Αρχείο ετικέτας Κριτήρια

ΝΟΜΟΣ 4327/2015 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Άρθρο 19 – Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περίληψη: Σχετικά με το άρθρο 19, παράγραφο 2 γ, του νόμου 4327/2015, που αφορά στη μοριοδότηση του κριτηρίου του δεύτερου πτυχίου για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων, η αρχή της αξιοκρατίας επιβάλλει τα πτυχία του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή αντίστοιχων Σχολών να μοριοδοτούνται με περισσότερα μόρια από άλλα πτυχία, καθώς τα πρώτα προσφέρουν γνώσεις Δημόσιας Διοίκησης που διασφαλίζουν περισσότερο την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή σχολικής μονάδας.

Abstract: With reference to Article 19, paragraph 2c, of Law 4327/2015, in relation to the fact that more points are awarded for a second university degree as a criterion for the selection of school principals, the principle of meritocracy indicates that degrees on Political Science and Public Administration from the School of Economics and Political Science of the National and Kapodistrian University of Athens or corresponding Faculties should get more points than other degrees, since the first ones provide specialized knowledge on Public Administration, enhancing expertise in the official duties of a school principal.

Διαδικασία, Προϋποθέσεις, Κριτήρια Ομοτιμοποίησεων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γιάννης Ματσούκας / Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη: Η Ομοτιμοποίηση ενός Καθηγητή είναι μια κορυφαία πράξη στην ακαδημαϊκή λειτουργία και μια απόδοση τιμής σε μέλη ΔΕΠ που διακρίθηκαν για το έργο και την προσφορά τους και επί πλέον δίνει την δυνατότητα να συνεχίζουν το έργο τους ιδιαίτερα εάν αυτό συμβάλλει στην πρόοδο της Παιδείας και στην ανάπτυξη της Χώρας.

Abstract: The procedure to become an emeritus professor is a leading practice in academic function for faculty members who distinguished themselves for their work and their offer. In addition it gives the possibility to continue their work especially if it contributes to the advancement of education and the development of country.