Αρχείο ετικέτας ετερότητα

Προτάσεις-Πλαίσιο για την Εκκοσμίκευση της Παιδείας τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ένωση Αθέων

Περίληψη: Η αποστολή του σύγχρονου σχολείου θα πρέπει να είναι η μετάδοση της πραγματικής γνώσης και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης καθώς και ικανοτήτων χρήσιμων στην πραγματική ζωή. Με το σκεπτικό αυτό, παρατίθενται προτάσεις που αφορούν την εκκοσμίκευση της Παιδείας. Προτάσεις σχετικές με τη θρησκευτική ελευθερία και πλήρως εναρμονισμένες με τις χάρτες των Δικαιωμάτων του Παιδιού και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Προτάσεις μακριά από απαρχαιωμένες και απολυταρχικές νοοτροπίες, όπως ο προσηλυτισμός, η κρατική παρακολούθηση και καταγραφή των θρησκευτικών πεποιθήσεων των μαθητών, καθώς και η επιβολή του δογματισμού με τη στέρηση στην πράξη του δικαιώματος απαλλαγής από μαθήματα κατήχησης. Η εκκοσμίκευση της Παιδείας θα πρέπει φυσικά να εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια ευρύτερου εκσυγχρονισμού και εκκοσμίκευσης της Πολιτείας εν συνόλω, η οποία για να επιτευχθεί απαιτούνται παράλληλα συνταγματικές και άλλες μεταβολές που η Ένωση Αθέων έχει ήδη προτείνει. Στο πλαίσιο αυτό, η γενική κατεύθυνση των προτάσεων στοχεύει στην πραγματική και ουσιαστική εκκοσμίκευση της εκπαίδευσης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τόσο στο μάθημα των θρησκευτικών καθεαυτό, όσο και στη γενικότερη επιρροή της επικρατούσας στη χώρα μας θρησκείας σε πολλά άλλα μαθήματα αλλά και παρακλάδια και τομείς της καθημερινότητας των μαθητών, επιδιώκοντας την επισήμανση των ανισοτήτων και περιθωριοποιήσεων που η τελευταία επιφέρει, παραβιάζοντας κατά περίπτωση θεμελιώδη δικαιώματα μαθητών και γονέων.

Abstract: The mission of modern school should be the transmission of genuine knowledge and the development of critical thinking as well as of skills that are useful in real life. By this reasoning, proposals regarding the secularization of Education are submitted. Proposals relating to religious freedom, fully aligned with the Convention of Children’s Rights and The Universal Declaration of Human Rights. Proposals far from antiquated and authoritarian attitudes, as proselytism, State monitoring and recording of students’ religious beliefs, and the imposition of dogmatism with deprivation in practice of the right to exemption from indoctrination courses. Secularization of Education should of course be part of an overall effort for broader modernization and secularization of the State as a whole, for which to be achieved, necessary constitutional and other changes are demanded, such as the Atheist Union of Greece has already proposed. In this context, the general direction of the proposals aims at real and substantial secularization of education, focusing both on the religious course itself, as well as on the overall influence of our country’s prevailing religion in many other courses and areas of the everyday life of students, seeking to point out the inequalities and marginalization that the latter incurs, also violating in cases, students’ and parents’ fundamental rights.

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ /ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Θ.Ε.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “ΚΑΙΡΟΣ” για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης

