Αρχείο ετικέτας Ενδοσχολική επιμόρφωση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περίληψη:Η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμος παράγοντας για την παρεχόμενη εκπαίδευση. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποβλέπει και εξασφαλίζει την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και συνεισφέρει στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μορφή επιμόρφωσης είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση που οργανώνεται, διεξάγεται και επιβλέπεται στο σχολικό περιβάλλον.

Κέντρο Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νίκος Τζιμόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής ένωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση e-ΔΙΚΤΥΟ-ΤΠΕ-Ε (www.e-diktyo.eu)

Περίληψη: Κέντρο Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας  Κέντρο Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας  Σχολικοί Σύμβουλοι προώθησης Νέων Τεχνολογιών. Δημιουργία θέσεων Σχολικών Συμβούλων με αντικείμενο την προώθηση Νέων Τεχνολογιών και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη o Προτάσεις για την Διοίκηση Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Portal του Υπουργείου Παιδείας  Οργανόγραμμα  Διεύθυνση Νέων τεχνολογιών ΕΛ/ΛΑΚ  Οργανικότητα  Αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. o Προτάσεις για τον Εξοπλισμό Εργαστηρίων Πληροφορικής Διάχυση ταμπλετών (tablets) Προμήθεια υπολογιστών Προμήθεια υπολογιστών στα Νηπιαγωγεία o Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Επιμόρφωση Β’ επιπέδου  Αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου Επιμόρφωση σε κάθε νέο έργο o Κέντρο Τηλεκπαίδευσης Αιγαίου Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  Εικονικοί κόσμοι Ενισχυτική Διδασκαλία MOOCS o Μάθημα Πληροφορικής Νέα διδακτικά αντικείμενα Προγραμματισμός – Αλγοριθμική

Abstract: o Educational Community Support Center  Educational Community Support Center Counselors for promoting New Technology. Creation of counselors positions, aimed to promoting new technologies and utilization of ICT on teaching o Propositions about Administration Centralized Information System Ministry Of Education Portal Organizational Chart New technologies Division  Free/Open Source Software Repository of Teaching Scenarios and Activities Center Of Computer Science and New Technologies (KEPLINET) o Propositions about Computer Labs Equipment Tablet diffusion PC Supply PC Supply for kindergartens o Teachers Training Level B’ Training Utilization of Internet services Training after every project o Aegean Centre of eLearning eLearning Infrastructure  Virtual Worlds Supplementary Teaching  MOOCS o Computer Science Lessons New learning subjects Programming-Development, Algorithms