Αρχείο ετικέτας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Προτάσεις του Πυθαγορείου Γενικού Λυκείου Σάμου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Περίληψη: Οι προτάσεις του συλλόγου καθηγητών του Πυθαγορείου Γενικού Λυκείου Σάμου στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, συνοψίζονται στα παρακάτω: Επαναλειτουργία του θεσμού του Πολυκλαδικού λυκείου και ταυτόχρονη αναβάθμιση τόσο των μαθημάτων της γυμναστικής και των καλλιτεχνικών μέσω της αύξησης των διδακτικών ωρών, όσο και των ξένων γλωσσών μέσω της ένταξης της προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. στη διδακτική διαδικασία. Επίσης την αναβάθμιση και υποστήριξη των εργαστηριακών ασκήσεων των θετικών επιστημών με την στελέχωση των εργαστηρίων με μόνιμο προσωπικό, καθώς και στελέχωση και επαναλειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών. Ένταξη των νέων τεχνολογιών στην διδακτική διαδικασία. Αποδέσμευση του λυκείου από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τέλος παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και συνεχής επιμόρφωση.

Abstract: The proposals of the Pythagorean Lyceum Samos teachers association in the national dialogue on education, summarized below: Reopening of the institution of Multisectoral high school and simultaneously upgrading both the courses of gymnastics and artistic by increasing teaching hours, and foreign languages through the integration of preparation for the examinations of K.P.G. in the teaching process. Also upgrade and support of laboratory exercises of science with the staffing of laboratories with permanent staff as well as staff and reopening of school libraries. Integration of new technologies in the teaching process. Release of high school from the national exams. Finally pedagogical teacher training and continuous training.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Περίληψη: Οι Γεωεπιστήμες, μια από τις πέντε θεμελιώδεις Φυσικές Επιστήμες, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη σύγχρονη κοινωνία. Για το λόγο αυτό κατέχουν σημαντική θέση στα Προγράμματα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε όλα τα σύγχρονα κράτη. Η Ελλάδα είναι χώρα με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον. Ο ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται διεθνώς από τους ειδικούς ως «φυσικό γεωλογικό εργαστήρι» και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των γεωλόγων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, το έντονα ενεργό γεωτεκτονικό καθεστώς της χώρας μας, έχει επιπτώσεις στη καθημερινή ζωή των Ελλήνων, οι οποίοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι με υπευθυνότητα από τους ειδικούς γεωλόγους επιστήμονες. Θα ήταν αναμενόμενο η διδασκαλία των Γεωεπιστημών να έχει μια περίοπτη θέση στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της πατρίδας μας. Τα σημερινά όμως δεδομένα έχουν καταδικάσει τη Γεωλογία από μια εξέχουσα επιστήμη, στον τελευταίο τροχό της αμάξης που λέγεται Παιδεία. Με την παρέμβαση μας αυτή, επιθυμούμε να επιστήσουμε τη προσοχή στην ελλειμματική διδασκαλία των Γεωεπιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναφέρονται συνοπτικά τα κύρια προβλήματα που εστιάζονται στο περιεχόμενο αλλά και στο γεγονός ότι η διδασκαλία γίνεται από μη ειδικούς στο θέμα εκπαιδευτικούς με β’ ανάθεση. Γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση από ειδικούς στο θέμα γεωλόγους καθηγητές.