Αρχείο ετικέτας μισθολογικά

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 3ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

Περίληψη: Θίγονται σημεία κλειδιά της Εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τα οποία κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων του σχολείου, πρέπει να θεσμοθετηθούν ή να αποκατασταθούν, κατά περίπτωση, από την Πολιτεία. Αφορούν τόσο την διδακτική πρακτική όσο και τη ζωή του Έλληνα δασκάλου.

Abstract: Affecting key elements of the Educational reality, which in the opinion of teachers and the school parents, it must be established or restored, where appropriate, by the State. Concerning both teaching practice and life of the Greek teacher.