Αρχείο ετικέτας Επαγγελματική κατοχύρωση Πτυχιούχων ΤΕΙ

Η πρόταση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για Αναμόρφωση του Χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, Νέα Δομή Σπουδών και επίλυση θεμάτων των Α.Ε.Ι Τεχνολογικού Τομέα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Περίληψη: Ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των Τ.Ε.Ι βρίθει προβλημάτων και η ΕΕΤΕΜ τα παρουσιάζει συνοπτικά, καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους. Καταρχήν, είναι επιβεβλημένος ένας νέος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Προτείνεται ενιαία δομή και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με μείωση του αριθμού των Ιδρυμάτων, δύο διακριτούς Τομείς (Τεχνολογικών Επιστημών & Θεωρητικών / Ανθρωπιστικών Επιστημών) σε κάθε Ίδρυμα, κατάργηση των υπερεξειδικευμένων Τμημάτων και προώθηση δύο ειδών μεταπτυχιακών σπουδών, με εστίαση στην επαγγελματική εξειδίκευση και τη διδακτορική διατριβή & έρευνα, αντίστοιχα. Επιπλέον, είναι απολύτως αναγκαία η άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, με σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα αίρουν αμφιβολίες και χρόνιες διαμάχες. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να σταματήσει η άνιση χρηματοδότηση μεταξύ Ιδρυμάτων, να επιτραπεί η αυτόνομη διοργάνωση διδακτορικών σε όσα Τ.Ε.Ι. πληρούν τις προϋποθέσεις, να αποκατασταθούν τα προβλήματα που δημιούργησαν οι προχειρότητες του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», η πρόσβαση/ εισαγωγή και στους δύο Τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης να γίνεται με τον ίδιο τρόπο, ώστε να εξορθολογιστεί συνολικά η Ανώτατη Εκπαίδευση. Τέλος, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η επιμελητηριακή οργάνωση των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, όπως ισχύει για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο προάσπισης του υγιούς και θεμιτού επαγγελματικού και επιστημονικού ανταγωνισμού.

Abstract: Higher Education is full of problems. PSSETE presents these problems, as well as solution proposals. Firstly, a new spatial planning is imperative. We propose a unified structure and operation of Higher Education, with a reduced number of Institutes, two distinct sectors (Technological Sciences & Theoretical/ Humanitarian Studies) in each Institute, abolishment of the overspecialized Departments and promotion of two kinds of postgraduate studies, focusing on professional specialization and doctoral thesis and research, accordingly. Secondly, the immediate ensuring of the professional rights of the Engineers-Graduates of T.E.I. is absolutely necessary, containing clear legislative provisions that will cancel chronic doubt and conflict. Furthermore, uneven funding between Institutes should be prevented, the T.E.I.s fulfilling necessary requirements should be allowed to autonomously organize doctoral studies, the problems caused by the sloppiness of “ATHINA” plan should be solved, and a single way of admission to both sectors of Higher Education should be established, so that its complete rationalization is achieved. Finally, all Graduates of T.E.I. should be able to get organized in corresponding Chambers, as is the case for their University counterparts, for the protection of healthy and fair professional and scientific competition.