Αρχείο ετικέτας Επιμόρφωση

Επέκταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές και σχολικές βαθμίδες και διάχυση στην ύλη

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΟΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑ

Περίληψη: Η ΠΕ που σήμερα γίνεται αποσπασματικά, εθελοντικά, εκτός ωρολογίου στη Β’βάθμια και επιλεκτικά θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές εντός ωρολογίου προγράμματος από ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. Να διασφαλίζεται η προσέλευση σε Κέντρα ΠΕ για όλους τους μαθητές (μεταφορά) και τα ΚΠΕ να ανοίξουν στην κοινωνία και Τοπική Αυτοδιοίκηση και να συνδεθούν με διάδωση της γνώσης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

AbstractEnvironmental education in Greek schools today has a partial, voluntary and exceptional character. Instead Environmental education should be in the schedule of primary and secondary education which must be addressed to all pupils within the curriculum by specially trained teachers. We must ensure the attendance at the Centers of E.E. for all students (transfer). These Centers must open at the society and the Local Government and must be linked and disseminate knowledge about the productive reform according to local needs.

Προτάσεις Καθηγητών 3ου Γενικού Λυκείου Καβάλας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

Περίληψη: Στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου ΓΕΛ Καβάλας συνεδρίασε και κατέγραψε τις προτάσεις των μελών του που αφορούν στην λειτουργία του σχολείου, την ανάγκη προγραμματισμού δράσεων , τη φοίτηση των μαθητών , την αξιολόγηση, το αναλυτικό- ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών.

Abstract: In the framework of the National Deliberation for Education, the faculty of teachers of the 3rd General Lyceum of Kavala, after having gathered and discussed the issue, has concluded to the following proposals – as put forward by the faculty members – concerning the functional operation of the school unit, the need for scheduling of various activities, student attendance, teacher evaluation and the timetable.

 

ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση με στόχο την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του εθνικού διαλό-γου για την παιδεία. Μετά από διάλογο, υποβολή προτάσεων, σύνθεση, επανακαθο-ρισμό αποφασίστηκαν ομόφωνα οι παρακάτω προτάσεις.

Abstract: After long debate among the members of the teacher association of our school,these are our suggestions to national dialogos of the ministry of education.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Στις προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 80ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης θίγονται θέματα που αφορούν: το Ολοήμερο Σχολείο, την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την Ειδική Αγωγή, την Αξιολόγηση των μαθητών, τη Σχολική Αποτυχία, τις Σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα Αναλυτικά Προγράμματα.

Abstract:The proposals of the Teacher’s Association of the 80th Primary School Thessaloniki, are referred to issues such as: the Extended Programme, Teacher’s training, Special Education, Students’ Assessment, School Failure, the relations of the members of the Educational Community and generally the curricula.

Προτάσεις του Πυθαγορείου Γενικού Λυκείου Σάμου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Περίληψη: Οι προτάσεις του συλλόγου καθηγητών του Πυθαγορείου Γενικού Λυκείου Σάμου στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, συνοψίζονται στα παρακάτω: Επαναλειτουργία του θεσμού του Πολυκλαδικού λυκείου και ταυτόχρονη αναβάθμιση τόσο των μαθημάτων της γυμναστικής και των καλλιτεχνικών μέσω της αύξησης των διδακτικών ωρών, όσο και των ξένων γλωσσών μέσω της ένταξης της προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. στη διδακτική διαδικασία. Επίσης την αναβάθμιση και υποστήριξη των εργαστηριακών ασκήσεων των θετικών επιστημών με την στελέχωση των εργαστηρίων με μόνιμο προσωπικό, καθώς και στελέχωση και επαναλειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών. Ένταξη των νέων τεχνολογιών στην διδακτική διαδικασία. Αποδέσμευση του λυκείου από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τέλος παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και συνεχής επιμόρφωση.

