Αρχείο ετικέτας Ιστορία της Τέχνης Αξιολόγηση

Η Εικαστική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κούβου Ουρανία, Γιαννημάρα Ειρήνη, Δαφιώτης Παναγιώτης, Μουρσελά Κλεοπάτρα, Μπολιεράκη Κωνσταντίνα, Παπαδάκη Χριστίνα, Πρεβεδουράκη Κορίνα, Αβαγιανού Ρένα

Περίληψη: Η καλλιτεχνική/εικαστική παιδεία είναι πολυδιάστατη καθώς συνδυάζει την εμπλοκή των μαθητών σε διανοητικό, συναισθηματικό και πρακτικό επίπεδο. Ως τέτοια προϋποθέτει την οικειοποίηση συγκεκριμένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων ώστε οι μαθητές να αναπτυχθούν ως προς: – την ικανότητα τους να χρησιμοποιούν υλικά, μορφοπλαστικά στοιχεία και τεχνικές επαρκώς, καθώς και ως προς την οπτική τους αντίληψη. – την διανοητική, κριτική και ερμηνευτική τους ικανότητα. – την συνειδητοποίηση της αλληλεπιδραστικής σχέσης τέχνης και κοινωνικού-πολιτισμικού πλαισίου. Στην βάση αυτών των τριών αξόνων διατυπώνονται αντίστοιχα προτάσεις ως εξής: – Η εξοικείωση με υλικά και τεχνικές προϋποθέτει κάποιες πολύ βασικές υποδομές εύκολα υλοποιήσιμες που είναι απαραίτητο να υπάρχουν. – Η ανάπτυξη των διανοητικών, κριτικών και ερμηνευτικών ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και η επίγνωση της σημασίας του πλαισίου, απαιτούν μια πολύπλευρη προσέγγιση: Πρώτα στην μέση εκπαίδευση, πρέπει να παρασχεθεί υποστήριξη, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στους διδάσκοντες, ποικιλοτρόπως. Δεύτερον, στην τριτοβάθμια βαθμίδα, όλες οι σχολές Καλών Τεχνών και εκπαιδευτικά τμήματα πανεπιστημίων πρέπει να παρέχουν το μάθημα της διδακτικής της τέχνης ως υποχρεωτικό σε ειδικά, επαρκώς στελεχωμένα τμήματα, όπου πρέπει να δημιουργηθούν και μεταπτυχιακά προγράμματα (Μάστερ). Τέλος, γίνεται λόγος για την σημασία της επαρκούς στελέχωσης και υποστήριξης του θεσμού των Καλλιτεχνικών σχολείων που θα πρέπει να επεκταθεί.

Abstract: Art education is multifaceted as it combines at equal measure, students’ conceptual, emotional and practical engagement. As such, requires an adoption of specific pedagogical approaches with a view to develop students in the following respects: -Ability to use art materials and visual elements aptly, as well as development of sensuous/visual perception. -Development of conceptual, critical and interpretative abilities. -Realization of Art’s interrelationship with the socio-cultural context. Broadly, on the basis of these three axes/strands respective proposals can be outlined as follows: -Familiarisation with art materials and techniques requires very basic and easy to install infrastructure in (art) classrooms which must be provided. -Advancement of students’ conceptual, critical and interpretative capabilities, as well as contextual awareness, requires a multifaceted approach: Firstly, within Secondary education, by providing diverse opportunities for effective staff development, training and continuous support. Secondly, within tertiary education, all State Art Schools and university educational departments should provide structured and efficient initial/compulsory art teacher training by means of adequately staffed and equipped departments dedicated to this task. The provision of postgraduate degrees (MA) is also deemed highly important. Last but not least, Specialist secondary art schools should we adequately supported, and staffed while their number should increase.