Αρχείο ετικέτας διορισμός

Σύνταξη Ενιαίων Πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας (Κριτήρια) για μόνιμους διορισμούς και για πρόσληψη αναπληρωτών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Περίληψη: Θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η πρόταση διαμόρφωσης ενός μόνιμου, αξιόπιστου, αξιοκρατικού και σύγχρονου συστήματος διορισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (μόνιμοι και αναπληρωτές).

Abstract: The subject of this thesis is the proposal of forming a permanent, reliable, modern and meritocratic appointment system in the Greek educational system (Officials and deputies).

Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση -Σύστημα Διορισμου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Περίληψη: Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για διορισμό νομίμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δίκαιο σύστημα διορισμών με μοριοδοτηση μέσω ΑΣΕΠ, με κριτήρια: Τα έτη κτήσης Πτυχίου, την Προϋπηρεσία, τον τελευταίο ασεπ, τα Ακαδημαϊκά Προσόντα, τα Κοινωνικά κριτήρια.

Abstract: Counting seniority gained in Higher Education for appointing statutory or substitute teachers. Law appointments system with points awarded through ASEP criteria: The Diploma acquisition years, the Experience, the recent asep, academic qualifications, the Social criteria.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Περίληψη: Προτάσεις για ένα δίκαιο σύστημα μόνιμων διορισμών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και άλλες προτάσεις που αφορούν τους αναπληρωτές και ιδιαίτερα τους Νηπιαγωγούς .

Abstract: Proposition for a new equitable appointment method in the Greek educational system and other proposals concerning the ever-growing problem of replacement teachers especially in pre-school education.

Πρόταση Αλλαγής Συστήματος Διορισμών Εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΞΑΦΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περίληψη: Θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η πρόταση διαμόρφωσης ενός μόνιμου, αξιόπιστου, αξιοκρατικού και σύγχρονου συστήματος διορισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το ολοένα εντεινόμενο πρόβλημα αναλογίας ενεργών εκπαιδευτικών και συνταξιοδοτήσεων, σε συνδυασμό με την αδιαμφισβήτητη ύπαρξη χιλιάδων εκπαιδευτικών κενών σε όλο το φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης, δημιουργούν την αναντίρρητη ανάγκη μονίμων διορισμών στις εκπαιδευτικές μονάδες. Το ευρωπαϊκό και το διεθνές παράδειγμα, δείχνουν τον τρόπο και μπορούν να παράσχουν την τεχνογνωσία, με την απαραίτητη πάντοτε προσαρμογή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στην παρούσα εργασία προτείνονται τρόποι μοριοδότησης των υποψηφίων με γνώμονα την εργασιακή εμπειρία, τα ακαδημαϊκά προσόντα και την ατομική πρόοδο.

Abstract: The subject of this thesis is the proposal of forming a permanent, reliable, modern and meritocratic appointment system in the Greek educational system. The ever-growing proportion problem of active teachers and retirements, combined with the undeniable existence of thousands of educational gaps across the spectrum of public education, create an undeniable need for permanent appointments in educational units. The European and international example, show the way and can provide the expertise always bearing in mind the necessary adaptation to the needs and particularities of the Greek education system. This paper proposes ways of applicants’ point system (point score allocation) in line with teaching experience, academic qualifications and individual progress.

 

Σύστημα διορισμών με κριτήρια

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Περίληψη: Πρέπει επιτέλους να γίνουν μόνιμοι διορισμοί στη εκπαίδευση. Μια πρόταση για σύστημα διορισμών με κριτήρια μέσω ΑΣΕΠ.

Abstract: Appointments in education. A proposal for criteria.

ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ η “Διαδικασία Διορισμού Εκπαιδευτικών του Υπ. Παιδείας”.

Δείτε την πρόταση

Συγγραφέας: ΣΥΜΕΩΝ ΛΑΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ/ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη: (Πτυχιούχος Πληροφορικής (ΠΕ20) και κάτοχος Μεταπτυχιακού με πλήρη συνάφεια, με πιστοποιημένη Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια «Απόφοιτος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε», με ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο και με πιστοποίηση “Εκπαιδευτικής Επάρκειας”Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), με 1.000 και πλέον ώρες διδακτικής εμπειρίας στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ και στα αντίστοιχα ΙΕΚ, έγγαμος με τέκνο, υπολείπεται στην κατάταξη των πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Υπ. Παιδείας, έναντι αυτού που δεν έχει κανένα πρόσθετο προσόν(απλά πτυχιούχος) αλλά τυγχάνει να έχει έστω και μία (1) ώρα διδακτικής προϋπηρεσίας στην Αθμια ή Βθμια εκπαίδευση του Υπ. Παιδείας!!!!) Ο υπόψη ενδιαφερόμενος κατατάσσεται στον Πίνακα “Γ”, ενω ο έχων απλά και μόνον (1) ώρα διδακτικής προϋπηρεσίας, χωρίς πρόσθετα προσόντα, στον Πίνακα“B”!!! Η απόλυτη αναξιοκρατία και αδικία συνεχίζεται ξεδιάντροπα μέχρι και σήμερα!!!!

