Αρχείο ετικέτας ζώνη εναλλακτικών δράσεων

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Διάμεση Κυριακή, Καραγιάννης Βασίλης

Περίληψη: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν καταρτίζεται με εκπαιδευτικά κριτήρια. Σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει μια σειρά περιορισμών, που στην πλειοψηφία τους οφείλονται στη διάρθρωση του ίδιου του ωρολογίου προγράμματος και που δεν εξυπηρετούν κανένα εκπαιδευτικό κριτήριο. 2. Η διάρθρωσή του οδηγεί στον κατακερματισμό της διδακτικής ύλης και γνώσης. Ο μαθητής, σε καθημερινή βάση, διδάσκεται έξι ή επτά διαφορετικά μαθήματα σε έξι ή επτά διδακτικές ώρες. 3. Δεν προσφέρει καμία ευελιξία σε διδάσκοντες και μαθητές. Δημιουργεί ένα ασφυκτικό και άκαμπτο πλαίσιο στην καθημερινή διδακτική διαδικασία. Δεν επιτρέπει τη συνεργασία των καθηγητών. 4. Παρεμποδίζει την υλοποίηση στόχων του ΔΕΠΠΣ. Δεν επιτρέπει στο Πρόγραμμα Σπουδών να είναι ούτε διαθεματικό, ούτε ενιαίο, άρα καταργεί το ίδιο το κεντρικό νόημα του ΔΕΠΠΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Να καθιερωθούν ζώνες μαθημάτων και ενοποίηση ωρών διδασκαλίας, ώστε, καθημερινά, για κάθε τμήμα, να λειτουργούν τρεις ή τέσσερις διδακτικές ζώνες και κάθε ζώνη να αποτελεί ένα ενιαίο διδακτικό αντικείμενο. 2. Να αναπροσαρμοστούν τα μονόωρα μαθήματα, ώστε να μην υπάρχει κανένα μονόωρο μάθημα σε καμία τάξη. 3. Να καθιερωθεί ζώνη εναλλακτικών δράσεων, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους καθηγητές να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις, διαθεματικές δραστηριότητες, διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία.

 Abstract: ASCERTAINMENTS 1. The schedule is not planned by educational criteria. It is planned to satisfy some constraints which don’t serve to educational standards. 2. The schedule leads to the courses’ fragmentation and the splitting of the knowledge. We teach six or seven different courses in six or seven hours. 3. The schedule hasn’t any flexibility for the students and the teachers. Il creates a very rigid frame to the teaching process. Il doesn’t allow teachers’ collaboration. 4. The schedule doesn’t accord with the curriculum (ΔΕΠΠΣ), because it can’t promote interdisciplinary activities. PROPOSITIONS 1. To institute subject zones: for any course we could have a couple or even three hours in a day. 2. To adapt the one hour courses, so we will not have any of them in any class. 3. To impose an alternative activities zone which will give the possibility to the teachers to collaborate and to plan and put in action innovative activities, interdisciplinary activities, differentiated individual teaching personal.