Αρχείο ετικέτας δημιουργικό σχολείο

Κριτική στο γνωσιοκεντρικό και εξετασιοκεντρικό μοντέλο σχολείου

Δείτε την πρόταση

Σύντάκτης: Δήμος Χλωπτσιούδης

Περίληψη: Η βαθμοθηρία και η λογική της διδακτέας ύλης οδηγούν στην προκρούστεια κλίνη τις μαθητικές κλίσεις, τα ατομικά ενδιαφέροντα και δυνατότητες. Στην κομφορμιστική του αντίληψη το σχολείο σήμερα δεν ικανοποιεί ούτε τις παιδικές δεξιότητες και ούτε τις προσωπικές ανάγκες. Αντίθετα, επιβάλλει στα παιδιά να απομακρυνθούν από όσα τα ενδιαφέρουν ή να οδηγηθούν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, ουσιαστικά η απολυτότητα του συστήματος και της παρεχόμενης γνώσης οδηγούν τους μαθητές εκτός του δημόσιου σχολείου προκειμένου να καταφέρουν εκεί να ενεργοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους. Κάθε μεταρρύθμιση ή αλλαγή στο σχολείο όταν δεν εστιάζει στις ατομικές ανάγκες των μαθητών και δεν να αντιμετωπίζει τη σχολική αποτυχία, είναι εξ αρχής καταδικασμένη. Ουσιαστικά, δεν αποτυγχάνει ο μαθητής, αλλά το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Οι νέες βέβαια ιδεολογικές αντιλήψεις προσεγγίζουν την παιδεία ως μεταφορέα γνώσης με σαφή στόχο τη μεταρρύθμιση των σχέσεων εργασίας στις μέλλους γενιές και στην ίδια την αντιληπτική δεξιότητα των πολιτών.

Abstract: The mark hunting and the logic of the curriculum leads to the Procrustean bed the student’s inclinations, their personal interests and capabilities. School nowadays in its conformist perception satisfies neither children’s skills nor personal needs. Instead, it requires children to move away from their interests or drop out the education system. Thus students are led to public schools or need private lessons. Any reform or change in school when it do not focus on the individual needs of students and it do not face school failure, it is doomed to failure. Basically, the students do not fail, but the existing educational system fails. New ideological conceptions approach education as knowledge transmitter aiming to reform labor relations and perceptual skills of citizens.

Σχολική βιβλιοθήκη – ο ουσιαστικός ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χριστίνα Παπαγγελή

Περίληψη: Να ξανανοίξουν οι κλειδωμένες σχολικές βιβλιοθήκες. Οι σχολικές βιβλιοθήκες όχι μόνο πρέπει να πολλαπλασιαστούν, να αναβαθμιστούν και να επεκταθεί η λειτουργία τους, αλλά να αποκτήσουν κεντρικό ρόλο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η βιβλιοθήκη σ ένα σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος φύλαξης και δανεισμού βιβλίων, αλλά είναι ένας κοινωνικός χώρος που προκαλεί το πνεύμα και κινητοποιεί τη δημιουργικότητα των μαθητών. Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό και να είναι ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Abstract: We ask the government to re-open the locked school libraries and make them function again. School libraries should not only be multiplied, upgraded and expanded, but they must have central role in the educational process. The library in a school is not just an area where books are lent, but it is a socializing area that irritates the mind and mobilizes the creativity of students. The school library can function effectively if it is open throughout the curriculum, and under the condition to have permanent qualified staff

Κατανομή του ωρολόγιου προγράμματος σε δίωρες ή τρίωρες διδασκαλίες

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χριστίνα Παπαγγελή

Περίληψη: Μια απλή στη σύλληψη (και στην εφαρμογή, αν διερευνηθεί με προσοχή) μεταρρύθμιση- κλειδί, που θα λύσει πολλές από τις κακοδαιμονίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι η διαμόρφωση του σχολικού προγράμματος με βάση τη συνεχή -επί τρίωρο ή δίωρο- διδασκαλία κάθε αντικειμένου. Μια προσεκτική εξέταση ή προσαρμογή του συστήματος αυτού στις ανάγκες του ελληνικού σχολείου θα το απαλλάξει από τις κακοδαιμονίες της μετωπικής, ωριαίας διδασκαλίας. Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται ήδη στην Φινλανδία με εξαιρετική απόδοση.

Abstract: A simple metarrythmisi- key, which will solve many of the malaise of the educational process is the formulation of the curriculum based on continuous intercompany three hour or dioro- teaching each subject. A careful examination or adaptation of this system to the needs of Greek school will relieve the misfortune of frontal , hourly teaching. It is a system that is already applied in Finland with excellent performance.