Αρχείο ετικέτας Θρησκευτικά

Τα παιδιά μιλούν. Εμείς ακούμε. Αφουγκραζόμαστε τα αιτήματα τους όμως;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον διάλογο για την παιδεία και τους ζητήθηκε να καταγράψουν ατομικά και επιγραμματικά προτάσεις για το σχολείο όπως το θέλουν και το ονειρεύονται. 

Abstract: Having first been informed of the national dialogue on education the students were asked to make their personal contribution to it by recording their suggestions in brief concerning the school they desire and dream of.

Κατάργηση αντιφάσεων της νομοθεσίας στη σχέση εκπαίδευσης και κανονιστικών πρακτικών θρησκείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχελουδάκη Ελένη

Περίληψη:Η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών συνοδεύεται από ένα σύνολο κανονιστικών πρακτικών θρησκευτικού χαρακτήρα στον χώρο του σχολείου. Έμμεσα παραβιάζεται και χειραγωγείται η θρησκευτική συνείδηση και ακυρώνεται η επιδίωξη και το αίτημα της εκπαίδευσης, για καλλιέργειας της ελεύθερης και κριτικής σκέψης, για ελεύθερους, υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες.

Abstract:The development of the religious consciousness of students accompanied by a set of regulatory practices religious at school. Indirectly violated and manipulated religious consciousness and canceled the pursuit and the demand for education, for culture of free and critical thinking, for free, responsible and democratic citizens.

Προτάσεις για αλλαγές στη Β/θμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ομάδα εκπαιδευτικών “στον πίνακα”  (www.stonpinaka.gr)

Περίληψη:Η πραγματικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του Λυκείου είναι ασφυκτική και καταθλιπτική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι να καταδείξει προβλήματα και να προτείνει λύσεις και αλλαγές όσον αφορά α) τη διδασκαλία ορισμένων αντικειμένων έτσι ώστε αυτή να είναι ελκυστική και αποτελεσματική β) την αξιολόγηση των μαθητών, ώστε να λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων κάθε παιδιού γ) τα αναλυτικά προγράμματα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, και δ) τα πειραματικά σχολεία έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Abstract: Educational conditions in secondary school are depressing and disappointing for both students and teachers. The aim of this article is not only to highlight deficiencies and flaws, but also to make suggestions concerning changes and reforms in a) teaching methods of specific subjects, in order to make them attractive and effective, b) students’ evaluation, in order to take into account children’s skills, abilities and personalities, c) school curriculum, in order to embrace the educational needs of the contemporary society, and d) experimental schools, so as to fulfill their goal.

Εκπαιδευτικές πολιτικές στο μάθημα των Θρησκευτικών. Μία προσέγγιση του θρησκευτικού γραμματισμού

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νικόλαος Παύλου, Θεολόγος-Ιστορικός, Διευθυντής 14ου Γυμνασίου Λάρισας

Περίληψη: Μία σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα διδακτικά αγαθά που παρέχει ένα θρησκευτικό μάθημα, και να το περιλαμβάνει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των σχολείων. Αυτά, για να συμβάλλει το μάθημα στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και να ερμηνεύει τη σημερινή πραγματικότητα, είναι η γνωριμία με τη Βίβλο, έναν βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η μελέτη της Ορθοδοξίας, που, εκτός των άλλων, διαμόρφωσε την καθημερινότητα των Νεοελλήνων, αλλά και την ταυτότητα του Ελληνισμού, και η γνώση των εκφάνσεων της θρησκείας, που αποτελούν βασικά συστατικά πολλών εκδηλώσεων της σημερινής πραγματικότητας.

Abstract: A modern education policy should take into account the educational goods that provide a religious lesson and include this in the curriculum of schools. The factors that lead to the lesson’s contribution in the creation of integrated personalities and interpret today’s reality is the acquaintance with the Bible, a key pillar of the European culture, the study of Orthodoxy, which, among others, shaped the everyday life of the modern Greeks and also the identity of the Greeks, and at last the knowledge of manifestations of religion, which are key components of many events of today’s reality.