Αρχείο ετικέτας εξετάσεις

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νταρλαγιάννης Νικόλαος

Περίληψη: Ένα σχολείο με λιγότερα μαθήματα, με μεγαλύτερη έμφαση στην τέχνη, τη δημιουργία και τη συνεργασία, χωρίς εξετάσεις, με τις κατάλληλες δομές στήριξης και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ένα σχολείο με επιμορφωμένους καθηγητές που θα αγαπάνε τη δουλειά τους και μαθητές που δε θα το σκάνε από τα μαθήματα. Οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν μερικά μόνο αρχικά βήματα προς αυτή την “ουτοπική” προοπτική.

Abstract: A school with fewer courses, with more emphasis on art, creation and cooperation, without examinations, with appropriate support structures and the necessary equipment. A school with sufficiently trained teachers who will love their job and students who will not flee from the courses. The following suggestions are only some initial steps towards this “Utopian” perspective.

Προτάσεις για την παιδεία του συλλόγου διδασκόντων και τουδεκαπενταμελούς συμβουλίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: Αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμηνα στο Γυμνάσιο, εξετάσεις στο Γυμνάσιο μόνο τον Ιούνιο,κατάργηση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου χωρίς βάση βαθμολογίας . Μείωση διδακτέας ύλης και τα μονόωρα μαθήματα να γίνουν δίωρα . Οι βιωματικές δράσεις και τα προγράμματα να γίνονται μέσα στο ωράριο διδασκαλίας σε ζώνες. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και χρήσης του υπολογιστή με ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από τους διδάσκοντες. Η ενισχυτική διδασκαλία να ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Ανώτερο όριο 20 μαθητές στην τάξη και ψυχολόγος ή/και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία .Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : περισσότερα κείμενα, απλά και προσιτά , περιορισμός της ενασχόλησης με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συστηματική , ουσιαστική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

 

 

Προτάσεις του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Περίληψη: Τα θέματα που απασχολούν τον Σύλλογο Διδασκόντων του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία αφορούν κυρίως τον όγκο και την ποιότητα της ύλης των μαθημάτων, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και τις επιπτώσεις αυτών των δύο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος θεωρεί αναγκαία την αποσύνδεση του Λυκείου από τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τη μείωση της ύλης στο υπάρχον εξεταστικό σύστημα, την αξιολόγηση των μαθητών σε ορισμένα μαθήματα με εργασίες, την αύξηση των εργαστηριακών εφαρμογών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Ειδικά για τα Εσπερινά ΓΕΛ, αναγκαία θεωρεί τη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων σε ορισμένες Στρατιωτικές Σχολές, τη διαφοροποίηση ως προς τον όγκο και τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων των εξετάσεων από τα αντίστοιχα των Ημερησίων, την ανακατανομή της ύλης της Ιστορίας της Β΄ σε δυο τάξεις, την εισαγωγή μαθήματος «Μεθοδολογίας προσέγγισης των πηγών» στη Γ΄ Τάξη, την εισαγωγή της ΠΔΣ, την αλλαγή του χωρισμού των τάξεων στα Εσπερινά ΕΠΑΛ προς αποφυγή της διαρροής μαθητών μεταξύ των δύο τύπων σχολείου.

Abstract: The issues that concern the Teachers Association of the Evening High School of Chania Crete, related to the national dialogue on education, have to do mostly with the amount and quality of the courses (curriculum), students’ assessment and the consequences of them on the educational process. The Association believes the following are necessary: disconnection of High School from the University entrance exams, reduction of exams curriculum, assessment on certain subjects by taking projects, more since lab application. Especially concerning the Evening High Schools, it is necessary the possibility of graduates’ access to Military Schools, the differentiation of the quantity and difficulty of exams themes in contrast to daytime High Schools, the restructure of History in class B, the introduction of “Methodology of Approach on History Sources” in class C, the introduction of Supplementary Tutoring (PDS), the change of the way the classes of the Evening Technical Schools are divided, in order to avoid leakage of students from one school to the other.

