Αρχείο ετικέτας διδακτέα ύλη

Ουσιαστική δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Περίληψη: Καταθέτουμε ατομικές ενυπόγραφες προτάσεις για ζητήματα διοικητικά, διαμόρφωσης ΑΠΣ και ανάδειξης του παιδαγωγικού και ανθρωπιστικού ρόλου του Σχολείου.

Abstract: We propose our signed individual statements for managering issues, related to analytical program of studying and a leading role of paidagogical and humanitarian aspect of Secondary School.

 

Προτάσεις για την Παιδεία των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Χιλιομοδίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

Περίληψη: Από τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Χιλιομοδίου γίνονται προτάσεις ως προς το χρόνο τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα σχολεία, ως προς το βοηθητικό προσωπικό του, ως προς τα διδακτικά εγχειρίδια, και ύλη, την υλικοτεχνική υποδομή καθώς και την μόνιμη παρουσία ειδικού συμβουλευτικής/σχολικής ψυχολόγου στα σχολεία.

 Abstract: Teachers of Xiliomodiou secondary school, make their suggestions about the time that teachers should be hired, changes in the textbooks, changes in the curricula, secretarial support, school psychologist/counselor in school, full material and technical support.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Περίληψη: Οι προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Βούλας αφορούν την αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών, την υποστήριξη από σχολικούς ψυχολόγους, τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα, τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 Abstract: The teachers of the 1st High School of Voula submit their proposals for improvement of the studies, reduction of students per class, support by school psychologists and the teachers’ continuous training.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Περίληψη: 1. Υπεύθυνος Ολόήμερου 1 εκπαιδευτικός και στελέχωση με ειδικότητες. 2.Πλήρης και έγκαιρη στελέχωση υποστηρικτικών δομών, λειτουργία τμημάτων ειδικής αγωγής σε όλα τα σχολεία, παρουσία σχολικού ψυχολόγου σε κάθε πολυθέσιο σχολείο με οργανικές θέσεις, 3. Λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. 4.Στα σχολεία ΕΑΕΠ Πρόβλεψη για πρόωρη αποχώρηση των μαθητών 1 μέρα κάθε μήνα για συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, και 1 φορά κάθε τρίμηνο για ενημέρωση γονέων και επίδοση βαθμολογίας.5. Έγκαιρη στελέχωση των σχολείων από την 1η Σεπτεμβρίου.6. Αύξηση του αριθμού των διδακτικών επισκέψεων και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισής τους.7. Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών όλων των των τάξεων με δεδομένη φόρμα αξιολόγησης. Κατάργηση της αριθμητικής κλίμακας και της κλίμακας γραμμάτων.8. Οργάνωση σεμιναρίων σε τακτική βάση, ανάπτυξη και διεύρυνση του θεσμού ενδοσχολικής επιμόρφωσης.9. Μείωση διδακτέας ύλης Μαθημ. Α΄τάξης, Αλλαγή βιβλίων μαθηματικών Α΄και Ε΄τάξεων, Αλλαγή βιβλίων Αγγλικών σε τάξεις Γ΄- Ε΄-Στ΄. Αναδιάρθρωση της ύλης της Ιστορίας Στ τάξης – αλλαγή βιβλίων ιστορίας Στ΄τάξης.

 Abstract: ALL-DAY SCHOOL a. Pe 70 teacher in charge assisted by specialized instructors. SPECIAL EDUCATION a. Supportive structures operation b.All accession classes operation c.Presence of specializes psychologist/therapist on every day basis in multi- class schools. REMEDIAL TEACHING Operation of all classes of Remedial Teaching. SCHOOL TIMETABLE -Arrangements for students’ early departure once a month for teachers’ Association meetings. -Early staffing of all schools from the beginning of school year. -School outings/day trips increase in number. ASSESSMENT OF PUPILS -Descriptive evaluation and elimination of grading scale. EDUCATION -organization of seminars on regular basis, open to all( administration, pedagogical training, with innovative exemption from teaching duties.

