Αρχείο ετικέτας εκπαιδευτικό σύστημα

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο Παιδείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σχολικό συμβούλιο Γυμνασίου Λ. Τ. Άγρας Λέσβου

Περίληψη: Στις 11 Απριλίου 2016 έλαβε χώρα στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Άγρας σχολικό συμβούλιο μεταξύ καθηγητών, δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών του σχολείου και συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Μετά από πολύωρη συζήτηση, συγκεντρώθηκαν και καταγράφησαν προτάσεις όπου και παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο αρχείο.

 Abstract: On 11 April 2016, the school council of the Gymnasio L.T. Agras (teachers, students and parents) met, discussed and decided on the suggestions it would make about the Greek educational system. These are presented in the attached document.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ “ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ”

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης “Γιώργος Ιωάννου” συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν πιθανές βελτιώσεις στη λειτουργία των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και την ανάγκη για τον υπερκομματικό χαρακτήρα της παιδείας.

Abstract: Proposals on posible improvements on the Greek secondary school, educational system, the university entry exams, teacher training and the need for the excistance of an educational commity that would not change with the change of every government submitted by the teachers of the 2nd Lyseum of Thermi “George Ioannou”.

Πρόταση για τον τρόπο συγγραφής των σχολικών βιβλίων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σκαλτσογιαννης Παύλος-Φωτιος

Περίληψη: Πρόταση για τον τρόπο συγγραφής των σχολικών βιβλίων Περίληψη Η πρόταση χωρίζεται σε πέντε μέρη: Στο πρώτο εξηγείται γιατί τα σχολικά βιβλία είναι το θεμέλιο του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Στο δεύτερο περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας σε αυτόν τον τομέα και επισημαίνεται ότι σε κάθε μάθημα διδάσκεται υποχρεωτικά ένα εγκεκριμένο σχολικό βιβλίο, το οποίο κατά κανόνα παραμένει αναλλοίωτο επί 15-20 χρόνια κατά μέσον όρο παρά τα λάθη, τα λογικά κενά και τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε πολλά από αυτά. Στο τρίτο μέρος προτείνεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα να ευθυγραμμισθεί με όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτόν τον τομέα. Να υπάρχουν δηλαδή όχι ένα αλλά πολλά εγκεκριμένα βιβλία ανά μάθημα και ο διδάσκων να επιλέγει ποιο από αυτά θα διδάξει. Επίσης προτείνεται η συγγραφή τους να μην γίνεται μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια 3-6 μηνών, κάθε δεκαπενταετία ή εικοσαετία αλλά ο οιοσδήποτε να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προς έγκριση κάποιο σχολικό βιβλίο στο Υπουργείο Παιδείας ανά πάσα στιγμή, όποτε είναι έτοιμος προς τούτο. Στο τέταρτο μέρος αναφέρονται τα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και οικονομικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή αυτού του μέτρου, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο μέρος επισημαίνονται και απαντώνται οι αντιρρήσεις που είναι πιθανόν να προβληθούν κατ’ αυτού. Παύλος-Φώτιος Δ. Σκαλτσογιάννης, δ. φ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Αρκαδίας

Abstract: Proposed measure regarding the way schoolbooks should be written in Greece. Summary This proposal is divided into five parts: In the first is explained why schoolbooks are the foundation of every educational system. In the second is described the present situation concerning this sector and it is pointed out that in Greek schools in each lesson there is only one schoolbook approved by the State which is obligatorily taught and which as a rule remains unaltered for a duration of 15 to 20 years in average even though, as has been pointed out, schoolbooks in Greece by and large are full of mistakes, incoherencies and defects. In the third part it is suggested that the Greek educational system should conform with the prevailing system in Europe, that is that not one but many approved by the Ministry of Education schoolbooks should exist for each lesson and that each teacher should have the option to decide which of them he/she will teach in his/her class every school year. It is also proposed that the writing of schoolbooks should not be carried out within a stifling framework of 3 to 6 months, every 15-20 years, as is now the case, but that everyone should be allowed to submit to the ministry for approval a schoolbook whenever he/she is ready. On the fourth part are mentioned the anticipated educational, scientific and financial gains which will be brought about by the implementation of the proposed measure and in the fifth and final part the objections that might be raised against it are pointed out and answered. Paul – Photios D. Scaltsoyannis, ph. d. School Counsellor Prefecture of Arcadia