Περίληψη: Στην προοπτική αναμόρφωσης της ΘΕ, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τις προτάσεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για το χαρακτήρα του ΜτΘ (Πο- λιτιστικό, Βιβλικό, Ιστορικό, Θρησκειολογικό κ.ά.)· να εργαστούμε συντονισμένα και μεθοδικά, ώστε να κατατεθεί πρόταση τεκμηριωμένη παιδαγωγικά, που θα βασίζεται στη δυναμική της σύνθεσης. Ανάμεσα σε μια εκτός χρόνου αντίληψη, που υπεραμύ- νεται πεισματικά ενός ΜτΘ μονοδιάστατου και παρωχημένου, και σε μιαν άλλη, εκτός τόπου αυτή, που ισοπεδώνει αδιάκριτα στο όνομα της ουδετερότητας την ιδιαιτε- ρότητα, προβάλλει η ανάγκη για μια τρίτη πρόταση εντός τόπου και χρόνου, γόνιμη και συνθετική, που να λειτουργεί όπως ο διαβήτης: με το ένα σκέλος να πατάει γερά στο δικό του πολιτισμό και με το άλλο να εκτείνεται διαλεκτικά στον Άλλο, «ιχνο- γραφώντας» τη συνομιλία. Η εποχή μας και τα παιδιά της δεν έχουν ανάγκη από μια σειρά παράλληλων μονολόγων ούτε από ένα καταιγισμό θρησκευτικής πληροφο- ρίας. Ο καιρός απαιτεί το ΜτΘ να ανοιχτεί στον αναγκαίο διάλογο των ιδεών και των πολιτισμών, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν τον διάλογο αυτόν, μακριά από άγονες αντιπαραθέσεις και ιδεοληψίες.

Abstract: According to the prospective reformation of R.E., we ought to utilize creatively the proposals which have occasionally been expressed , concerning the character of the R.E. (Cultural, Biblical, Historical, Hierographical etc.);we must work in a coordinated and methodical way,so as to come up with a pedagogically documented proposal, which is based on the dynamics of the composition. Between one untimely concept, which stubbornly defends a one-dimensional and obsolete R.E., and another one, which flattens indiscriminately the particularities, there rises the need for a third fruitful and synthetic proposal that will function like calipers: with one leg resting firmly on their own culture and the other extending dialectically to the other,laying out their interrelation. Our age and children do not need a series of parallel monologues, nor an avalanche of religious information. Our times require R.E.to open the necessary dialogue of ideas and cultures, while determining responsibly and scientifically the adequacy of the terms, the conditions and the criteria which should govern this dialogue, away from barren conflicts and obsessions.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “ΚΑΙΡΟΣ για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης

Περίληψη: Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ είναι πεπεισμένος, ότι η απάντηση στον προβληματισμό για το ΜτΘ δεν βρίσκεται στην υποβάθμιση αλλά στην αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η πρότασή μας για ένα μάθημα Θρησκευτικών, υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές «ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη προέλευση και ταυτότητά τους» και ταυτόχρονα «αναβαθμισμένο, ώστε να μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ως παράγοντας εμβάθυνσης και εμπλουτισμού της ίδιας της δημοκρατίας: ενθαρρύνοντας την κατάργηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, καλλιεργώντας την υπευθυνότητα και εμπνέοντας την έμπρακτη αγάπη για τον συνάνθρωπο και την κτίση.» Μέσα από μια τέτοια αναβάθμιση θα μπορέσει «να συμβάλει το μάθημα των Θρησκευτικών, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα, τη γνωστική υποδομή και την ψυχική ευρυχωρία για έναν απροκατάληπτο και εποικοδομητικό διάλογο, με αποδοχή και σεβασμό της θρησκευτικής ετερότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απεμπολούν ή σχετικοποιούν τη δική τους -θρησκευτική ή μη- ταυτότητα.»

Abstract: The P.T.A “KAIROS..” firmly believes that the answer to this speculation is not the decline but rather than the improvement of Religious Education in our country. Our proposal on a R.E.subject moves towards this direction, it being a compulsory subject for all students “regardless their religious identity” and “upgraded” so that it can actually act as a factor of deepening and enhancement of democracy itself,encouraging the elimination of stereotypes and prejudices, fostering responsibility and inspiring practical love for our fellow man and cosmic creation. “Through such an upgrading,the lesson of Religious Education could contribute in a way, so that students can have the ability, the infrastructure and the mental space for an open-minded and constructive dialogue, for tolerance and respect for religious diversity, without this meaning that they compromise or relativise their own religious or non- religious identity. “