Αρχείο ετικέτας ιστορία

Προτάσεις του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Περίληψη: Τα θέματα που απασχολούν τον Σύλλογο Διδασκόντων του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία αφορούν κυρίως τον όγκο και την ποιότητα της ύλης των μαθημάτων, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και τις επιπτώσεις αυτών των δύο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος θεωρεί αναγκαία την αποσύνδεση του Λυκείου από τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τη μείωση της ύλης στο υπάρχον εξεταστικό σύστημα, την αξιολόγηση των μαθητών σε ορισμένα μαθήματα με εργασίες, την αύξηση των εργαστηριακών εφαρμογών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Ειδικά για τα Εσπερινά ΓΕΛ, αναγκαία θεωρεί τη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων σε ορισμένες Στρατιωτικές Σχολές, τη διαφοροποίηση ως προς τον όγκο και τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων των εξετάσεων από τα αντίστοιχα των Ημερησίων, την ανακατανομή της ύλης της Ιστορίας της Β΄ σε δυο τάξεις, την εισαγωγή μαθήματος «Μεθοδολογίας προσέγγισης των πηγών» στη Γ΄ Τάξη, την εισαγωγή της ΠΔΣ, την αλλαγή του χωρισμού των τάξεων στα Εσπερινά ΕΠΑΛ προς αποφυγή της διαρροής μαθητών μεταξύ των δύο τύπων σχολείου.

Abstract: The issues that concern the Teachers Association of the Evening High School of Chania Crete, related to the national dialogue on education, have to do mostly with the amount and quality of the courses (curriculum), students’ assessment and the consequences of them on the educational process. The Association believes the following are necessary: disconnection of High School from the University entrance exams, reduction of exams curriculum, assessment on certain subjects by taking projects, more since lab application. Especially concerning the Evening High Schools, it is necessary the possibility of graduates’ access to Military Schools, the differentiation of the quantity and difficulty of exams themes in contrast to daytime High Schools, the restructure of History in class B, the introduction of “Methodology of Approach on History Sources” in class C, the introduction of Supplementary Tutoring (PDS), the change of the way the classes of the Evening Technical Schools are divided, in order to avoid leakage of students from one school to the other.

Προτάσεις για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Γεώργιος Χείλης

Περίληψη: Περιλαμβάνονται προτάσεις για κάθε τάξη ξεχωριστά και γενικές προτάσεις που αφορούν τη μέθοδο διδασκαλίας της Ιστορίας.

Abstract: Proposals are included for each class separately and general recommendations relating to history teaching method.

Τα παιδιά μιλούν. Εμείς ακούμε. Αφουγκραζόμαστε τα αιτήματα τους όμως;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον διάλογο για την παιδεία και τους ζητήθηκε να καταγράψουν ατομικά και επιγραμματικά προτάσεις για το σχολείο όπως το θέλουν και το ονειρεύονται. 

Abstract: Having first been informed of the national dialogue on education the students were asked to make their personal contribution to it by recording their suggestions in brief concerning the school they desire and dream of.

Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Εκπαιδευτικής Μονάδος. Διδασκαλία Μαθημάτων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3ο Γυμνάσιο Πειραιά

Περίληψη: Σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία κατατέθηκαν προτάσεις, οι οποίες εστιάζουν: α) στην δομή και οργάνωση της εκπαιδευτικής μονάδος, β) στην οργάνωση και λειτουργία σχολικής μονάδος και γ) στο πρόγραμμα σπουδών ορισμένων μαθημάτων. Συγκεκριμένα, ως προς την δομή και οργάνωση της εκπαιδευτικής μονάδος προτείνεται η «περιορισμένη αυτονομία» της σχολικής μονάδος, καθότι: α) επιτρέπει την ανάθεση περισσότερων πρωτοβουλιών στον εκπαιδευτικό β) καθιστά τον εκπαιδευτικό συνδιαμορφωτή της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, η «περιοριστικά» αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να παρεμβαίνει σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως: ι. Αναλυτικό πρόγραμμα, ii. Διδασκαλία, iii. Εξουσία, iν. Ανθρώπινο δυναμικό (πρόσληψη, Επιμόρφωση και Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου), v. Υλικοί και oικονομικοί πόροι Σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων, προτείνονται αλλαγές ως προ το νομοθετικό πλαίσιο των εγγραφών και μετεγγραφών, τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, την κατάργηση της νομοθεσίας που αφορά τα χωροταξικά όρια των σχολείων, το ωράριο Εκπαιδευτικού προσωπικού, τη συχνότητα των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων και το νομοθετικό πλαίσιο επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης. Επίσης, κατατέθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ,της Τεχνολογίας, της Χημείας και της Ιστορίας της Γ΄ τάξεως.


