Αρχείο ετικέτας ΕΠΙΔΟΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:3rd Experimental Primary School of Evosmos

Περίληψη: Η πρότασή μας περιλαμβάνει : Α. Αποτελεσματική διάχυση των αποτελεσμάτων της εργασίας μας σε όλα τα σχολεία με ταυτόχρονη υποστήριξη του έργου μας. Η διάχυση περιλαμβάνει δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μας κάθε δύο χρόνια πανελλαδικά και δίκτυο συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας στην οποία ανήκει το Πειραματικό σχολείο. Η υποστήριξη αφορά σε διευκολύνσεις, όπως πρόσβαση σε ψηφιοθήκες ελληνικών και ξένων περιοδικών, βιβλιοθηκών Πανεπιστημίων, διοικητικό προσωπικό. Β. Εφαρμογή των όσων ισχύουν για όλους του εκπαιδευτικούς και τις μεταθέσεις τους και σ’ εμάς, τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Σχολείων, χωρίς αυτό να αποτελεί αποδέσμευσή μας από την υποχρεωτική πενταετή θητεία. Η οργανική θέση από την οποία προερχόμαστε να μην χάνεται, ενώ μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση των δύο ετών να έχουμε δικαίωμα αίτησης μετάθεσης. Γ. Εφαρμογή της διάταξης νόμου που προβλέπει την καταβολή ειδικού επιδόματος με ταυτόχρονη φυσικά έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίζει το ύψος του ειδικού επιδόματος.

 Abstract: Our proposal comprises: a. Full support of the work achieved in experimental schools as it can facilitate effective dissemination of practical, research-based results among teachers. In particular, we propose the publication of the results of innovative programs and research every two years, not only throughout Greece but also on a teaching forum to which all teachers in the region of the experimental school can have access. Hence, there should be state support which would focus not only on providing access to digital libraries of local and foreign teaching journals and University libraries but also on facilitating communication with administrative staff. b. All teachers in experimental schools should be entitled to enjoy the same rights with the teachers in conventional schools. The issue of having the right to apply for a permanent post in a conventional school, while still in-service at the experimental school, is of utmost importance. At present, the teachers are given no guarantee as to where they can be appointed after their obligatory five-year-service. Hence, after the evaluation at the end of the first two-year period of service at the experimental school, the teachers should be allowed to apply for transfer to another school under the condition that they finish their five-year service at the experimental school. c. Ordinance of the law which specifies that a special allowance should be awarded to the teachers of the experimental schools. It is suggested that the Minister of Education should be the one to define the amount of this allowance.