Αρχείο ετικέτας Βιβλιοθηκονόμοι

Προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού σε ΓΑΚ και Βιβλιοθήκες

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Άννα Ολένογλου

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες εκσυγχρονισμού των βιβλιοθηκών της χώρας, οι οποίες όμως δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες αλλά και τα ΓΑΚ με δυσκολία καταφέρνουν να λειτουργήσουν. Όμως, η ουσιαστική συζήτηση για τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της χώρας θα ξεκινήσει όταν αυτά στελεχωθούν από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα είναι σε θέση να καθορίσει τις πραγματικές ανάγκες. Η στελέχωση τους μέσω αποσπασμένων εκπαιδευτικών ή μέσω εθελοντών είναι ημίμετρα που βοηθούν στην υπολειτουργία των τόσο σημαντικών για την κοινωνία και την παιδεία φορέων. Είναι άμεσης ανάγκης η στελέχωση όλων των βιβλιοθηκών και των ΓΑΚ με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε αυτές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Abstract: In the past few year have become certain efforts of libraries modernisation, that however did not have the desirable results. Most libraries cannot function. However, the essential discussion about libraries will begin when these are staffed by permanent specialised personnel which will determines the real needs. Their crewing via extracted teachers or via volunteers is half-measures. It is direct need the crewing of all libraries with permanent specialised personnel in order to correspond in the real needs of society.