Αρχείο ετικέτας διδακτικοί στόχοι

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Περίληψη: Ενώ για την Α’ και Β΄ Δημοτικού παρέχεται πολύ ικανοποιητικό διδακτικό υλικό , εντοπίζονται αρκετά προβλήματα στην οργάνωση της ύλης και στον σχεδιασμό των κατάλληλων ασκήσεων στις υπόλοιπες τάξεις. Η βασική πρόταση είναι να υπάρχει ορθή κατανομή της ύλης στις Γ’ –Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεις ώστε να εξασκηθούν οι μαθητές στις βασικές δεξιότητες που προβλέπονται για το Α1’ επίπεδο γλωσσομάθειας και αυτό είναι εφικτό μόνο αν υπάρξει μία συγγραφική ομάδα που θα έχει την ευθύνη όλων αυτών των τάξεων. Το ίδιο προτείνεται και για το γυμνάσιο με στόχο οι μαθητές να δίνουν εξετάσεις για το Β2’ επίπεδο Κρατικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη Γ’ τάξη.

Abstract: Although the educational material designed for the A’ and B’ grade of elementary school is very satisfactory, there are problems in the organization of the teaching goals and the selection of appropriate activities for the next three grades. The main proposition is to re-organise the curriculum of the books in a more rational way so as to teach all skills demanded at A1’ level of CELF (Common European Language Framework). This is possible only if one author or one team of authors design the teaching material for all these classes. The same is suggested for high school ,too. The aim in this case is for students to take B2’ exams for the State Language Certificate at the end of the 3rd grade and register for the exams through their schools.

 

Προτάσεις για Επιμόρφωση Εκπ/κών-Υποστήριξη εκπ/κου έργου και Βελτιωση Υποδομών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 17ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ

Περίληψη: Η πολιτεία έχει παραμελήσει συστηματικά την παιδαγωγική και επιστημονική στήριξη τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του έργου του. Το πλήθος των διδακτικών στόχων του ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ περιορίζει ασφυκτικά τις κινήσεις του. Οι ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό αυξάνονται συνεχώς ενώ χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι εγκλωβισμένοι στη αβεβαιότητα του αύριο. Παρά την άσχημη κατάσταση της οικονομίαςείναι ανάγκη να υποστηριχθεί η σύγχρονη διδασκαλία από μέσα και εφαρμογές νέων τεχνολογιών. Το ολοήμερο τμήμα εξακολουθεί να υποφέρει από έλλειψη χώρων, υποδομής και προσωπικού και ο ρόλος του παραμένει υποβαθμισμένος.

Abstract: The State has systematically neglected the educational and scientific support concerning the teacher and his work. Teaching freedom is patronized by the ever growing daily goals set by the School Curriculum. The need for regular staff is rising constantly and thousands of standbys are trapped in an uncertain future. Despite the bad financial situation in this period contemporary teaching and new means of technology must be supported financially by the State. The “All Day School” institution still suffers from serious lack of space, infrastructure and staff and its role remains degraded.