Abstract: 
At a special meeting of the Teachers’ Association within the National Dialogue on Education submitted proposals, which focus on: a) the structure and organization of the educational unit, b) the organization and operation of school unit and c) the curriculum certain subjects. Specifically, as to the structure and organization of the educational unit is proposed that “limited autonomy” school unit, as: a) allow the award of more initiatives in education b) makes the teacher in shaping the internal training policy. Additionally, the ‘restrictive’ autonomous educational unit can intervene in administrative and pedagogical issues, such as: i. Detailed program, ii. Teaching, iii. Power, iv. Human resources (recruitment, training and education Self-assessment project), v. Physical and Financial Resources On the organization and operation of schools, proposed changes before the legislative framework of recordings and transfer, the maximum number of students per class, the abolition of laws on spatial boundaries of schools, teaching staff time, frequency of meetings teachers association and the legal framework of choice of education officials. Also submitted proposals to improve the teaching of Ancient Greek Language, Technology, Chemistry and History of the C-class.

Εντατική διδασκαλία της ιστορίας του 20ου αιώνα στη β΄θμια εκπ/ση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γιώργος Βλοντάκης

Περίληψη: Προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία της β’θμιας εκπ/σης, μέσα απο ποικίλους τρόπους διδασκαλίας και δραστηριοτήτων, στα γεγονότα και τις διεργασίες απο την εποχή των βαλκανικών πολέμων και μετά, που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη πραγματικότητα

Abstract:The proposal relates to the intensive teaching of the history of the 20th century in secondary education

Προτάσεις για αλλαγές στη Β/θμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ομάδα εκπαιδευτικών “στον πίνακα”  (www.stonpinaka.gr)

Περίληψη:Η πραγματικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του Λυκείου είναι ασφυκτική και καταθλιπτική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι να καταδείξει προβλήματα και να προτείνει λύσεις και αλλαγές όσον αφορά α) τη διδασκαλία ορισμένων αντικειμένων έτσι ώστε αυτή να είναι ελκυστική και αποτελεσματική β) την αξιολόγηση των μαθητών, ώστε να λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων κάθε παιδιού γ) τα αναλυτικά προγράμματα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, και δ) τα πειραματικά σχολεία έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Abstract: Educational conditions in secondary school are depressing and disappointing for both students and teachers. The aim of this article is not only to highlight deficiencies and flaws, but also to make suggestions concerning changes and reforms in a) teaching methods of specific subjects, in order to make them attractive and effective, b) students’ evaluation, in order to take into account children’s skills, abilities and personalities, c) school curriculum, in order to embrace the educational needs of the contemporary society, and d) experimental schools, so as to fulfill their goal.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Ειρήνη Τζίμα

Περίληψη: Το κράτος απαιτείται να θέλει να οργανώσει ένα λειτουργικό σύστημα που θα δημιουργεί ελεύθερα και ανήσυχα πνεύματα με κριτική σκέψη.Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχάσει τη σημαντικότητα και την ορθή διδαχή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ως κομμάτι και μέλλον του σύγχρονου Έλληνα, της ιστορίας της χώρας με πηγές και από ιστορικούς των αντιπάλων κρατών κατά τους πολέμους, την έμφαση στην αναγκαιότητα του θεσμού της οικογένειας και των ανθρωπίνων σχέσεων πέρα και πάνω από τα υλικά αγαθά, την αναγκαιότητα ισότητας, ισονομίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να μιλούν και να σκέφτονται, να σέβονται το διαφορετικό αλλά να μην φτάσουμε στα άκρα όπου για το φόβο μην νοιώσει άβολα το διαφορετικό, κατακρίνουμε και δεσμεύουμε τα παιδιά μας. Η ισορροπία μπορεί να βρεθεί σε μια υγιή κοινωνία που δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι αναγκαίο να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και το μέλλον μας από εμάς τους ίδιους.

Abstract: The state should want to organize a software which will result to free and restless spirits with the ability of analyzing the information they are given. Under no circumstances should the state forget the necessity of the accurate teaching of the ancient Greek language as part and future of the modern Greek, the teaching of the country’s history providing information from history writers of the opponent countries in the times of war, to emphasize in the necessity of the family and the human relationships beyond and above materialistic possessions, the necessity of equality in general and in relevance to the law, dignity and self respect. We must set kids free to speak and think, to respect the different yet we should not reach the other edge where out of fear of making the different feel uncomfortable, we criticize and enslave our kids. The balance can be found in a healthy society that works for no one’s special interests. It is I would say of the outmost importance to protect our kids and our future from us.