Αρχείο ετικέτας Κριτική Παιδαγωγική

Αδιέξοδα, αλήθειες και προοπτική.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ζούκης Νίκος

Περίληψη: Αδιέξοδα, αλήθειες και προοπτική Η ανεργία και ειδικότερα η ανεργία των νέων πτυχιούχων του εκπαιδευτικού συστήματος αναδυκνείεται μείζον και αδιέξοδο νεοελληνικό πρόβλημα. Τι έφταιξε και έχουμε φθάσει σ’ αυτό το σημείο; Το νεοελληνικό φαντασιακό; Η νοοτροπία και η κουλτούρα που οικοδομήσαμε; Το μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετήσαμε; Οι επιστήμες ή η επιστήμη της αγωγής που αναπτύξαμε; Τι απ’ όλα φταίει και ποια είναι η αλήθεια; Ποιες αλήθειες κρύβονται μέσα στην ίδια μας την γλώσσα και πως μπορούν να μας φανούν χρήσιμες; Τι τελικά χρειάζεται να αλλάξουμε και ποιες λύσεις να υιοθετήσουμε; Στο πλαίσιο της παρούσας τοποθέτησης όλα τα παραπάνω ερωτήματα συνεξετάζονται από κοινού. Η ανάδυση των εννοιών της αλήθειας που κρύβονται μέσα μας, δηλαδή στην σκέψη και την γλώσσα μας, αποτελούν έννοιες κλειδιά για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης αλλά και πολύτιμοι οδηγοί για την αλλαγή πορείας που απαιτείται. Πολύτιμη αρωγός, στην ίδια κατεύθυνση επίσης, αναδυκνείεται η Επιστήμη της Αγωγής που παρουσιάζεται εδώ ως σφαιρική – ερμηνευτική – κριτική και εφαρμοσμένη παιδαγωγική με τις προτάσεις της για αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης, την οικοδόμηση αναπτυξιακής νοοτροπίας, την οργάνωση του ενιαίου σχολείου και την επένδυση στην εκπαίδευση ικανοτήτων. Οι Έλληνες απέδειξαν στο παρελθόν ότι υπερβαίνουν αδιέξοδα και μεγαλουργούν. Οι νεοέλληνες οφείλουν να κάνουν το ίδιο, γιατί ο λαός που έχει ιστορία είναι ικανός για ιστορία.

 Abstract: DEAD END, TRUTH AND PERSPECTIVES Unemployment among the youth and in particular unemployment that deeply affects the generation of young University graduates is turning into a huge problem in Greece nowadays, a problem that might reach a dead end. Certain questions inevitably rise: What causes such a problem? Is it perhaps that modern Greeks continue to daydream? Is it the result of our mentality and culture? Is it because our educational system is inefficient? Are various disciplines, and more specifically Pedagogy, to blame? What can this situation be attributed to? Where does truth lie? What kinds of truth/truths can be traced within our own language? Can such truth/truths be of any practical use? What needs to be changed and what solutions can be adopted? All the above mentioned questions are being examined in our presentation. The emergence of the various definitions of truth which lie deep within us –i.e. our thought and our language – consist key-words that can be used in order to comprehend the current situation; at the same time, such definitions can serve as valuable clues that will hopefully allow us to change our course of action. In that sense, Pedagogy can prove itself an indispensable tool. Pedagogy is being considered here in a global – interpretative – critical – applied way and as such it can offer suggestions concerning the reform of the educational model, the construction of developmental mentality, the organisation of “School as a whole” and the investment in skills’ education. In the past Greeks often proved that we can overcome obstacles and accomplish miracles. It’s high time we modern Greeks did the same, since our people is capable of forming history. 

Κριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κατσίκας Νικόλαος

Περίληψη: Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η μαθητική κοινότητα θα πρέπει να προετοιμάζεται για τη διαχείριση της τεράστιας ποσότητας πληροφοριών που δέχεται καταιγιστικά από το διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει, επίσης, να προετοιμάζεται για τη διαχείριση σύνθετων προβλημάτων, που σχετίζονται με τη διαρκή αλλαγή σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής που απλώνεται από τη δομή της οικογένειας μέχρι τη διαχείριση του πλανήτη. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας πρέπει πρωτίστως να σκοπεύει στην ισορροπημένη συναισθηματική, σωματική και πνευματική ωρίμανση και ανάπτυξη των μαθητών, η οποία επιδιώκεται με τον αναπροσανατολισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών της διδασκαλίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς και με την εισαγωγή δραστηριοτήτων, που θα αναπτύσσουν τη αυτογνωσία, τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την ελευθερία, την δημοκρατία, την ελευθερία λόγου γενικότερα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, που είναι πολύ συχνό πρόβλημα στην εποχή μας, καθώς επίσης και την ανακαλυπτική μάθηση και γνώση, τις ηθικές αξίες, την ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και τέλος την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα. Η κουλτούρα, την οποία πρέπει να ανακαλύψουμε, δε βρίσκεται ούτε στην παραδοσιακή εκπαίδευση ούτε στην εξειδίκευση, όπως εφαρμόζεται σήμερα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο τεμαχισμός της γνώσης, ακόμη και αν είναι επιστημονικός (ύλη, τομείς, παραδόσεις, μαθήματα κ.λ.π.), δε βοηθά το άτομο να αποκτήσει μια αντίληψη του συνόλου των προβλημάτων της κοινωνίας. Η γνώση, η οποία είναι προσανατολισμένη προς το παρελθόν, δεν είναι χρήσιμη σήμερα όπου τα προβλήματα συσσωρεύονται ασταμάτητα. Θα πρέπει να προσανατολίσουμε την εκπαίδευση προς την απόκτηση μιας εξελικτικής κουλτούρας, δηλαδή μιας μόρφωσης η οποία να ευνοεί την πραγματική οικολογική και κοινωνική συνείδηση. Δεν καλούμαστε πια να μαθαίνουμε αλλά να μάθουμε να βλέπουμε την καταλληλότητα των γνώσεων, όταν τις αποκτούμε, σε ό,τι αφορά την επίλυση των μακρο-προβλημάτων μας. Σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική μορφωμένο είναι το άτομο το οποίο μπορεί να ρυθμίσει τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι το άτομο το οποίο εκθέτει τη δική του γνώση του παρελθόντος.

Abstract: Today, as never before, the student community should be prepared to manage the enormous quantity of information received by storming the internet and the media. It should also be prepared to manage complex problems related to the constant change in every area of ​​social life that spreads from family structure to manage the planet. The educational system of Greece should primarily intends to balanced emotional, physical and spiritual maturation and development of students, which seeks to redirect the quality characteristics of teaching. This objective can be accomplished by a variety of education and teaching methods, and by introducing activities that develop self-awareness, dialogue, critical thinking, freedom, democracy, freedom of speech in general, respect for diversity, which very frequent problem in our time, as well as discovery learning and knowledge, ethical values, competence in making decisions and finally to raise awareness on social issues. The culture, which we must discover, is not found either in traditional education or specialization, as currently applied in our educational system. The fragmentation of knowledge, even if science (matter, fields, traditions, etc. courses), it helps the individual to gain an understanding of all the problems of society. Knowledge, which is oriented towards the past, it is not useful today where problems accumulate endlessly. We have to orient education toward acquiring an evolutionary culture, ie an education that fosters true ecological and social conscience. There we no longer learn, but learn to see the relevance of knowledge, when you acquire in terms of solving our macro-problems. According to Critical Pedagogy educated is the person who can regulate the problems of society and not the person who exposes his own knowledge of the past.