Για την πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  Στέφανος Γιαννούλης, Καθηγητής Μαθηματικών στο ΓΕΛ Σάμου

Περίληψη: Να διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια, στις οποίες ο μαθητής θα ξέρει εκ των προτέρων τη βάση της σχολής που θέλει. Δηλαδή να βάζει η κάθε σχολή έναν βαθμολογικό πήχη κάθε χρόνο, ώστε ο μαθητής να αγωνίζεται για αυτόν τον πήχη και όχι να αγωνίζεται εναντίον του συμμαθητή του. Ο μαθητής θα βάζει ένα στόχο και ανάλογα με τις δυνάμεις του θα τον πετυχαίνει ή όχι. Ανάλογα με την βαθμολογία του στις εξετάσεις θα μπορεί να επιλέξει μία σχολή στην οποία θα κάνει αίτηση, αν του επιτρέπουν οι βαθμοί του να εισαχθεί σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο επιλογής θα κάνει μία αίτηση εισαγωγής σε μία σχολή που πραγματικά επιθυμεί, αν του το επιτρέπουν οι επιδόσεις του και όχι ένα μηχανογραφικό με πολλές επιλογές που δεν τον εκφράζουν όλες, αλλά τις καταθέτει για να μην χαρακτηριστεί αποτυχημένος. Αυτό βέβαια θα σημαίνει ότι κάποια σχολή μπορεί τη μια χρονιά να έχει 80 πρωτοετείς και την άλλη 100 ή 60, ανάλογα με την επίδοση των παιδιών. Γι αυτό θα πρέπει οι εξετάσεις να διατηρούν ένα σταθερό επίπεδο δυσκολίας, με θέματα του ίδιου πάνω κάτω επιπέδου κάθε χρονιά. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στο Λύκειο να απεξαρτηθεί από τον «φροντιστηριακό» του χαρακτήρα και να παίξει τον παιδαγωγικό του ρόλο.

 Abstract: Be organized by the Ministry of Education exams for universities to which the student will know in advance the basis for the faculty wants. That puts each school a grading bar each time that the student strives for this bar and not to fight against the classmate. The student puts a target depending on the forces of the will succeeds or not. Depending on the rating of the exam will be able to choose a school which would have applied if he let his grades to be introduced to her. Thereby option will make one application for admission to a school that really wants, if the permit performance rather than a computer with many options that do not express all but the deposit not to qualify dud. This of course would mean that a school may one year has 80 freshmen and another 100 or 60, depending on the performance of children. That should tests to maintain a constant level of difficulty, with the same issues over lower level every year. This will give the opportunity in high school should be stripped from the “tutorial” character and play its educational role.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος των Καθηγητών αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σκάλας Λακωνίας καταθέτουν τις προτάσεις τους για την παιδεία της χώρας μας.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Εισαγωγή και στις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων από το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Abstract:Introduction and faculties of the body-Greek coastguard Coast through nationwide examination of the Ministry of Science Education from the next academic year 2016-2017.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Περίληψη:Δυνατότητα εισαγωγής μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων, εγγραφές μαθητών, αλλαγές στην ΤΕΕ, αλληλογραφία σχολείων, διορισμοί εκπαιδευτικών.

Abstract: Examinations run time, student records, changes to TEE

Κατάργηση των εξετάσεων στο γυμνάσιο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σωτήρης Γκαρμπούνης Φιλόλογος

Περίληψη: Με αφετηρία την σχολική πραγματικότητα το κείμενο προτείνει την κατάργηση των εξετάσεων στο Γυμνάσιο. Τόσο η προηγούμενη εμπειρία στην Ελλάδα όπου για 15 περίπου χρόνια δεν υπήρχαν εξετάσεις στο Γυμνάσιο όσο και η διεθνής τακτική δίνουν τη δυνατότητα να αποσυρθούν οι εξετάσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα πιο ελεύθερης και πιο δημιουργικής προσέγγισης της γνώσης. Και μάλιστα σε μια βαθμίδα που είναι υποχρεωτική και απευθύνεται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.

Abstract: Taking into account the reality in schools today, the text proposes the abolishment of the final exams in Middle School. Both the previous experience of not having exams in Greek Middle Schools for 15 years and the international practice enable the abolishment of the exams in order to embrace a more free and more creative approach to knowledge. Even more at a level of education that is obligatory and regards the whole student population.