Αρχείο ετικέτας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Μεταρρύθμιση της διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Ελευθερία Παππά

Περίληψη: Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ τη ριζική αναδιαμόρφωση της άδικης διαδικασίας αναγνώρισης τίτλου σπουδών αλλοδαπής μέσω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που επικρατεί στη χώρα, έτσι ώστε να καταβληθεί προσπάθεια, με τη συμβολή και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιορισμού της λογικής ακρότητας που διέπει τη διαδικασία, της έλλειψης εκσυγχρονισμού των ισχυόντων διοικητικών εργασιών, όπως επίσης και του αφόρητου του επιβαλλόμενου οικονομικού κόστους για τον αιτούντα. Αυτό έχει ως κατάληξη την αποθάρρυνση υποβολής αιτήσεων, με αποτέλεσμα τη φυγή επιστημόνων από τη χώρα, την επικράτηση της μετριοκρατείας, δηλαδή την αναξιοποίηση πολύτιμου εργατικού δυναμικού – δηλαδή ταλέντων – που μπορούν να συμβαλούν καταλυτικά στην βελτίωση του κράτους ολικώς.

Abstract: With the present proposal, I ask for a radical overhaul of the unjust procedure of recognition of Higher Education degrees obtained by Greek citizens at institutions abroad, via DO.A.T.A.P. The intended aim is to limit the logical extremes and the lack of updating of the current administrative procedures, as well as the unbearable financial burden to the applicant. This results in the deterrence of application, with the outcome that many scientistis decide not to repatriate, which contributes to a state of mediocrity, which is to say a lack of valorisation of valuable human resources – i.e. talents- that can critically contribute to the wholistic ameliorisation of the conditions in the country.