Αρχείο ετικέτας ειδική αγωγή

Φιλολογικά Μαθήματα Γυμνασίου και Ειδική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Ενώ η επιλογή των μορφωτικών αγαθών στα Α.Π.Σ. πρέπει να γίνεται με κριτήρια α) την μορφωτική αξία κάθε μαθήματος, β) τα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα και γ) τα ενδιαφέρονται και τις ανάγκες των μαθητών, το τελευταίο κριτήριο (ο μαθητής) λαμβάνεται λίγο έως ελάχιστα υπόψη. Κατά συνέπεια αποτελεί βασικό μας αίτημα η τροποποίηση των ΑΠΣ και η μετατροπή τους από κλειστά σε ανοιχτά, ο περιορισμός της διδακτέας ύλης κυρίως στα φιλολογικά μαθήματα και η επιλογή κειμένων στα Αρχαία Ελληνικά διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το κύριο βάρος εξάλλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να μετατεθεί από το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την ποσότητα ύλης στη μεθοδολογία και την οργάνωσή της. Απαραίτητη τέλος κρίνεται η σωστή συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων ένταξης.

 

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΛ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Περίληψη: Καταγραφή σκέψεων-προτάσεων, όπως διατυπώθηκαν από τα μέλη του συλλόγου των εκπαιδευτικών.

Abstract: Recording thoughts-proposals, as expressed by the teachers association members.

Προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Περίληψη: Προτάσεις για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, για το πρόγραμμα – λειτουργία δημοτικών σχολείων, το θεσμικό πλαίσιο, τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό.

Abstract: Proposals on the content of textbooks, for the timetable of elementary schools, the institutional framework, teachers and support staff.

Δομή και Τρόπος Λειτουργίας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Σύρου

Περίληψη: Πρόταση που περιγράφει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου. Περιέχει ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Πρότυπα Απολυτηρίων και Πτυχίων.


Abstract: Proposal due to describe the structure and operation of the Special Vocational Education.

Ωρολόγια Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Σύρου

Περίληψη: Πρόταση Ωρολογίων Προγραμμάτων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Abstract: Special Technical High Schools Timetables, with existing legislation.

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Σύρου


Περίληψη: Προτείνουμε τη δημιουργία των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων με Τάξεις Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων. Περιγράφουμε τις δομές, τον τρόπο λειτουργίας, μετατροπές, μεταβατικές διατάξεις, ωρολόγια προγράμματα, επαγγελματικά δικαιώματα, τίτλους…Για ένα μοντέρνο σχολείο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία του νεοελληνικού πολιτισμού, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αυτονόμηση της σχολικής μονάδας και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεσμών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Όλγα Μάμαλη

Περίληψη: Στο όραμα για τη δημιουργία του σχολείου του μέλλοντος πιστεύω πως θα μπορούσαν να συμβάλουν τα ακόλουθα: H μείωση στο μισό της υπάρχουσας διδακτέας ύλης και η εισαγωγή νέων ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας. Η ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων και η ενεργοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης. Η αυτονόμηση της σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καθορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της τοπικής κοινωνίας και τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών της. Η ουσιαστική και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με στόχευση στη διδακτική των επιμέρους μαθημάτων και τις καινοτόμες πρακτικές. Στα γλωσσικά μαθήματα θα πρέπει η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών να στοχεύσει άμεσα στην ενίσχυση της νέας ελληνικής. Να αξιοποιηθεί στο σχολείο με κάθε τρόπο το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας που είναι ο πολιτισμός και μάλιστα ο ακμαίος νεοελληνικός πολιτισμός του 20ου και 21ου αιώνα. Η παιδαγωγική να ξαναγίνει τέχνη και να αντλήσει από το χώρο της τέχνης όλα εκείνα τα δραστικά, πρωτοποριακά και πειραματικά στοιχεία, που διαθέτει ο χώρος των τεχνών. Να αξιοποιηθεί η εμπειρία των Μουσικών, των Καλλιτεχνικών ,των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων προς όφελος του σχολείου στο σύνολό του και να υπάρξει αξιολόγηση των θεσμών που είναι επιφορτισμένοι να παράγουν και να εισηγούνται εκπαιδευτικές καινοτομίες.

Abstract:My vision for the “school of the future” exist in the contribution of the above: Half of the existed syllabus and adoption of new attractive teaching methods. Renew of school textbooks and re-activation of school library. Autonomy for the school units in order to be able determine the course curriculum depending on the local community characteristics and their student’s particular skills. Effective and continuous training of the teachers with focus in teaching of individual subjects and innovative teaching practices. As it concern linguistic subjects, Ancient Greek teaching must aim directly to the enforcement of Modern Greek. School must leverage the great advantage of Greek civilization and especially during the acme of 20th and 21st century. Pedagogy has to re-become an art and use all the effective, inventive and experimental elements of art. Experience results from the operation of Musical, Art and Experimental schools must be used for the improvement of the school as whole and institutions in charge of the creation and proposal of educational innovations must be evaluated.

Ανάγκη για αναβάθμιση των μαθημάτων γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΣΑΪΑΣ

Περίληψη: Κείμενο, επίσημα στοιχεία από Υπουργείο παιδείας , επιχειρηματολογία και προτάσεις ώστε να αποκατασταθεί η εκπροσώπηση της επιστήμης της Γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Abstract: Text, official data by Ministy of Education, arguments and proposals to restore representation of the science of Geology in Secondary Education