. The main proposition is to re-organise the curriculum of the books in a more rational way so as to teach all skills demanded at A1’ level of CELF (Common European Language Framework). This is possible only if one author or one team of authors design the teaching material for all these classes. The same is suggested for high school ,too. The aim in this case is for students to take B2’ exams for the State Language Certificate at the end of the 3rd grade and register for the exams through their schools.