 

Για μία καλύτερη εκπαιδευτική πρακτική στο Γυμνάσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας

Περίληψη: Προτείνεται η έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας από τον Οκτώβριο, μείωση της διδακτέας ύλης και παροχή δημιουργικής παρεμβατικής δυνατότητας των εκπαιδευτικών εκτός διδακτέας ύλης, δυνατότητα μίας ουσιαστικής δεύτερης εξεταστικής ευκαιρίας στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους, χωρίς να στηρίζονται στην «καλή διάθεση» των εκπαιδευτικών για ευνοϊκότερη βαθμολόγηση. Προτείνεται ακόμη η αλλαγή του βιβλίου των μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου. Επίσης, προτείνεται η εκπόνηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, με νέα βιβλία, η δυνατότητα πιστοποίησης της επάρκειας της ξένης γλώσσας μέσα στα δημόσια σχολεία, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας της κατά τρεις ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, η υποχρεωτική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών από το Δημοτικό έως και το Λύκειο, με την ίδια δεύτερη ξένη γλώσσα και η δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας ξένων γλωσσών με εποπτικά μέσα. Επιπλέον, προτείνεται η επαναφορά των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής σε τρεις για την Α’ και Β’ Γυμνασίου και σε δύο για τη Γ’ Γυμνασίου και η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου με αθλητικό υλικό. Τέλος, προτείνεται η ύπαρξη διαδραστικών πινάκων σε όλες τις τάξεις και σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη, ειδικότερα για σχολεία με περισσότερους από εκατό μαθητές.

Abstract: It is recommended that the opening of Remedial Teaching should take place in October each year, the curriculum should be reduced and teachers should be provided with the opportunity to intervene creatively beyond school curriculum. Students of 3rd grade of Junior High school should be given the opportunity of an essential second testing period chance in order to improve their marks without depending on “good mood” of schoolteachers for more favorable marking. Alteration of the book of mathematics in the 1st Grade of Junior High school is recommended. Drawing up new syllabuses of teaching foreign languages using new books is also recommended. The possibility of certification of competency in foreign languages in State schools, increase of teaching hours (three hours weekly) in all educational levels, compulsory teaching of two foreign languages beginning in Primary School up to Senior High school continuing the same foreign language as a second one and creating foreign language classrooms, using appropriate teaching aids , are also some more proposals. Furthermore bringing back three teaching hours in Physical Education in 1st and 2nd grades of Junior High School and two teaching hours in the 3rd grade and the improvement of school facilities with sport equipment.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περίληψη: Υποβάλλουμε τις προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς για τον εθνικό διάλογο.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.

Φιλολογικά Μαθήματα Γυμνασίου και Ειδική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Ενώ η επιλογή των μορφωτικών αγαθών στα Α.Π.Σ. πρέπει να γίνεται με κριτήρια α) την μορφωτική αξία κάθε μαθήματος, β) τα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα και γ) τα ενδιαφέρονται και τις ανάγκες των μαθητών, το τελευταίο κριτήριο (ο μαθητής) λαμβάνεται λίγο έως ελάχιστα υπόψη. Κατά συνέπεια αποτελεί βασικό μας αίτημα η τροποποίηση των ΑΠΣ και η μετατροπή τους από κλειστά σε ανοιχτά, ο περιορισμός της διδακτέας ύλης κυρίως στα φιλολογικά μαθήματα και η επιλογή κειμένων στα Αρχαία Ελληνικά διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το κύριο βάρος εξάλλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να μετατεθεί από το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την ποσότητα ύλης στη μεθοδολογία και την οργάνωσή της. Απαραίτητη τέλος κρίνεται η σωστή συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων ένταξης.

 

Προτάσεις για το Γυμνάσιο

 

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Περίληψη: Ο κομβικός ρόλος του Γυμνασίου στον χώρο της εκπαίδευσης απαιτεί μια σειρά δραστικών αλλαγών στη στοχοθεσία, στο περιεχόμενο και στη διοίκηση. Αυτό σημαίνει αναδιάρθρωση της ύλης, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών.


Abstract: The pivotal role of Junior High School within the Greek education system entails a series of drastic changes in target-setting, learning objectives and administration. This involves restructuring curricular content, updating technological infrastructure and providing ongoing teacher development.