Αρχείο ετικέτας ειδικό μητρώο εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Θέσεις για τη διαπολιτισμικότητα από την Ένωση εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Περίληψη: Η Ένωση εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας προτείνει τη λειτουργία τάξεων υποδοχής από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλα τα σχολεία όπου φοιτούν πολύγλωσσα παιδιά, την αναγνώριση της προϋπηρεσίας όσων έχουν εργαστεί σε αντίστοιχα προγράμματα και τη δημιουργία ενός ειδικού μητρώου εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Abstract: The Union of teachers of Greek as a second/foreign language proposed the operation of reception classes by qualified teaching staff in all schools with multilingual children, the recognizing of the service of those who have worked on similar programs and the creation of a special register of teachers of Greek as a second/foreign language.