Αρχείο ετικέτας ελεύθερη επιλογή

Οι θέσεις μας για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Φιλελεύθερη Συμμαχία

Περίληψη: Προτείνουμε την καθιέρωση κουπονιών εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και σπουδαστές και τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.Η κρατική χρηματοδότηση σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα θα είναι ανάλογη του αριθμού των μαθητών/σπουδαστών που το επιλέγουν, και έτσι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα συναγωνίζονται για το ποιο θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους μαθητές/σπουδαστές του, ανεβάζοντας το συνολικό επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας.

Abstract: We suggest the introduction of school vouchers for all pupils and students and the freedom of choice between private and public educational institutions.The State funding to each institution will be proportional to the number of pupils / students who choose it, so that the educational institutions will compete for providing better services to pupils / students, raising the overall level of education provided.