Αρχείο ετικέτας Γαλλικά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

Περίληψη:Ο σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου Φωτολίβους προτείνει τους ακόλουθους άξονες στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία: 1)αναμόρφωση των ξενόγλωσσων βιβλίων 2)αναμόρφωση των βιβλιων των Μαθηματικών 3) απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα της Πληροφορικής.

Abstract: The teachers board of Fotolivos High School submits the following axes in the framework of the National Discussion for Education: 1) reformation of foreign languages’ schoolbooks 2) reformation of the Mathematics’ schoolbooks 3) final and year exams in the I.C.T (Information and Communication Technology) school project.