Αρχείο ετικέτας Διευθυντής

ΝΟΜΟΣ 4327/2015 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Άρθρο 19 – Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περίληψη: Σχετικά με το άρθρο 19, παράγραφο 2 γ, του νόμου 4327/2015, που αφορά στη μοριοδότηση του κριτηρίου του δεύτερου πτυχίου για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων, η αρχή της αξιοκρατίας επιβάλλει τα πτυχία του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή αντίστοιχων Σχολών να μοριοδοτούνται με περισσότερα μόρια από άλλα πτυχία, καθώς τα πρώτα προσφέρουν γνώσεις Δημόσιας Διοίκησης που διασφαλίζουν περισσότερο την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή σχολικής μονάδας.

Abstract: With reference to Article 19, paragraph 2c, of Law 4327/2015, in relation to the fact that more points are awarded for a second university degree as a criterion for the selection of school principals, the principle of meritocracy indicates that degrees on Political Science and Public Administration from the School of Economics and Political Science of the National and Kapodistrian University of Athens or corresponding Faculties should get more points than other degrees, since the first ones provide specialized knowledge on Public Administration, enhancing expertise in the official duties of a school principal.

Προτάσεις για το Γυμνάσιο

 

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Περίληψη: Ο κομβικός ρόλος του Γυμνασίου στον χώρο της εκπαίδευσης απαιτεί μια σειρά δραστικών αλλαγών στη στοχοθεσία, στο περιεχόμενο και στη διοίκηση. Αυτό σημαίνει αναδιάρθρωση της ύλης, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών.


Abstract: The pivotal role of Junior High School within the Greek education system entails a series of drastic changes in target-setting, learning objectives and administration. This involves restructuring curricular content, updating technological infrastructure and providing ongoing teacher development.

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ( Μια ρεαλιστική πρόταση)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Περίληψη: Το σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων ανέκαθεν αποτελούσε πεδίο ανταγωνισμού αλλά και σύνθεσης πολιτικών και συνδικαλιστικών προσδοκιών. Η μετάβαση από κυβέρνηση σε κυβέρνηση οδηγούσε αυτόματα σε αλλαγή του συστήματος επιλογής, χωρίς να υφίσταται κάποιο μακρόπνοο σχέδιο που να προσβλέπει σε μια δίκαιη, αντικειμενική κι αποτελεσματική επιλογή. Πέρα από τις όποιες φωνές για αδιαφάνεια κι αναξιοκρατία, η παρουσία ακατάλληλων προσώπων σε μια ιδιαίτερα απαιτητική, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δημόσια θέση αναστέλλει την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και μειώνει την αποτελεσματικότητά της. Στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται η χωρά μας, θεωρούμε απαραίτητη την πρόσληψη των ικανότερων. Πιστεύουμε πως μέσα από την ανάλυση των απαιτήσεων της θέσης και του ρόλου του διευθυντή, την κριτική μελέτη των προηγούμενων και υφιστάμενων νόμων, την κατανόηση του εθνικού και διεθνούς περιβάλλοντος και με καταλύτη τις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας, της ισονομίας και της διαφάνειας, μπορεί να προκύψει μια αντικειμενική, ρεαλιστική κι αποτελεσματική πρόταση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε.

Abstract: The School Director recruitment system has always been the crucial field of competing but also composing political and trade-union ambitions. The frequent interchange between governmental formations fatally does not ensure a long-term plan that looks forward to a fair, objective and effective selection system. As well as the voices against opacity and cronyism, the presence of unsuitable persons in a particularly demanding, especially in recent years, public position inhibits the smooth operation and effectiveness of the school unit. Recruiting highly qualified is strongly recommended, mainly at this difficult time for our country. We believe that an objective, realistic and effective proposal for a Primary School Directors employment system can be raised after having considered and analyzed job demands and profile and the director’s role, having critically studied past and existing respective laws, having understood the national and international school environment without any deviation from the constitutional principles of merit, fairness and transparency.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρχές και συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ηλίας Υφαντής, Φιλόλογος, Επιμορφωτής ΤΠΕ

Περίληψη: Η δομή της πρότασή μου για τον Εθνικό διάλογο περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την στοχοθεσία που θα έπρεπε να έχει το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού κοινωνικού ιστού και της Οικονομίας. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Παιδεία να συνδεθεί με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές, που στοχεύουν στην Οικονομική λιτότητα και στην προώθηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Το δεύτερο μέρος αφορά τις προτάσεις μου στα επιμέρους δώδεκα θέματα που προκρίθηκαν για συζήτηση στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία από την Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων και αφορούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πεδίο της συνδικαλιστικής μας δράσης.. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει θέματα που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Διάλογο αλλά κατά την πρότασή μας θα έπρεπε να συζητηθούν προκειμένου να υπάρξει συνολική προσέγγιση του θέματος.

Abstract: The structure of my proposal about the national dialogue consists of three parts. The first part concerns the targeting that the Greek Educational system should have, based on the specific characteristics of the Greek social web and economy. Νevertheless, our position in the European Society should not be ignored, but under no circumstance must the Greek education be connected with specific European policies, which aim at economic thrift and promotion of political and economical interests. The second part refers to my recommendations for the separate twelve subjects which were prejudged for discussion in the National Dialogue for Education by the Committee of Educational Matters and revolve around the secondary education, field of our trade union action. The third part contains issues which are not included in the National Dialogue, but according to our proposal should be discussed in order to have an overall approach to our proposal