Αρχείο ετικέτας μονόωρα μαθήματα

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Διάμεση Κυριακή, Καραγιάννης Βασίλης

Περίληψη: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν καταρτίζεται με εκπαιδευτικά κριτήρια. Σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει μια σειρά περιορισμών, που στην πλειοψηφία τους οφείλονται στη διάρθρωση του ίδιου του ωρολογίου προγράμματος και που δεν εξυπηρετούν κανένα εκπαιδευτικό κριτήριο. 2. Η διάρθρωσή του οδηγεί στον κατακερματισμό της διδακτικής ύλης και γνώσης. Ο μαθητής, σε καθημερινή βάση, διδάσκεται έξι ή επτά διαφορετικά μαθήματα σε έξι ή επτά διδακτικές ώρες. 3. Δεν προσφέρει καμία ευελιξία σε διδάσκοντες και μαθητές. Δημιουργεί ένα ασφυκτικό και άκαμπτο πλαίσιο στην καθημερινή διδακτική διαδικασία. Δεν επιτρέπει τη συνεργασία των καθηγητών. 4. Παρεμποδίζει την υλοποίηση στόχων του ΔΕΠΠΣ. Δεν επιτρέπει στο Πρόγραμμα Σπουδών να είναι ούτε διαθεματικό, ούτε ενιαίο, άρα καταργεί το ίδιο το κεντρικό νόημα του ΔΕΠΠΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Να καθιερωθούν ζώνες μαθημάτων και ενοποίηση ωρών διδασκαλίας, ώστε, καθημερινά, για κάθε τμήμα, να λειτουργούν τρεις ή τέσσερις διδακτικές ζώνες και κάθε ζώνη να αποτελεί ένα ενιαίο διδακτικό αντικείμενο. 2. Να αναπροσαρμοστούν τα μονόωρα μαθήματα, ώστε να μην υπάρχει κανένα μονόωρο μάθημα σε καμία τάξη. 3. Να καθιερωθεί ζώνη εναλλακτικών δράσεων, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους καθηγητές να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις, διαθεματικές δραστηριότητες, διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία.

 Abstract: ASCERTAINMENTS 1. The schedule is not planned by educational criteria. It is planned to satisfy some constraints which don’t serve to educational standards. 2. The schedule leads to the courses’ fragmentation and the splitting of the knowledge. We teach six or seven different courses in six or seven hours. 3. The schedule hasn’t any flexibility for the students and the teachers. Il creates a very rigid frame to the teaching process. Il doesn’t allow teachers’ collaboration. 4. The schedule doesn’t accord with the curriculum (ΔΕΠΠΣ), because it can’t promote interdisciplinary activities. PROPOSITIONS 1. To institute subject zones: for any course we could have a couple or even three hours in a day. 2. To adapt the one hour courses, so we will not have any of them in any class. 3. To impose an alternative activities zone which will give the possibility to the teachers to collaborate and to plan and put in action innovative activities, interdisciplinary activities, differentiated individual teaching personal.

 

Προτάσεις για την παιδεία του συλλόγου διδασκόντων και τουδεκαπενταμελούς συμβουλίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: Αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμηνα στο Γυμνάσιο, εξετάσεις στο Γυμνάσιο μόνο τον Ιούνιο,κατάργηση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου χωρίς βάση βαθμολογίας . Μείωση διδακτέας ύλης και τα μονόωρα μαθήματα να γίνουν δίωρα . Οι βιωματικές δράσεις και τα προγράμματα να γίνονται μέσα στο ωράριο διδασκαλίας σε ζώνες. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και χρήσης του υπολογιστή με ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από τους διδάσκοντες. Η ενισχυτική διδασκαλία να ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Ανώτερο όριο 20 μαθητές στην τάξη και ψυχολόγος ή/και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία .Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : περισσότερα κείμενα, απλά και προσιτά , περιορισμός της ενασχόλησης με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συστηματική , ουσιαστική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

 

 

Πρόταση για την Παιδεία του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Σερρών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 1ο Γυμνάσιο Σερρών

Περίληψη: Στις 18-03-2016 και ώρα 13:45 μ.μ συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων στο Γραφείο των Καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Σερρών με θέμα: «Εθνικός και κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία».Ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνοντας υπόψη την ανοιχτή επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που κοινοποιήθηκε στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προέβη στην κατάθεση των προτάσεων που αφορούν στη διδακτέα ύλη, στα μονόωρα μαθήματα, στην αντικατάσταση των τριμήνων από τετράμηνα, στη κατάργηση του θεσμού των μετεξεταστέων και αντικατάσταση βιωματικών δράσεων.

Abstract: On the 18th of March 2016, at 13:45 p.m the members of the Teaching Staff of the 1st Junior High School held a meeting, who brought up the issue of ‘’National and Social Dialogue in Education’’.The Members of the Teaching Staff taking into consideration the open letter of the Minister of Education, Research and Religion, which was known to the Secondary Education, submitted the following suggestions concerning the curriculum of the one hour courses, the replacement of the three-term period with a two-term period, the abolition of the institution of the exams for students who partly failed and the replacement of the projects (workshop).