Αρχείο ετικέτας ιταλικά

Πρόταση για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (ισπανικά, ιταλικά) με χρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ-ΣΕΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογοι Καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής

Περίληψη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2001, θεσμοθέτησε το θεσμό της πολλαπλογλωσσίας, τον οποίο έχει προεκλογικά συμπεριλάβει ο Σύριζα στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Στην πρόταση γίνεται περιγραφή του πλαισίου της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, η οποία αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο καθώς και την ένταξη της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον μετέπειτα αποκλεισμό τους. Ακολουθεί απολογισμός των συνεπειών που έχουν προκύψει σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πολιτική που αφορά την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Προτείνεται παρακάτω η αντιμετώπιση του ζητήματος με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ-ΣΕΣ (2114-2020) και του «πακέτου Γιούνκερ», η οποία έχει τη δυνατότητα να εντάξει στη δημόσια εκπαίδευση την αποτελεσματική διδασκαλία της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας και την άμεση σύνδεση τους με την απόκτηση του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Τέλος, αναφέρονται όλοι τα κοινωνικά αγαθά που μπορούν να επιτευχθούν με την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης. Με εκτίμηση Τα ΔΣ των συλλόγων καθηγητών Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας.

Abstract: Proposal for foreign language teaching (Italian, Spanish) financed by ESPA-SES funds European Union, in the frame of European Council of 2001, introduced the plurilingualism institution which is also included in Syriza’s pre-election educational program. The proposal describes the foreign language education frame, which concerns the language teaching and learning in public school as well as the introduction of Italian and Spanish languages in secondary education and their exclusion in a secondary stage. Consequently follows a review of the consequences arisen in accordance with the policy line concerning the foreign language education in Greece. Therefore, below is proposed a dealing of the problem with the ESPA-SES (2014-2020) and “Juncker’s package” finance, by which is able to be introduced in public education the teaching of both Italian and Spanish languages as well as their immediate connection with the acquisition of the State Certificate of Language competences. Finally, there is an analysis of all social benefits that can be achieved by the realization of the above proposal. Sincerely The Association Boards of Italian and Spanish Teachers