Αρχείο ετικέτας μεταρρύθμιση

Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑ.Λ Λέρου

Περίληψη: Στο πλαίσιο του Εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία διοργανώθηκε την Παρασκευή 18/3/2016 στο χώρο του ΕΠΑ.Λ Λέρου συζήτηση προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις όσον αφορά την επικείμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τα θέματα τα οποία θίχτηκαν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΠΑ.Λ Λέρου (εκπαιδευτικοί , γονείς, μαθητές) αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή, την πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα καθώς και την ποιότητα αυτών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών και στελέχωσης σχολείων και τέλος αξιολόγηση μαθητών

Abstract: As part of the National Social Dialogue on Education held Friday 18/03/2016 at the site of EPAL Leros debate to be tabled proposals concerning the forthcoming education reform. The issues raised by the entire educational community of EPAL Leros (teachers, parents, students) related to technical and material infrastructure, special support courses, timetables and curricula and their quality, teacher training, status changes in teacher’s service , teacher’s training and staffing of public schools and finally student’s evaluation.

Εκπαίδευση για την αειφορία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Dimitrios Kalaitzidis

Περίληψη: Στο πλαίσιο μιας νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα αναλυτικά προγράμματα και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης και να αναπροσανατολιστούν προς την αειφορία. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργηθούν οι υλικές και θεσμικές συνθήκες για να επιτύχει η μεταρρύθμιση αυτή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσει η αποκατάσταση και αναβάθμιση του θεσμού του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλη τη χώρα, να στραφεί όλο το σχολείο, παιδαγωικά, κοινωνικά/οργανωσιακά και περιβαλλοντικά προς την αειφορία (αειφόρο σχολείο). Πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για το είδος της δομής που πρέπει να αποτελέσει το νέο ΚΠΕ, τους όρους λειτουργίας του, το είδος των προσφερόμενων προγραμμάτων, τα προσόντα όσων το στελεχώνουν, την ανανέωση του προσωπικού και την επιμόρφωσή του κ.α. Τέλος, θα πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του το πελατειακό σύστημα και να επικρατήσει η αξιοκρατία, να καταργηθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο οι φωτογραφικές διατάξεις των νομοθετημάτων που αφορούν τα ΚΠΕ, να εισαχθεί η κοινωνική λογοδοσία κτλ.

Abstract: In a new educational reform, the curricula at both levels of education should be reviewed and be reoriented towards sustainability. The material and institutional conditions must also be created for this reform to succeed. At the same time, the role of the Environmental Education Advisors should be improved the their place must be restored and upgraded at all levels and throughout the country. The whole school has to turn to sustainability (sustainable school) in all aspects (paidagogy, social / organizational and environmental aspects). We must open the debate on the kind of structure that the new Environmental Education Center must be, its conditions of operation, the types of programs it offers, the qualifications of the staff and their training. Finally, the roots of the patronage system and meritocracy that prevail, must cut off.

Απλές προτάσεις κοινής λογικής

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περίληψη: Η παιδεία και οι όποιες μεταρρυθμίσεις που όντως είναι απαραίτητες πρέπει να μελετηθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα συμφωνημένο βάθος χρόνου βαθμιαία και με ετήσια αποτίμηση των αποτελεσμάτων.