Αρχείο ετικέτας λιμενικό

Εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σωματος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σωματος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Να εισάγονται μεσώ κατατακτήριων εξετάσεων στις σχόλες του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 όπως θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο και για τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές σχολές, όπως και για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 Abstract: Introduction to the schools of the port body through qualifying examinations. To introduce entrance exams in the schools of the port Greek coastguard candidates in nationwide examinations in the academic year 2018/2019 as should apply the same for military schools, police schools, as well as the Merchant Marine Academy and on the faculty of the Fire Academy.

Εισαγωγή στις σχολές ένστολων…

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής όπως ισχύει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μέσω του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου στις Στρατιωτικές Σχολές,στις Αστυνομικές Σχολές, στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εισαγωγή και με απολυτήριο λυκείου στις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιλαχόντων στις σχολές του λιμενικού σώματος και οι ειδικές κατηγορίες τριτέκνων πολυτέκνων να μπαίνουν στο λιμενικό μεσώ πανελλαδικών. 

 Abstract: Enable input as operated in the Merchant Marine Academies through baccalaureate Lyceum in Military Schools in Police Schools, the schools of the Fire Academy and the academic year 2018-2019 introduction and high school diploma in faculties of body-Greek Coast coastguard also allow runners to schools coastguard and special categories triteknon large families to enter the port via nationwide.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Εισαγωγή και στις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων από το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Abstract:Introduction and faculties of the body-Greek coastguard Coast through nationwide examination of the Ministry of Science Education from the next academic year 2016-2017.

Λύκεια Σωμάτων Ασφαλείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Δημιουργία Στρατιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων – Αστυνομικών Επαγγελματικών Λυκείων – Λιμενικών Επαγγελματικών Λυκείων (Το λιμενικό να μπει στις Πανελλαδικές Εξετάσειες στο μέλλον με δημιουργία Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος) καθώς και Πυροσβεστικών Επαγγελματικών Λυκείων.

Abstract: Create Military Vocational Lyceum – Police Vocational High Schools – Vocational Lyceum Port (the port to get to the TEI and exams in the future by creating Coast Guard Academy) and Fire Vocational Lyceum.