Αρχείο ετικέτας Ενιαίο σχολείο

Αδιέξοδα, αλήθειες και προοπτική.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ζούκης Νίκος

Περίληψη: Αδιέξοδα, αλήθειες και προοπτική Η ανεργία και ειδικότερα η ανεργία των νέων πτυχιούχων του εκπαιδευτικού συστήματος αναδυκνείεται μείζον και αδιέξοδο νεοελληνικό πρόβλημα. Τι έφταιξε και έχουμε φθάσει σ’ αυτό το σημείο; Το νεοελληνικό φαντασιακό; Η νοοτροπία και η κουλτούρα που οικοδομήσαμε; Το μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετήσαμε; Οι επιστήμες ή η επιστήμη της αγωγής που αναπτύξαμε; Τι απ’ όλα φταίει και ποια είναι η αλήθεια; Ποιες αλήθειες κρύβονται μέσα στην ίδια μας την γλώσσα και πως μπορούν να μας φανούν χρήσιμες; Τι τελικά χρειάζεται να αλλάξουμε και ποιες λύσεις να υιοθετήσουμε; Στο πλαίσιο της παρούσας τοποθέτησης όλα τα παραπάνω ερωτήματα συνεξετάζονται από κοινού. Η ανάδυση των εννοιών της αλήθειας που κρύβονται μέσα μας, δηλαδή στην σκέψη και την γλώσσα μας, αποτελούν έννοιες κλειδιά για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης αλλά και πολύτιμοι οδηγοί για την αλλαγή πορείας που απαιτείται. Πολύτιμη αρωγός, στην ίδια κατεύθυνση επίσης, αναδυκνείεται η Επιστήμη της Αγωγής που παρουσιάζεται εδώ ως σφαιρική – ερμηνευτική – κριτική και εφαρμοσμένη παιδαγωγική με τις προτάσεις της για αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης, την οικοδόμηση αναπτυξιακής νοοτροπίας, την οργάνωση του ενιαίου σχολείου και την επένδυση στην εκπαίδευση ικανοτήτων. Οι Έλληνες απέδειξαν στο παρελθόν ότι υπερβαίνουν αδιέξοδα και μεγαλουργούν. Οι νεοέλληνες οφείλουν να κάνουν το ίδιο, γιατί ο λαός που έχει ιστορία είναι ικανός για ιστορία.

 Abstract: DEAD END, TRUTH AND PERSPECTIVES Unemployment among the youth and in particular unemployment that deeply affects the generation of young University graduates is turning into a huge problem in Greece nowadays, a problem that might reach a dead end. Certain questions inevitably rise: What causes such a problem? Is it perhaps that modern Greeks continue to daydream? Is it the result of our mentality and culture? Is it because our educational system is inefficient? Are various disciplines, and more specifically Pedagogy, to blame? What can this situation be attributed to? Where does truth lie? What kinds of truth/truths can be traced within our own language? Can such truth/truths be of any practical use? What needs to be changed and what solutions can be adopted? All the above mentioned questions are being examined in our presentation. The emergence of the various definitions of truth which lie deep within us –i.e. our thought and our language – consist key-words that can be used in order to comprehend the current situation; at the same time, such definitions can serve as valuable clues that will hopefully allow us to change our course of action. In that sense, Pedagogy can prove itself an indispensable tool. Pedagogy is being considered here in a global – interpretative – critical – applied way and as such it can offer suggestions concerning the reform of the educational model, the construction of developmental mentality, the organisation of “School as a whole” and the investment in skills’ education. In the past Greeks often proved that we can overcome obstacles and accomplish miracles. It’s high time we modern Greeks did the same, since our people is capable of forming history. 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Σύλλογος Φίλων της Παιδαγωγικής Waldorf

Περίληψη: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ WALDORF Ζωντανή παιδαγωγική μέσα από μια «πλαισιωμένη» ελευθερία του σχολείου και του δασκάλου ως προς την υλοποίηση των παιδαγωγικών στόχων που θέτει το Υπουργείο Παιδείας – Θέσπιση του Ενιαίου Σχολείου μέσω της ενοποίησης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από Προσχολική Αγωγή έως και Λύκειο – Παροχή δυνατότητας στους μαθητές για ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων μέσα από μια μεγάλη γκάμα καλλιτεχνικών μαθημάτων που αναφέρονται στη φύση και την τέχνη, αλλά και τις τέχνες της ζωής – Αξιολόγηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο τριετίας – Αξιολόγηση του κάθε μαθητή βάσει της προσπάθειας που καταβάλλει και της προσωπικής του εξέλιξης – Τρίπτυχο «εκπαιδευτικού-μαθητή-γονιού» – Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία ως Κέντρο Πολιτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου – Νομικό πλαίσιο για δημιουργία Αυτοδιαχειριζόμενων και Συνεργατικών Σχολείων και για κατοχύρωση δομημένων και αναγνωρισμένων διεθνώς εναλλακτικών συστημάτων εκπαίδευσης με διασφάλιση της εποπτείας και της αξιολόγησής τους από το Κράτος – «Πλαισιωμένος Πλουραλισμός»

Abstract:WALDORF PEDAGOGY Living pedagogy within a “framed” freedom for the school and for the teacher concerning the implementation of educational goals set by the Ministry of Education – Establishing the comprehensive school by unifying all educational levels, from Pre-school to High school – Allowing students to develop various skills through a wide range of art courses as well as courses related to the nature, the art and the arts of life – Evaluation and assessment of the educational work within a wider time frame of three years – Evaluation of each student based on his/her effort and personal development – The Triangle ‘teachers, students, parents’ – Opening of the school to the local community as a cultural center throughout the whole year – Legal framework for the creation of self-managed and cooperative schools and for the establishment of structured and internationally recognized alternative educational systems, ensuring the supervision and evaluation by the State – “framed pluralism“