Αρχείο ετικέτας ΙΕΠ

Προτάσεις τομέων για Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3ο ΕΚ Αν. Αττικής (Ραφήνας)

Περίληψη: Κατατέθηκαν προτάσεις ανά τομέα σε σχέση με την πρόταση του ΙΕΠ για την αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαιδευση.

 Abstract: Submitted sectoral proposals in relation to the proposal of IEP regarding the upgrading of the Technical Vocational School.

Ανάγκη ύπαρξης Πανεπιστημιακού φορέα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νικόλ Βρυσούλη

Περίληψη: Στο ελληνικό εκπαιδευτικό μας σύστημα λείπει Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης το οποίο να ηγηθεί της προσπάθειας ανάπτυξης του τεχνολογικού τομέα στη χώρα μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών μας και να τους μεταδώσει την τεχνολογική εκείνη κουλτούρα η οποία θα επιτρέψει στη χώρα να αναπτυχθεί μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον στο οποίο η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο ανάπτυξης.

Abstract: Our educational system needs a Pedagogical University of Technological Education which will lead the effort for the development of the technological sector of the country through the education of our children and to convey that technological culture that will enable the country to thrive in a highly competitive international environment in which technology plays a key role in development.