Αρχείο ετικέτας Διοίκηση

Για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Διδασκόντων 7ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας

Περίληψη: Ένα εκπαιδευτικό σύστημα όσο και τέλειο να είναι σήμερα, δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματικό μετά από 5 ή 10 χρόνια. Χρειάζεται επαναπροσδιορισμόςστα καινούρια δεδομένα, στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Με την ελπίδα οι προτάσεις του Συλλόγου μας να συμβάλλουν σ’ αυτήν την κατεύθυνση, γίνονται και οι παρακάτω προτάσεις.

Abstract: An educational system as good as it might it cannot be effective in 5 or 10 years time. It needs reprogramming based on new data and hope that our Association’s suggestions can be of help we propose the following.

Λειτουργία Σχολείων– Αξιολόγηση Μαθητών στο Γυμνάσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΓΓΙΖΗΣ

Περίληψη: Αν θέλουμε ως κοινωνία, να επιβραβεύουμε τους αδιάφορους και να βάζουμε εμπόδια σ’ αυτούς που μπορούν, δεν χρειάζεται να προβούμε σε καμία αλλαγή στην παιδεία μας. Έχουμε πετύχει το άριστα. Αν όμως θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να αποτρέψουμε περαιτέρω την εθνική ταπείνωση, πρέπει να δώσουμε κουράγιο, ελπίδα και όραμα στους νέους, ώστε να ονειρευτούν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους και το μέλλον της πατρίδα μας. Πρέπει άμεσα να αφήσουμε όλοι στην άκρη, τον κομματισμό και τις ταξικές ιδεοληψίες ώστε να οργανώσουμε παιδεία, η οποία δε θα αποκλείει κανέναν, αλλά θα επιβραβεύει όλους ανάλογα με την προσπάθεια που καταβάλουν. Ούτε ένα ευρώ για την παιδεία να μην είναι δαπάνη, όλα επένδυση. Αναγνώριση και υποστήριξη όσων θέλουν και μπορούν. Ας αποδεχτούμε επιτέλους ότι κάποιοι μπορούν καλύτερα από εμάς και ας τους ακολουθήσουμε. Θα κερδίσουμε όλοι, θα κερδίσει το έθνος. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω τι πρώτα να προτείνει κανείς; Περιορίζομαι λοιπόν σε 10 προτάσεις που αφορούν κατά βάση την εύρυθμη λειτουργία των Γυμνασίων, καθώς και την αύξηση με ταυτόχρονη βελτίωση του παραγόμενου Εκπαιδευτικού έργου.

Abstract: If we, as a society, want to focus on rewarding those who are indifferent while placing obstacles in the way of those who are achievers, then we should not be concerned in making any changes to our educational system. We have unfortunately accomplished our goal. If however, we want to overcome this crisis and prevent any further national humiliation, we must provide our children with courage, hope and a vision for the future so as to give them the right to dream and create their own future as well as the future of our country. We must all immediately leave aside our political and ideological differences in order to organize our educational system which would not exclude anyone but would reward everyone according to their efforts. Not even one euro should be considered an expense, in regards to education, but rather an investment in our future. We should acknowledge and support all those who are willing and able to achieve their goals. Let us finally accept the fact that some people are more effective than us and we should allow them to lead. We will all benefit from this, as will our nation. To achieve the aforementioned, where should someone start? I have limited myself in presenting ten proposals which mainly focus on the proper operating procedures of “gymnasiums” (Junior High Schools) and the improvement in educational performance.

Προτάσεις για το Γυμνάσιο

 

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Περίληψη: Ο κομβικός ρόλος του Γυμνασίου στον χώρο της εκπαίδευσης απαιτεί μια σειρά δραστικών αλλαγών στη στοχοθεσία, στο περιεχόμενο και στη διοίκηση. Αυτό σημαίνει αναδιάρθρωση της ύλης, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών.


Abstract: The pivotal role of Junior High School within the Greek education system entails a series of drastic changes in target-setting, learning objectives and administration. This involves restructuring curricular content, updating technological infrastructure and providing ongoing teacher development.

 

 

Συχνά προβλήματα και σκέψεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o και 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Περίληψη: Το κείμενο αναφέρει συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στα δημόσια νηπιαγωγεία και κατευθύνσεις για την αποτελεσματική τους διαχειρίση. Τα θέματα που θίγει είναι οι εγγραφές των μαθητών, το ζήτημα των τραπεζοκόμων στα ολοήμερα, ο ορισμός και τα καθήκοντα προϊσταμένου/ης, ο χωρισμός τμημάτων, η προμήθεια υλικών, οι κτιριακές υποδομές, η επικοινωνία με τους γονείς, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, οι άδειες και οι εμβολιασμοί των νηπιαγωγών, καθώς και οι ευκαιρίες τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Abstract: This report focuses on issues that frequently preoccupy early childhood educators in public early childhood education establishments, and suggests certain directions for dealing efficiently with these issues. The report picks upon the following issues: student registrations, dining room services in all-day schools, selection and role of headteachers, class division, teaching materials provision, building maintenance, communication with parents, early childhood curricula, early childhood teachers’ leaves, vaccinations and opportunities for personal and professional development.

