Αρχείο ετικέτας Βιβλιοθήκες

ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Περίληψη: …ή να επιλέξουν μεταξύ πολλών εγχειριδίων. Το πολλαπλό βιβλίο απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος με ορίζοντα δεκαετίας. Άλλη πρόταση αφορά στην πρόσληψη γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν τις γραφειοκρατικές εργασίες, ώστε οι καθηγητές να ασχοληθούν απερίσπαστοι με το αντικείμενό τους. Δύο βασικοί άξονες έχουν προταθεί για το σχολικό πρόγραμμα, η Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Επίσης, προτείνεται οι καθηγητές να διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητάς του και όχι παρεμφερή αντικείμενα, για να είναι αποτελεσματικότεροι. Άλλες προτάσεις αφορούν στην προσθήκη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών. Όσον αφορά στην εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο έχει προταθεί ένας προπαρασκευαστικός χρόνος, όπου θα διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης. Τέλος, ελήφθη υπ΄ όψιν και η γνώμη των μαθητών, οι οποίοι προτείνουν λιγότερες εξετάσεις, βιβλία που να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της επιστήμης και καθηγητές καταρτισμένους επιστημονικά και παιδαγωγικά.

Abstract: The teachers’ staff of the General Lyceum of Lechena Ilias reached several conclusions concerning the national dialogue about education. First of all the four-month period is extremely limited in order to hold such a discussion and secondly funding is a proviso for reformation to take place. Therefore, according to the teachers’ opinion, it is vital for the government to attend to the financial matters concerning the school in order for the latter to maintain its independence and not depend on sponsors. As far as the Lyceum is concerned, the teachers believe that they are not sufficient to compose the curriculum on their own or to choose the books to be taught. Furthermore, applying multiple books is impractical since it presupposes a totally different mentality as well as fundamental changes concerning the educational system that require at least a decade. Another proposal to be taken into consideration is for school secretaries to be hired in order to deal with the bureaucracy so that teachers can deal with their field of knowledge and their students. Two main branches have been proposed concerning the school subjects. Language and Mathematics respectively. Moreover, teachers suggest that they teach specific school subjects and not a wide range of relevant lessons in order to teach effectively. As far as University Entrance exams are concerned, a one-year preparatory course has been put forward. Other proposals concern including Career Orientation in the curriculum, making changes as far as religious studies are concerned and including subjects which deal with family and social issues. Finally, the voice of the students of the school was also heard who in turn made their own proposals, mainly concerning fewer exams, revised books and efficient teachers.

Τα παιδιά μιλούν. Εμείς ακούμε. Αφουγκραζόμαστε τα αιτήματα τους όμως;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον διάλογο για την παιδεία και τους ζητήθηκε να καταγράψουν ατομικά και επιγραμματικά προτάσεις για το σχολείο όπως το θέλουν και το ονειρεύονται. 

Abstract: Having first been informed of the national dialogue on education the students were asked to make their personal contribution to it by recording their suggestions in brief concerning the school they desire and dream of.

Προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού σε ΓΑΚ και Βιβλιοθήκες

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Άννα Ολένογλου

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες εκσυγχρονισμού των βιβλιοθηκών της χώρας, οι οποίες όμως δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες αλλά και τα ΓΑΚ με δυσκολία καταφέρνουν να λειτουργήσουν. Όμως, η ουσιαστική συζήτηση για τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της χώρας θα ξεκινήσει όταν αυτά στελεχωθούν από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα είναι σε θέση να καθορίσει τις πραγματικές ανάγκες. Η στελέχωση τους μέσω αποσπασμένων εκπαιδευτικών ή μέσω εθελοντών είναι ημίμετρα που βοηθούν στην υπολειτουργία των τόσο σημαντικών για την κοινωνία και την παιδεία φορέων. Είναι άμεσης ανάγκης η στελέχωση όλων των βιβλιοθηκών και των ΓΑΚ με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε αυτές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Abstract: In the past few year have become certain efforts of libraries modernisation, that however did not have the desirable results. Most libraries cannot function. However, the essential discussion about libraries will begin when these are staffed by permanent specialised personnel which will determines the real needs. Their crewing via extracted teachers or via volunteers is half-measures. It is direct need the crewing of all libraries with permanent specialised personnel in order to correspond in the real needs of society.