Abstract: ( IT Graduate (PE20), owner of Master’s degree in full relevance with certified Pedagogy and Teaching competence “ASPETE” with a foreign language at an excellent level and certified “Educational Attainment on Non Formal Adult Education by the National qualification certification agency and vocational guidance (E.O.P.P.E.P), with over 1000 hours teaching experience in Business OAED Apprenticeship Schools and respective IEK, married with children, falls in the ranking tables of the Ministry of Education, against whomsoever has no additional qualification (just graduated) but happens to have even one (1) hour of service in teaching in A’level or B’level education of the Ministry of Education !!!!) The above mentioned concerned is demoted in Table “C”, while the owner of only (1) hour teaching service, without additional qualifications, in Table “B” !!! The absolute meritocracy and injustice continues shamelessly until today !!!!

 

Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κων/νος Ιωαννίδης

Περίληψη: Με την πρόταση αυτή παρουσιάζονται σε μορφή πρόχειρου σχεδίου νόμου διάφορες αλλαγές που αναφέρονται σε θέματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως είναι η αύξηση των ημερών διδασκαλίας, η δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου τύπου λυκείου, από την άποψη του περιεχομένου των σπουδών, με τομείς: θεωρητικό, θετικό, μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό, δομικό, ναυτικό, εκκλησιαστικό, στρατιωτικό κ.ά. και με ενιαίους κανόνες λειτουργίας, η διαμόρφωση ενός πιο απλού και αντικειμενικού συστήματος εξετάσεων των μαθητών, η απλοποίηση του συστήματος προαγωγών σε πιο δίκαια βάση, η απλοποίηση στις αλλαγές για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΠΑ, η απλοποίηση των διαδικασιών για το διορισμό στο δημόσιο των αποφοίτων του ενιαίου λυκείου σε αντικειμενική βάση, η αυτοεπιμόρφωση και η ρεαλιστικά περισσότερο αντικειμενική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η σύνδεση βαθμού και παραγωγικότητας, οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, οι σχολικές μονάδες πρόσθετης διδακτικής στήριξης, οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.ά.

Abstract: By this proposal I show, in the form of a draft bill, several changes regarding matters of secondary education such as the increase of the number of the days of teaching, the creation of a genuinely comprehensive school, in terms of the content of studies, with areas: theoretical, positive, mechanical, electrical, electronic, structural, navy, ecclesiastical, military etc. with uniform rules of operation, the formation of a more simple and objective system of student examinations, the simplification of the promotions system of the students in a more objective basis, the simplifying the changes for national exams and the admission to universities, the simplification of the procedures for the appointment of graduates of the high school in a more objective basis, the self-training of teachers, the more realistic objective assessment of teachers, the connection of degree and productivity, the appointments of teachers, the supplementary teaching school units, the private schools etc.

Ώρες διδασκαλίας – Διορισμοί εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Μαρία Αϊβαλή

Περίληψη: Αναφορικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, τονίζεται ότι η διδακτική ώρα σχεδόν σε όλες τις χώρες υπολογίζεται στα 55-60 λεπτά, σε σύγκριση με τα 35-45 που αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Προτείνεται η τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου σε 5 αντί 7 περιόδους διάρκειας 50-55 λεπτών αντί του μέσου όρου 40 λεπτών. Επιπροσθέτως οι εκπαιδευτικοί θ μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δράσεις ολοήμερων σχολείων ή ενισχυτικής διδασκαλίας. Όσον αφορά τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών, και σε παραλληλισμό με την απόφαση του ΣτΕ, ένας τρόπος να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι η μοριοδότηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών, δεύτερων πτυχίων (συναφή με το αντικείμενο) και διάφορων άλλων ακαδημαϊκών τίτλων (γλωσσομάθειας, ΤΠΕ, επιμορφώσεις ΠΕΚ), καθώς και επιτυχίες σε γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Abstract: Regarding the teaching hours per week, it has to be considered that in Greece, the teaching periods last from 35-45 minutes, not giving the students the opportunity to interact with each other and the teacher. At the same time, private institutions (frontistiria) deliver lessons which last at least 50 minutes, rendering the public schools unable to cope and compete it. Instead of having 7 periods of an average 40 minutes, it is suggested to modify the timetable with 5 periods of 55 minutes in order to address the needs of every single student in the class. Moreover, the teachers could be used in full day schools or supplementary teaching programs. As far as the means of hiring teachers is concerned, it is undeniable that the more academic qualifications the teachers possess, the better educators they become. Moreover, all the procedures have to abide by the recent decision of the Hellenic Council of State (ΣτΕ), which presupposes the success in written exams.