Πρόταση για την αναδιοργάνωση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σταύρος Χρ. Πάγκαλος, Σχολικός Σύμβουλος, κλ. ΠΕ12.05

Περίληψη: Η πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο σοβαρές αδυναμίες που ταλανίζουν το σύστημα Επαγγελματικής – Τεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας: την χαμηλή εκτίμηση που δείχνει η ελληνική κοινωνία στο ΕΠΑΛ και την πολυδιάσπαση των διοικητικών δομών που παρέχουν αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Abstract: The proposal seeks to address two serious weaknesses afflicting the regime of Professional and Technical Education in our country: the low estimate showing the Greek society to EPAL and fragmentation of administrative structures providing initial vocational education and training in Greece.

Μία πρόταση σε γυρεύει

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βαρδακώστας Γιώργος – Εκπαιδευτικός Β΄θμιας εκπαίδευσης

Περίληψη: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μικρό χαρούμενο βασίλειο. Ίσως όχι τόσο χαρούμενο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο νέος βασιλιάς φαινόταν αποφασισμένος να κάνει μεταρρυθμίσεις. Εμήνυσε λοιπόν στους υπουργούς του να βιαστούν. Ο υπουργός παιδείας ανταποκρίθηκε από τους πρώτους. Πώς όμως θα μπορούσε να κάνει μια μεταρρύθμιση, που να μην είχε την τύχη των προηγούμενων; Μια και δυο λοιπόν έτρεξε στο μαγικό καθρέφτη και ρώτησε: – Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πως θα κάνω μια πετυχημένη μεταρρύθμιση; – Ρώτα τους εκπαιδευτικούς αφέντη μου, απάντησε ο καθρέφτης. Έτσι κι έγινε. Ο υπουργός ρώτησε. Και οι εκπαιδευτικοί απάντησαν. Σας παρουσιάζω μερικές από τις απαντήσεις αυτές, που έδωσαν όχι μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά επίσης γονείς και μαθητές στα 15 χρόνια, που δεν έχω σταματήσει να τους ρωτάω. Να μην πω ψέματα. Αρκετές από τις προτάσεις αυτές είναι δικές μου. Μη βιαστείς να με βρίσεις. Διάβασε με προσοχή και ρώτα κι άλλους.

Abstract: Once upon a time there was a little happy kingdom. Maybe not so happy, but it doesn’t matter. The new king seemed determined to make reforms. So, he sent a message to his ministers to hurry up. The Minister of Education responded immediately. But how could he make a reform that would not have the fate of the earlier ones? He ran into the magic mirror and asked: – Mirror mirror on the wall, how to make a successful reform? – Ask the teachers, the mirror replied. And so it happened. The minister asked. And the teachers answered. I will present some of these answers, given not only by teachers but also by parents and students in the last 15 years. I will tell you no lies. Several of the proposals are mine. Do not rush to misjudge me. Read carefully and ask others too.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρχές και συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ηλίας Υφαντής, Φιλόλογος, Επιμορφωτής ΤΠΕ

Περίληψη: Η δομή της πρότασή μου για τον Εθνικό διάλογο περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την στοχοθεσία που θα έπρεπε να έχει το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού κοινωνικού ιστού και της Οικονομίας. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Παιδεία να συνδεθεί με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές, που στοχεύουν στην Οικονομική λιτότητα και στην προώθηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Το δεύτερο μέρος αφορά τις προτάσεις μου στα επιμέρους δώδεκα θέματα που προκρίθηκαν για συζήτηση στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία από την Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων και αφορούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πεδίο της συνδικαλιστικής μας δράσης.. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει θέματα που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Διάλογο αλλά κατά την πρότασή μας θα έπρεπε να συζητηθούν προκειμένου να υπάρξει συνολική προσέγγιση του θέματος.

Abstract: The structure of my proposal about the national dialogue consists of three parts. The first part concerns the targeting that the Greek Educational system should have, based on the specific characteristics of the Greek social web and economy. Νevertheless, our position in the European Society should not be ignored, but under no circumstance must the Greek education be connected with specific European policies, which aim at economic thrift and promotion of political and economical interests. The second part refers to my recommendations for the separate twelve subjects which were prejudged for discussion in the National Dialogue for Education by the Committee of Educational Matters and revolve around the secondary education, field of our trade union action. The third part contains issues which are not included in the National Dialogue, but according to our proposal should be discussed in order to have an overall approach to our proposal

Διαβουλευση – Προτασεις

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

Περίληψη: Παρατίθενται ορισμενα θεματα που απασχολουν οσους προβληματιζονται πανω σε ζητηματα της εκπαιδευσης. Η βελτιωση ή αποκατασταση αυτων θα βοηθησει στην κατευθυνση της βελτιωσης της ποιοτητας του εκπαιδευτικου εργου.

Abstract: Here are some issues that concern those who fret over in matters of education. The improvement or rehabilitation of these will help towards improving the quality of educational work.