Αρχείο ετικέτας γραμματείς

ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Περίληψη: …ή να επιλέξουν μεταξύ πολλών εγχειριδίων. Το πολλαπλό βιβλίο απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος με ορίζοντα δεκαετίας. Άλλη πρόταση αφορά στην πρόσληψη γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν τις γραφειοκρατικές εργασίες, ώστε οι καθηγητές να ασχοληθούν απερίσπαστοι με το αντικείμενό τους. Δύο βασικοί άξονες έχουν προταθεί για το σχολικό πρόγραμμα, η Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Επίσης, προτείνεται οι καθηγητές να διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητάς του και όχι παρεμφερή αντικείμενα, για να είναι αποτελεσματικότεροι. Άλλες προτάσεις αφορούν στην προσθήκη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών. Όσον αφορά στην εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο έχει προταθεί ένας προπαρασκευαστικός χρόνος, όπου θα διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης. Τέλος, ελήφθη υπ΄ όψιν και η γνώμη των μαθητών, οι οποίοι προτείνουν λιγότερες εξετάσεις, βιβλία που να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της επιστήμης και καθηγητές καταρτισμένους επιστημονικά και παιδαγωγικά.

Abstract: The teachers’ staff of the General Lyceum of Lechena Ilias reached several conclusions concerning the national dialogue about education. First of all the four-month period is extremely limited in order to hold such a discussion and secondly funding is a proviso for reformation to take place. Therefore, according to the teachers’ opinion, it is vital for the government to attend to the financial matters concerning the school in order for the latter to maintain its independence and not depend on sponsors. As far as the Lyceum is concerned, the teachers believe that they are not sufficient to compose the curriculum on their own or to choose the books to be taught. Furthermore, applying multiple books is impractical since it presupposes a totally different mentality as well as fundamental changes concerning the educational system that require at least a decade. Another proposal to be taken into consideration is for school secretaries to be hired in order to deal with the bureaucracy so that teachers can deal with their field of knowledge and their students. Two main branches have been proposed concerning the school subjects. Language and Mathematics respectively. Moreover, teachers suggest that they teach specific school subjects and not a wide range of relevant lessons in order to teach effectively. As far as University Entrance exams are concerned, a one-year preparatory course has been put forward. Other proposals concern including Career Orientation in the curriculum, making changes as far as religious studies are concerned and including subjects which deal with family and social issues. Finally, the voice of the students of the school was also heard who in turn made their own proposals, mainly concerning fewer exams, revised books and efficient teachers.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Περίληψη:Οι προτάσεις που ακολουθούν προκύπτουν από την κοινή διαπίστωση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΓΕΛ Νέας Περάμου Καβάλας, ότι το σημερινό σχολείο πάσχει σε όλα τα επίπεδα (μη εμφανής στοχοθεσία, κατακερματισμός της γνώσης και καλλιέργεια χρησιμοθηρίας, προβλήματα υποδομής και δομής των προγραμμάτων σπουδών κ.α.). Είναι κοινό το αίτημα των εκπαιδευτικών οι προτάσεις τους να αξιοποιηθούν ουσιαστικά (είτε μέσα από την κατά πλειοψηφία αναφορά τους είτε, όταν μειοψηφούν, από την επιστημονική βάση και τη συμβολή τους στη δημιουργία σχολείου με ενιαία κατεύθυνση και δομή) και όχι να χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα για την επιβολή ενός ήδη καταρτισμένου σχεδίου. Επίσης, είναι σημαντικό η αξιοποίηση των προτάσεων να οδηγήσει στη δημιουργία ενός σχολείου με ενιαία στοχοθεσία σε σχέση με το είδος της εκπαίδευσης που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Τέλος, ο σχεδιασμός οφείλει να είναι μακροπρόθεσμος και σεβαστός από όλους στη λογική μιας ενιαίας και Εθνικής Παιδείας που δεν θα ταλανίζεται από συνεχείς υπουργικές παρεμβάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων.Οι προτάσεις του Λυκείου μας χωρίζονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος βρίσκονται οι προτάσεις που εγκρίθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση και επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 39/12-04-2016 πράξη του. Στο δεύτερο μέρος εμπεριέχονται ατομικές προτάσεις των καθηγητών, μερικές από τις οποίες βρίσκουν σύμφωνους και άλλους εκπαιδευτικούς χωρίς να υιοθετούνται από την πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων.

Abstract: The following suggestions result from the belief shared among the members of the Body of Teachers in Nea Peramos Senior High School that today’s schools suffer in various aspects such as unclear targeting, segmentation of knowledge in a utilitarian culture context, problems of infrastructure and curriculum design.The teachers wish their suggestions to be taken into serious consideration (both those supported by the majority and those proposed by a minority, on the grounds of their scientific basis and their contribution to the creation of a school with a single direction and structure) and not to be used as an argument for imposing a predetermined plan. It is equally important that the appropriate use of the suggestions lead to the creation of a school with single targeting with respect to the kind of education needed by the Greek society. Finally, education designing should be long-term and respected by all towards a single national Education which will not be harassed by constant ministerial interventions of their respective governments.Our school’s suggestions are in two parts. In the first part are the recommendations adopted by the vast majority of the Body of Teachers at a special meeting and endorsed in Act.no. 39 / 12-04-2016. The second part includes proposals by individual teachers, some of which are approved by a number of colleagues without being adopted by the majority of the Body of Teachers.