Αρχείο ετικέτας επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Προτάσεις για τα Δημοτικά

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γούτσος Μπάμπης/δάσκαλος

Περίληψη: Προτάσεις για μια σειρά από ζητήματα. Καθεμία από αυτές πιστεύουμε πως χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση – εξειδίκευση από επιτροπές οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και εν ενεργεία Διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους.

Abstract: Proposals for a range of issues . Each of them believe that needs special analysis – specialization by committees which should necessarily include active School Principals , teachers and school counselors

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 1ΟΥ ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Περίληψη:  Ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου αποφασίζει ομόφωνα να κατατεθούν οι παρακάτω προτάσεις στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία: 1) Ολοκλήρωση του προγραμματισμού λειτουργίας των σχολείων (διορισμοί, προσλήψεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, εγγραφές –μετεγγραφές μαθητών, οριστική δήλωση επιλεγόμενων μαθημάτων και κατεύθυνσης, αποστολή όλων των βιβλίων κλπ) πριν την έναρξη των μαθημάτων 2) Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής σχολικών μονάδων και επαρκής χρηματοδότηση 3) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσα στο Σεπτέμβριο 4) Αναμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και εκσυγχρονισμός των σχολικών βιβλίων 5) Ορισμός ανώτατου ορίου μαθητών το 25 στα τμήματα Γενικής Παιδείας και στα τμήματα κατεύθυνσης το 20 6) Λειτουργία Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης από την αρχή της σχολικής χρονιάς 7) Τα βιβλία ξένων γλωσσών να διατίθενται δωρεάν στους μαθητές 8) Τοποθέτηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγοι, καθηγητές συμβουλευτικής) στα σχολεία

 

Abstract:The principal and the teachers’ board have unanimously decided To put the following suggestions under consideration inside the framework of the National Dialogue about Education. 1. The complete plan of the operation schedule for the schools to be ready before the beginning of the academic year. – As far as the teaching staff is concerned: appointments and hiring of teachers, transfers, temporary movements, and placements to be finished before September. – As far as the students are concerned: registrations, transfers, the students’ final enrollment in the optional subjects and their target sector, complete arrival of the course books at schools etc. 2. Further material and technical substructure support for the schools and sufficient government funds. 3. Educational seminars for the teachers during September. 4. Reformation of the curriculum and updating reformation of the course books. 5. Strictly limited 25-student-classes for the General Education lessons and 20-student-classes for the target-sector lessons. 6. “After school” support teaching classes from the very beginning of the academic year. 7. Availability of the foreign language course books to the students For Free. 8. Placement of specialized support staff (psychologists, career consultants etc.) in every school.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

Περίληψη:1)Να μετατραπεί η 9-χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση σε 14-χρονη με συγχώνευση Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. 2)Στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να θεσμοθετηθούν ζώνες μαθημάτων. 3) Να γίνει ιεράρχηση των διδακτικών αντικειμένων και να μην επαναλαμβάνονται γνώσεις που έχουν διδαχθεί σε μικρότερες τάξεις. 4)Να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος και αδιάβλητος μηχανισμός αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τους εκπαιδευτικούς και την διοίκηση της εκπαίδευσης . 5)Να γίνει εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου για να συμπεριλάβει νέα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης και νέες μεθόδους αξιολόγησης. 6)Να αυξηθεί ο διδακτικός χρόνος και να μην επηρεάζεται ο διδακτικός χρόνος από την διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων. 7)Ο Διευθυντής του σχολείου να αποκτήσει ευρύτερες αρμοδιότητες για την επίλυση παιδαγωγικών, διδακτικών και διοικητικών προβλημάτων σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων . 8)Να δαπανηθούν χρήματα για να εξοπλισθούν τα σχολεία με σύγχρονο οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα Διδασκαλίας. 9)Να εκσυγχρονισθεί το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων . 10)Να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά «ποινές και κυρώσεις» που επιβάλλονται στους μαθητές για να συμπεριλάβει νέες παιδαγωγικές μεθόδους . 11)Να πραγματοποιείται συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε θέματα του διδακτικού τους αντικειμένου , σε παιδαγωγικά θέματα και στη διαχείριση προβλημάτων παραβατικής συμπεριφοράς.

Προτάσεις του Ημερησίου Γυμνασίου Αντιρρίου στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γυμνάσιο Αντιρρίου

Περίληψη:Μετά από συνεδρίαση -συζήτηση ο σύλλογος του Γυμνασίου Αντιρρίου καταθέτει προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Abstract:As a result of a meeting and discussion the staff of Junior High School of Antirrion contributes to the National Dialogue of Education the suggestions of teachers, students and parents.

Για ένα μοντέρνο σχολείο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία του νεοελληνικού πολιτισμού, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αυτονόμηση της σχολικής μονάδας και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεσμών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Όλγα Μάμαλη

Περίληψη: Στο όραμα για τη δημιουργία του σχολείου του μέλλοντος πιστεύω πως θα μπορούσαν να συμβάλουν τα ακόλουθα: H μείωση στο μισό της υπάρχουσας διδακτέας ύλης και η εισαγωγή νέων ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας. Η ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων και η ενεργοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης. Η αυτονόμηση της σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καθορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της τοπικής κοινωνίας και τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών της. Η ουσιαστική και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με στόχευση στη διδακτική των επιμέρους μαθημάτων και τις καινοτόμες πρακτικές. Στα γλωσσικά μαθήματα θα πρέπει η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών να στοχεύσει άμεσα στην ενίσχυση της νέας ελληνικής. Να αξιοποιηθεί στο σχολείο με κάθε τρόπο το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας που είναι ο πολιτισμός και μάλιστα ο ακμαίος νεοελληνικός πολιτισμός του 20ου και 21ου αιώνα. Η παιδαγωγική να ξαναγίνει τέχνη και να αντλήσει από το χώρο της τέχνης όλα εκείνα τα δραστικά, πρωτοποριακά και πειραματικά στοιχεία, που διαθέτει ο χώρος των τεχνών. Να αξιοποιηθεί η εμπειρία των Μουσικών, των Καλλιτεχνικών ,των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων προς όφελος του σχολείου στο σύνολό του και να υπάρξει αξιολόγηση των θεσμών που είναι επιφορτισμένοι να παράγουν και να εισηγούνται εκπαιδευτικές καινοτομίες.

Abstract:My vision for the “school of the future” exist in the contribution of the above: Half of the existed syllabus and adoption of new attractive teaching methods. Renew of school textbooks and re-activation of school library. Autonomy for the school units in order to be able determine the course curriculum depending on the local community characteristics and their student’s particular skills. Effective and continuous training of the teachers with focus in teaching of individual subjects and innovative teaching practices. As it concern linguistic subjects, Ancient Greek teaching must aim directly to the enforcement of Modern Greek. School must leverage the great advantage of Greek civilization and especially during the acme of 20th and 21st century. Pedagogy has to re-become an art and use all the effective, inventive and experimental elements of art. Experience results from the operation of Musical, Art and Experimental schools must be used for the improvement of the school as whole and institutions in charge of the creation and proposal of educational innovations must be evaluated.

Προτάσεις βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου και των υποδομών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Περίληψη: Δημιουργία γραμματείας, υποστήριξη μαθητών από κοινωνιολόγο και ψυχολόγο. Διαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών,αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επίπεδα μαθητών, μείωση ύλης και εμβάθυνση, κατάργηση βαθμολογικής βάσης.