Αρχείο ετικέτας εξετασιοκεντρικό σχολείο

Κριτική στο γνωσιοκεντρικό και εξετασιοκεντρικό μοντέλο σχολείου

Δείτε την πρόταση

Σύντάκτης: Δήμος Χλωπτσιούδης

Περίληψη: Η βαθμοθηρία και η λογική της διδακτέας ύλης οδηγούν στην προκρούστεια κλίνη τις μαθητικές κλίσεις, τα ατομικά ενδιαφέροντα και δυνατότητες. Στην κομφορμιστική του αντίληψη το σχολείο σήμερα δεν ικανοποιεί ούτε τις παιδικές δεξιότητες και ούτε τις προσωπικές ανάγκες. Αντίθετα, επιβάλλει στα παιδιά να απομακρυνθούν από όσα τα ενδιαφέρουν ή να οδηγηθούν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, ουσιαστικά η απολυτότητα του συστήματος και της παρεχόμενης γνώσης οδηγούν τους μαθητές εκτός του δημόσιου σχολείου προκειμένου να καταφέρουν εκεί να ενεργοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους. Κάθε μεταρρύθμιση ή αλλαγή στο σχολείο όταν δεν εστιάζει στις ατομικές ανάγκες των μαθητών και δεν να αντιμετωπίζει τη σχολική αποτυχία, είναι εξ αρχής καταδικασμένη. Ουσιαστικά, δεν αποτυγχάνει ο μαθητής, αλλά το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Οι νέες βέβαια ιδεολογικές αντιλήψεις προσεγγίζουν την παιδεία ως μεταφορέα γνώσης με σαφή στόχο τη μεταρρύθμιση των σχέσεων εργασίας στις μέλλους γενιές και στην ίδια την αντιληπτική δεξιότητα των πολιτών.

Abstract: The mark hunting and the logic of the curriculum leads to the Procrustean bed the student’s inclinations, their personal interests and capabilities. School nowadays in its conformist perception satisfies neither children’s skills nor personal needs. Instead, it requires children to move away from their interests or drop out the education system. Thus students are led to public schools or need private lessons. Any reform or change in school when it do not focus on the individual needs of students and it do not face school failure, it is doomed to failure. Basically, the students do not fail, but the existing educational system fails. New ideological conceptions approach education as knowledge transmitter aiming to reform labor relations and perceptual skills of citizens.