Αρχείο ετικέτας ΙΕΚ

Θέσεις Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε.) για την εκπαίδευση Τεχνικών και Τεχνιτών Συντήρησης σε ΕΠΑΛ και ΙΕΚ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη: Ο Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε. εκπροσωπεί πανελλαδικά τους Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ιδιότητας και σχέσης εργασίας που έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΠΔ 386/1989, άρθρο 1 – ΦΕΚ 169/16-6-1989). Έργο των Συντηρητών είναι η προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των κινητών και ακίνητων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για διεπιστημονικό κλάδο που απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες, αντίληψη των ιστορικών και πολιτιστικών αξιών και θεωρητικό, τεχνικό και επιστημονικό υπόβαθρο που μπορεί να καταρτισθεί μόνο σε προγράμματα Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης. Η πάγια θέση του Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε. απέναντι στην ύπαρξη ειδικότητας βοηθού συντηρητή στη Β΄ βάθμια (ΕΠΑΛ) και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΙΕΚ) είναι αρνητική καθώς παράγονται απόφοιτοι με μειωμένη εκπαιδευτική κατάρτιση και μειωμένα επαγγελματικά και μισθολογικά δικαιώματα χωρίς τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 

 Abstract: The Association of Conservator of Antiquities and Works of Art of Higher Education is not supportive of the existence of conservation-assistants of 2nd degree education since conservation is an interdisciplinary profession requiring high dexterity, perception of cultural values and theoretical-technical-scientific background that can only be acquired through a higher degree of education. 

Πρόταση για την αναδιοργάνωση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σταύρος Χρ. Πάγκαλος, Σχολικός Σύμβουλος, κλ. ΠΕ12.05

Περίληψη: Η πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο σοβαρές αδυναμίες που ταλανίζουν το σύστημα Επαγγελματικής – Τεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας: την χαμηλή εκτίμηση που δείχνει η ελληνική κοινωνία στο ΕΠΑΛ και την πολυδιάσπαση των διοικητικών δομών που παρέχουν αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Abstract: The proposal seeks to address two serious weaknesses afflicting the regime of Professional and Technical Education in our country: the low estimate showing the Greek society to EPAL and fragmentation of administrative structures providing initial vocational education and training in Greece.