Αρχείο ετικέτας Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη με ταυτόχρονη ανάθεση της διδασκαλίας της στους Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας. Ομάδα Σύνταξης: Δήμος Βασιλείου, Γεωργία Αντωνοπούλου, Κυριακή Εταιρίδου, Αγγελική Μύθη, Μαρία Παπανικολάου, Νίκος Τζήκαλος

Περίληψη: Με δεδομένο ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) σήμερα, ενώ αποτελεί ανάγκη για τους πολίτες και την πολιτεία, καθώς και υποχρέωση για το κράτος, συνεχίζει να αποτελεί «καινοτομία» που παραμένει ουσιαστικά σε «πειραματικό» και όχι προκαθορισμένο πλαίσιο, με περιορισμένη διάχυση και περιορισμένο ποσοστό μαθητών στους οποίους απευθύνεται, η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.) καταθέτει τις ακόλουθες Προτάσεις / Άξονες Δράσης για την αναβάθμιση της Π.Ε., με στόχο τη διαμόρφωση ενεργών, συμμετοχικών και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων μαθητών – εκπαιδευομένων – πολιτών. Άξονας 1: Αναβάθμιση των Βιωματικών Δράσεων «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» σε αντικείμενο / “μάθημα” ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Νέου Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα) Άξονας 2: Αποκλειστική Α’ ανάθεση της διδασκαλίας του νέου αυτού μαθήματος για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στους ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους Άξονας 3: Α’ & Β’ ανάθεση στον κλάδο ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων, μαθημάτων των θετικών Επιστημών του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ανάλογα με το αντικείμενο Άξονας 4: Λειτουργία Ειδικοτήτων Πράσινων Επαγγελμάτων στα ΕΠΑΛ και ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων περιβαλλοντικού περιεχομένου με αποκλειστική Α’ ανάθεση στους Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους Άξονας 5: Στελέχωση των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους και αναβάθμιση του ρόλου τους Άξονας 6: Ανάθεση του αντικειμένου του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στους ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους, ως αποκλειστική ειδικότητα Α’ ανάθεσης – Β’ Ανάθεση του μαθήματος Φυσικών Επιστημών (Επιστημονικού Γραμματισμού) και Μαθηματικών στους ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους Άξονας 7: Αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στελέχωσή τους με κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους).

 Abstract: Even though Environmental Education (E.E.) constitutes nowadays a necessity for the citizens and the state, and an obligation for the state, it continues to be an “innovation” that still remains in a practically “experimental” and undefined framework, with limited diffusion and proportion of pupils it is addressed to. For all these reasons, the Union of Environmental Scientists of Greece (E.P.P.E.) submits the following proposals – Action Axes for the upgrade of E.E., aiming the formation of active, participating and environmentally conscious students – trainees – citizens. Action Axis 1: Upgrading of Empirical Actions “Education for the Environment and Sustainable Development” into a subject / “lesson” integrated in the curriculum of all classes of Primary and Secondary Education in the frame of the New School (21st Century School). Action Axis 2: Exclusive first assignment of this new “lesson” of the Environment and Sustainable Development to the Environmental Scientists (code PE12.13). Action Axis 3: First and second assignment of Scientific courses of High School (Gymnasium and Lyceum) to Environmental Scientists (code PE12.13), depending on the subject. Action Axis 4: EPAL (Professional High School / Lyceum) – Implementation of Green Realms and assignment of the environmental content courses firstly or exclusively to Environmental Scientists. Action Axis 5: Environmental Education Offices of Primary and Secondary Education Directorates – Environmental Scientists staff, in order to upgrade their role and make complete use of these structures. Action Axis 6: Second Chance Schools – Teaching assignment of Environmental Literacy to Environmental Scientists (PE12.13), as First assignment to them exclusively, Second teaching assignment of Scientific Literacy to Environmental Scientists (PE12.13). Action Axis 7: Environmental Education Centers – Upgrade of their role and staffing with suitably trained scientific personnel (PE12.13 Environmental Scientists).

Εκπαίδευση για την αειφορία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Dimitrios Kalaitzidis

Περίληψη: Στο πλαίσιο μιας νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα αναλυτικά προγράμματα και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης και να αναπροσανατολιστούν προς την αειφορία. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργηθούν οι υλικές και θεσμικές συνθήκες για να επιτύχει η μεταρρύθμιση αυτή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσει η αποκατάσταση και αναβάθμιση του θεσμού του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλη τη χώρα, να στραφεί όλο το σχολείο, παιδαγωικά, κοινωνικά/οργανωσιακά και περιβαλλοντικά προς την αειφορία (αειφόρο σχολείο). Πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για το είδος της δομής που πρέπει να αποτελέσει το νέο ΚΠΕ, τους όρους λειτουργίας του, το είδος των προσφερόμενων προγραμμάτων, τα προσόντα όσων το στελεχώνουν, την ανανέωση του προσωπικού και την επιμόρφωσή του κ.α. Τέλος, θα πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του το πελατειακό σύστημα και να επικρατήσει η αξιοκρατία, να καταργηθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο οι φωτογραφικές διατάξεις των νομοθετημάτων που αφορούν τα ΚΠΕ, να εισαχθεί η κοινωνική λογοδοσία κτλ.

Abstract: In a new educational reform, the curricula at both levels of education should be reviewed and be reoriented towards sustainability. The material and institutional conditions must also be created for this reform to succeed. At the same time, the role of the Environmental Education Advisors should be improved the their place must be restored and upgraded at all levels and throughout the country. The whole school has to turn to sustainability (sustainable school) in all aspects (paidagogy, social / organizational and environmental aspects). We must open the debate on the kind of structure that the new Environmental Education Center must be, its conditions of operation, the types of programs it offers, the qualifications of the staff and their training. Finally, the roots of the patronage system and meritocracy that prevail, must cut off.