Αρχείο ετικέτας εκπαιδευτικό υλικό

Για μία καλύτερη εκπαιδευτική πρακτική στο Γυμνάσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας

Περίληψη: Προτείνεται η έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας από τον Οκτώβριο, μείωση της διδακτέας ύλης και παροχή δημιουργικής παρεμβατικής δυνατότητας των εκπαιδευτικών εκτός διδακτέας ύλης, δυνατότητα μίας ουσιαστικής δεύτερης εξεταστικής ευκαιρίας στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους, χωρίς να στηρίζονται στην «καλή διάθεση» των εκπαιδευτικών για ευνοϊκότερη βαθμολόγηση. Προτείνεται ακόμη η αλλαγή του βιβλίου των μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου. Επίσης, προτείνεται η εκπόνηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, με νέα βιβλία, η δυνατότητα πιστοποίησης της επάρκειας της ξένης γλώσσας μέσα στα δημόσια σχολεία, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας της κατά τρεις ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, η υποχρεωτική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών από το Δημοτικό έως και το Λύκειο, με την ίδια δεύτερη ξένη γλώσσα και η δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας ξένων γλωσσών με εποπτικά μέσα. Επιπλέον, προτείνεται η επαναφορά των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής σε τρεις για την Α’ και Β’ Γυμνασίου και σε δύο για τη Γ’ Γυμνασίου και η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου με αθλητικό υλικό. Τέλος, προτείνεται η ύπαρξη διαδραστικών πινάκων σε όλες τις τάξεις και σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη, ειδικότερα για σχολεία με περισσότερους από εκατό μαθητές.

Abstract: It is recommended that the opening of Remedial Teaching should take place in October each year, the curriculum should be reduced and teachers should be provided with the opportunity to intervene creatively beyond school curriculum. Students of 3rd grade of Junior High school should be given the opportunity of an essential second testing period chance in order to improve their marks without depending on “good mood” of schoolteachers for more favorable marking. Alteration of the book of mathematics in the 1st Grade of Junior High school is recommended. Drawing up new syllabuses of teaching foreign languages using new books is also recommended. The possibility of certification of competency in foreign languages in State schools, increase of teaching hours (three hours weekly) in all educational levels, compulsory teaching of two foreign languages beginning in Primary School up to Senior High school continuing the same foreign language as a second one and creating foreign language classrooms, using appropriate teaching aids , are also some more proposals. Furthermore bringing back three teaching hours in Physical Education in 1st and 2nd grades of Junior High School and two teaching hours in the 3rd grade and the improvement of school facilities with sport equipment.