Abstract: The proposals of the Pythagorean Lyceum Samos teachers association in the national dialogue on education, summarized below: Reopening of the institution of Multisectoral high school and simultaneously upgrading both the courses of gymnastics and artistic by increasing teaching hours, and foreign languages through the integration of preparation for the examinations of K.P.G. in the teaching process. Also upgrade and support of laboratory exercises of science with the staffing of laboratories with permanent staff as well as staff and reopening of school libraries. Integration of new technologies in the teaching process. Release of high school from the national exams. Finally pedagogical teacher training and continuous training.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Περίληψη: 1. Να μειωθούν στο Γυμνάσιο τα τρίμηνα παρακολούθησης μαθημάτων από τρία σε δύο, όπως ισχύει και στο Λύκειο, και να διεξάγεται ένα υποχρεωτικό Διαγώνισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.2. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22 συν 10 %).3. Οι αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής να προσλαμβάνονται με την έναρξη του σχολικού έτους (την 1η Σεπτεμβρίου), καθώς η καθυστερημένη πρόσληψή τους δημιουργεί πολλά προβλήματα στους μαθητές με μαθησιακές, κινητικές και άλλου τύπου δυσκολίες που χρήζουν ειδικής αγωγής, αλλά και δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών.4. Να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής από ειδικούς επιστήμονες του ΚΕΔΔΥ, οργανωμένη από το Υπουργείο Παιδείας ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης.5. Κρίνεται σημαντική η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την ηθική τους επιβράβευση και ανταμοιβή, χωρίς όμως να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα ή να επιφέρει κυρώσεις.6. Καθίσταται αναγκαία η αναμόρφωση των σχολικών εγχειριδίων προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος και το βάρος τους προς όφελος της σωματικής υγείας των μαθητών.

Abstract: Suggestions.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περίληψη: Ο σύλλογος του 6ου Δ.Σ Κέρκυρας , στην πλειοψηφία του, θεωρούμε σημαντική τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον ανοικτό κοινωνικό διάλογο για την παιδεία με την προυπόθεση να μη εξαντληθεί σε εξαγγελίες όπως στο παρελθόν. Προτείνουμε αλλαγές σε όλους τους τομείς: αναλυτικά προγράμματα,οργάνωση σχολείου,βιβλία, επιμόρφωση και την παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών. Μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτονομία των σχολικών μονάδων με δυνατότητα καθορισμού τομέων ανάπτυξης ή βελτίωσης τους. Απαραίτητη προυπόθεση, η επιμόρφωση (εξωτερική ή εσωτερική) των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν ανάγκες και ελλείψεις στα σχολεία τους και να υλοποιούν μέτρα για την κάλυψή τους.Η αυτονομία του σχολείου δεν πρέπει να επεκτείνεται σε οικονομικά θέματα – η έρευνα έχει δείξει τις ολέθριες επιπτώσεις της ανάμειξης των σχολείων σε θέματα οικονομικής διαχείρησης (management). Επίσης μεγαλύτερη αυτονόμηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα, την επιλογή βιβλίων και την οργάνωση διδακτικού υλικού [όπως και στην αποτίμηση του εκπ.έργου]. Συμαντικότερη συμβολή του συλλόγου διδασκόντων σε αποφάσεις-δράσεις που αφορούν το σχολείο τους. Ετήσια ανατροφοδότηση από τα σχολεία προς το υπουργείο για την αποδοτικότητα των μέτρων που παίρνονται, των διαδικασιών που ακολουθούνται, των βιβλίων που διανέμονται κ.τ.λ , η οποια θα λαμβάνεται υπόψη κατά το εκπαιδευτικό σχεδιασμό στο μέλλον.

 Abstract: The 6o Primary school of Corfu accepts the premise that participation in dialogue can only improve the quality of education. There is a need for a systematic investment in schools, attending to their changing needs. We put forward proposals on a range of aspects of education: school organization, pedagogic support, in-service teacher training, curricula etc. We are suggesting greater autonomy for educators around pedagogical issues such as curricula, methods, approaches, books and materials, as well as greater autonomy for schools in general to set goals for improvement and development to benefit children and society as a whole.

Το Σχολείο του αύριο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν στα εξής: την παραπομπή μαθητή- μαθήτριας σε διαγνωστική ομάδα, την μείωση και την αναδιαμόρφωση της διδακτέας ύλης ,την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αύξηση της επιδότησης σχολικών μονάδων και αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, την στελέχωση των σχολικών μονάδων με ψυχολόγο και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Διδασκόντων 7ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας

Περίληψη: Ένα εκπαιδευτικό σύστημα όσο και τέλειο να είναι σήμερα, δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματικό μετά από 5 ή 10 χρόνια. Χρειάζεται επαναπροσδιορισμόςστα καινούρια δεδομένα, στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Με την ελπίδα οι προτάσεις του Συλλόγου μας να συμβάλλουν σ’ αυτήν την κατεύθυνση, γίνονται και οι παρακάτω προτάσεις.

Abstract: An educational system as good as it might it cannot be effective in 5 or 10 years time. It needs reprogramming based on new data and hope that our Association’s suggestions can be of help we propose the following.