Αρχείο ετικέτας ΕΠΑΛ

Αναβάθμιση ΕΠΑ.Λ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Ταμπάκος

Περίληψη: Αναβάθμιση των σπουδών που προσφέρει το ΕΠΑ.Λ. με αντίστοιχη αναβάθμιση των δικαιωμάτων των πτυχιούχων.

Abstract: Upgrading of study offered by the EPAL with a corresponding upgrade of graduates rights.

Πρόταση για την αναδιοργάνωση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σταύρος Χρ. Πάγκαλος, Σχολικός Σύμβουλος, κλ. ΠΕ12.05

Περίληψη: Η πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο σοβαρές αδυναμίες που ταλανίζουν το σύστημα Επαγγελματικής – Τεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας: την χαμηλή εκτίμηση που δείχνει η ελληνική κοινωνία στο ΕΠΑΛ και την πολυδιάσπαση των διοικητικών δομών που παρέχουν αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Abstract: The proposal seeks to address two serious weaknesses afflicting the regime of Professional and Technical Education in our country: the low estimate showing the Greek society to EPAL and fragmentation of administrative structures providing initial vocational education and training in Greece.