Αρχείο ετικέτας Επιμορφωτικά Κέντρα

Δημιουργία Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ι.ΕΠ.ΕΚ.)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ανδρέας Καρατζάς

Περίληψη: Μια ριζοσπαστική αλλαγή της δομής και οργάνωσης των δύο θεσμών (ΠΕΚ και Σχολικών Συμβούλων) πιστεύουμε ότι θα δημιουργούσε το πλαίσιο μιας ουσιαστικής και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών.

Abstract: A radical change in the structure and organization of the two institutions (Regional Training Centers and School Counsellors) believe that would create a framework for a substantial and continuous teacher training aimed at professional development and improvement of the provided educational work for the benefit of students.